Jednorazowa zapomoga z funduszu stypendialnego

Kwestura MWSE informuje, że student, który w wyniku obecnej sytuacji spowodowanej epidemią koronawirusa znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może złożyć wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi. Podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu. Wysokość zapomogi ustala się indywidualnie, przy czym maksymalna kwota zapomogi zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów równa jest najwyższej kwocie stypendium socjalnego obowiązującego w semestrze, w którym przyznana jest zapomoga (tj. 650 zł).

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający utratę dochodu (świadectwo pracy, wypowiedzenie umowy cywilnoprawnej, itp.).
Studenci niepobierający stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020 winni załączyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny – podobnie jak dla stypendium socjalnego (§ 11 pkt 8 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów).

Wypełniony i podpisany wniosek o zapomogę oraz pozostałe wymagane dokumenty należy zeskanować i przesłać na adres mailowy kwestura@mwse.edu.pl. Po ustaniu zagrożenia epidemicznego student ma obowiązek dostarczyć do Kwestury oryginały dokumentów w wersji papierowej.

Termin przesyłania wniosków: od 14 kwietnia 2020 r.

Zamiana rozmiaru
Kontrast