Outgoing staff

Nauczyciele akademiccy – zasady ubiegania się o wyjazd do uczelni partnerskiej w celu przeprowadzenia wykładów

1. Osoby zainteresowane wyjazdem zobligowane są złożyć do sekretariatu uczelni następujące dokumenty:

 • prośba o wyrażenie zgody na wyjazd skierowane do Kanclerza/Rektora MWSE
 • porozumienie o programie nauczania
 • dodatkowe dokumenty potwierdzające wkład pracy i zaangażowanie na rzecz uczelni i studentów.

2. Po uzgodnieniu „Indywidualnego programu wykładów” z przełożonym (kierownik katedry, dziekan) i akceptacji/bądź odrzuceniu przez Kanclerza/Rektora MWSE kandydatury, dokumenty zostają skierowane do Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Zagranicą w celu archiwizacji dokumentów w przypadku decyzji negatywnej lub podjęcia dalszych kroków związanych z organizacją wyjazdu danego kandydata w przypadku pozytywnej decyzji dotyczącej wyjazdu.

3. Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Zagranicą prześle „Indywidualny program wykładów” do instytucji partnerskiej w celu uzyskania jego akceptacji. Tylko po zaakceptowaniu proponowanego przez pracownika ubiegającego się o wyjazd „Indywidualnego programu wykładu” przez uczelnię partnerską/przyjmującą przygotowane zostaną odpowiednio umowa pracownik – MWSE, w której zawarte są warunki wyjazdu, zobowiązania pracownika względem uczelni, oraz wysokość przyznanego grantu na wyjazd stypendium.

4. Grant przyznawany jest pracownikowi jednorazowo, przed wyjazdem w formie stypendium. Rozliczenie z przyznanego grantu odbywa się po powrocie ze stypendium na podstawie zaświadczenia wydanego przez instytucję przyjmującą oraz pod warunkiem złożenia ankiety stypendysty.

5. Rozliczenie pracownika – stypendysty z wyjazdu w celu zrealizowania wykładu odbywa się zatem na podstawie złożonych do Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Zagranicą następujących dokumentów:

 • potwierdzenie pobytu i przeprowadzenia wykładów w liczbie i terminie wskazanym w indywidualnym programie wykładów i umowie pracownik-MWSE,
 • sprawozdanie z każdego dnia pobytu,
 • złożenie w formie on-line ankiety pracownika – stypendysty.

6. Pracownik (beneficjent) zobowiązany jest do przedłożenia w Dziale Personalnym kopii potwierdzenia odbycia praktyki/zajęć dydaktycznych w instytucji goszczącej.

Formularze aplikacyjne

Budżet 2017: Porozumienie o programie nauczania – Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching 2017 DOCX 89 KB
Budżet 2018: Porozumienie o programie szkolenia – Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching 2018 DOCX 88 KB

Zasady ubiegania się nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi o wyjazd na szkolenie do instytucji zagranicznej

1. Pracownik może samodzielnie znaleźć instytucję szkoleniową i ubiegać się o dofinansowanie takiego szkolenia ze środków przyznanych na szkolenia z Programu Erasmus. Wysokość dofinansowania szkolenia uzależniona jest od wysokości uzyskanych środków z Programu Erasmus. Zgodnie z założeniami Programu Erasmus koszty pobytu i utrzymania podczas szkolenia mogą być pokryte częściowo, a nie w całości.

2. W przypadku zorganizowanego wyjazdu na szkolenie program szkolenia zostanie opracowany w porozumieniu z instytucją przyjmującą i zamieszczony do informacji pracowników na stronie internetowej (wirtualny dziekanat).

3. Osoby zainteresowane wyjazdem zobligowane są złożyć do sekretariatu uczelni następujące dokumenty:

 • prośba o wyrażenie zgody na wyjazd skierowane do Kanclerza/Rektora MWSE
 • porozumienie o programie kształcenia i przedstawić wraz z prośbą o wyjazd na szkolenie do Kanclerza/Rektora MWSE,
 • dodatkowe dokumenty potwierdzające wkład pracy i zaangażowanie na rzecz uczelni i studentów,
 • uzasadnienie przydatności szkolenia w pracy zawodowej na rzecz uczelni

4. Po ocenie programu szkolenia pod względem merytorycznym oraz ocenie przełożenia szkolenia na potrzeby w pracy danego pracownika, Rektor MWSE zaopiniuje prośbę (pozytywnie lub negatywnie) i skieruje dokumenty do Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Zagranicą w celu podjęcia dalszych kroków związanych z organizacją wyjazdu danego kandydata.

5. W przypadku odmowy na wyjazd na szkolenie pracownik zostanie poinformowany o decyzji pisemnie przez Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Zagranicą w imieniu Rektora MWSE.

6. Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Zagranicą przygotuje umowę pracownik – MWSE, w której zawarte są warunki wyjazdu, zobowiązania pracownika względem uczelni oraz wysokość przyznanego grantu na wyjazd.

7. Grant przyznawany jest pracownikowi jednorazowo, przed wyjazdem w formie stypendium.

8. Rozliczenie pracownika – stypendysty z wyjazdu na szkolenie odbywa się na podstawie złożonych do Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Zagranicą następujących dokumentów:

 • potwierdzenie pobytu i przeprowadzenia wykładów w liczbie i terminie wskazanym w indywidualnym programie wykładów i umowie pracownik-MWSE,
 • sprawozdanie z każdego dnia pobytu wraz z przedstawieniem szczegółowej tematyki zrealizowanego szkolenia,
 • złożenie w formie on-line ankiety pracownika- stypendysty.

9. Pracownik (beneficjent) zobowiązany jest do przedłożenia w Dziele Kadr kopii potwierdzenia odbycia praktyki/zajęć dydaktycznych w instytucji goszczącej.

Formularze aplikacyjne

Budżet 2017: Porozumienie o programie szkolenia – Mobility Agreement Staff Mobility for Training 2017 DOCX 88 KB
Budżet 2018: Porozumienie o programie szkolenia – Mobility Agreement Staff Mobility for Training 2018 DOCX 88 KB