Regulamin odbywania praktyk na kierunku Pedagogika – studia II stopnia o profilu praktycznym

Regulamin stanowi Załącznik do Zarządzenia 6/R/2019 Rektora MWSE z dn. 27.09.2019 r. i obowiązuje od 1 października 2019 r.

(Uwaga: Studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019 obowiązuje Regulamin praktyk na kierunku Pedagogika na studiach II stopnia, profil praktyczny, stanowiący Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 11/R/2019 z dnia 30.09.2019 r.)

I. Postanowienia ogólne
 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  a) Uczelnia – Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  b) Praktyka – praktyka dla kierunku Pedagogika
  c) Regulamin – Regulamin odbywania praktyk na kierunku Pedagogika– studia II stopnia o profilu praktycznym
 2. Praktyki są integralną częścią programu studiów na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych.
 3. Praktyka powinna być zgodna z charakterem kierunku studiów i specyfiką specjalności.
 4. Czas trwania praktyki i liczbę przyznanych punktów ECTS określa program studiów zatwierdzony przez Senat.
 5. Praktyki pełnią ważną rolę w praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy i przygotowaniu przyszłych absolwentów kierunku do zawodu.
II. Cele praktyki
 1. Praktyka stanowi integralną część programu studiów na kierunku Pedagogika. Główne cele praktyki to:
  a) kształcenie kompetencji praktycznych studentów w zakresie działań pedagogicznych umożliwiających nabywanie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem systemu oświaty i wychowania, specyfiką placówek edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz innych placówek zgodnych z profilem realizowanej specjalności,
  b) praktyczna weryfikacja wiedzy zdobytej podczas studiów w ramach przedmiotów kształcenia podstawowego i kierunkowego oraz przedmiotów metodycznych kształcenia specjalnościowego,
  c) wprowadzenie do praktycznego wykonywania zawodu, do którego przygotowują studia na poszczególnych specjalnościach,
  d) poznanie zasad funkcjonowania, struktury oraz specyfiki funkcjonowania placówek oświatowych, instytucji i placówek różnych typów i szczebli, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą stanowić miejsce zatrudniania dla absolwentów,
  e) wchodzenie praktykanta w role zawodowe, m.in.: opiekunów, pedagogów, itp., w instytucjach będących terenem ich przyszłej pracy zawodowej,
  f) wykorzystanie praktyk studenckich jako formy umożliwiającej rozwój doświadczenia oraz przeprowadzenia badań i analiz umożliwiających wykorzystanie ich w momencie przygotowania pracy dyplomowej,
  g) wzmocnienie motywacji do pracy zawodowej poprzez doskonalenie kompetencji osobistych i zawodowych,
  h) kształtowanie wysokiej kultury pracy zawodowej oraz postaw etycznych,
  i) kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności organizacyjnych, komunikacyjnych, interpersonalnych itp.
 2. Szczegółowe cele praktyki:
  A. realizowanej przez studentów na I semestrze studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika, to:
  1) kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przez zapoznanie się ze specyfiką przedszkola i szkoły podstawowej, lub innej placówki w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;
  2) obserwowanie:
  a) zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup uczniów,
  b) aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi w tym samym i w różnym wieku,
  d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, ich prawidłowości i zakłóceń,
  e) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez niego zajęć,
  f) sposobu integrowania przez opiekuna praktyk różnej działalności, w tym opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej,
  g) dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw uczniów,
  h) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w grupie;
  3) współdziałanie z opiekunem praktyk w:
  a) sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa,
  b) podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji,
  c) prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych,
  d) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  4) pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w szczególności:
  a) diagnozowanie dynamiki grupy oraz pozycji jednostek w grupie,
  b) poznawanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań i zdolności, a także określanie poziomu rozwoju oraz wstępne diagnozowanie dysfunkcji i zaburzeń,
  c) samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów i wychowanków w grupie,
  d) sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej aktywności uczniów i wychowanków,
  e) organizację i prowadzenie zajęć wychowawczych (w tym zajęć integrujących grupę i działań profilaktycznych) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,
  f) animowanie aktywności grupy i współdziałania jej uczestników, organizowanie pracy uczniów i wychowanków w grupach zadaniowych,
  g) podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami i wychowankami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
  h) podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych lub nieprzestrzegania ustalonych zasad,
  i) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami poza terenem przedszkola i szkoły podstawowej;
  5) analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:
  a) prowadzenie dokumentacji praktyki,
  b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,
  c) ocena własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych i wychowawczych (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),
  d) ocena przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów,
  e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań,
  f) omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów;
  6) w trakcie praktyk studentowi zapewnia się:
  a) wizyty w przedszkolach i szkołach podstawowych lub innych placówkach;
  b) obserwowanie zajęć;
  c) asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;
  d) samodzielne prowadzenie zajęć;
  e) planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów).

B. realizowanej przez studentów na II semestrze studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika jest:
1) kształtowanie kompetencji dydaktycznych przez zapoznanie się ze specyfiką przedszkola i szkoły podstawowej lub innej placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;
2) obserwowanie:
a) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji (zajęć) oraz aktywności uczniów,
b) toku metodycznego lekcji (zajęć), stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych,
c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi lub młodzieżą w toku lekcji (zajęć),
d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, ich prawidłowości i zakłóceń,
e) sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów,
f) sposobu oceniania uczniów,
g) sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej,
h) dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowania i postaw uczniów,
i) funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji (zajęć) poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
j) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny,
k) organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania (ustawienie mebli, wyposażenie, dekoracje);
3) współdziałanie z opiekunem praktyk w:
a) planowaniu i przeprowadzaniu lekcji (zajęć),
b) organizowaniu pracy w grupach,
c) przygotowywaniu pomocy dydaktycznych,
d) wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej,
e) kontrolowaniu i ocenianiu uczniów,
f) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
g) organizowaniu przestrzeni klasy,
h) podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4) pełnienie roli nauczyciela, w szczególności:
a) planowanie lekcji (zajęć), formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych,
b) dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej,
c) organizacja i prowadzenie lekcji (zajęć) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,
d) wykorzystywanie w toku lekcji (zajęć) środków multimedialnych i technologii informacyjnej,
e) dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji (zajęć) do poziomu rozwoju uczniów,
f) animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
g) organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych,
h) dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
i) diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,
j) podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
k) podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad,
l) podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami;
5) analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:
a) prowadzenie dokumentacji praktyki,
b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,
c) ocena własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),
d) ocena przebiegu prowadzonych lekcji (zajęć) oraz realizacji zamierzonych celów,
e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych lekcji (zajęć),
f) omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów;
7) w trakcie praktyk studentowi zapewnia się:
a) wizyty w przedszkolach i szkołach podstawowych lub innych placówkach;
b) obserwowanie zajęć;
c) asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;
d) samodzielne prowadzenie zajęć;
e) planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów).

C. realizowanej przez studentów na III semestrze studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika jest:
1) kształtowanie kompetencji dydaktycznych przez zapoznanie się ze specyfiką przedszkola i szkoły podstawowej lub innej placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;
2) obserwowanie:
a) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji (zajęć) oraz aktywności uczniów,
b) toku metodycznego lekcji (zajęć), stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych,
c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi lub młodzieżą w toku lekcji (zajęć),
d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, ich prawidłowości i zakłóceń,
e) sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów,
f) sposobu oceniania uczniów,
g) sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej,
h) dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowania i postaw uczniów,
i) funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji (zajęć) poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
j) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny,
k) organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania (ustawienie mebli, wyposażenie, dekoracje);
3) współdziałanie z opiekunem praktyk w:
a) planowaniu i przeprowadzaniu lekcji (zajęć),
b) organizowaniu pracy w grupach,
c) przygotowywaniu pomocy dydaktycznych,
d) wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej,
e) kontrolowaniu i ocenianiu uczniów,
f) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
g) organizowaniu przestrzeni klasy,
h) podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4) pełnienie roli nauczyciela, w szczególności:
a) planowanie lekcji (zajęć), formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych,
b) dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej,
c) organizacja i prowadzenie lekcji (zajęć) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,
d) wykorzystywanie w toku lekcji (zajęć) środków multimedialnych i technologii informacyjnej,
e) dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji (zajęć) do poziomu rozwoju uczniów,
f) animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
g) organizacja pracy uczniów w grupach zadaniowych,
h) dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
i) diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,
j) podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
k) podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad,
l) podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami;
5) analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:
a) prowadzenie dokumentacji praktyki,
b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,
c) ocena własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),
d) ocena przebiegu prowadzonych lekcji (zajęć) oraz realizacji zamierzonych celów,
e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych lekcji (zajęć),
f) omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów;
6) w trakcie praktyk studentowi zapewnia się:
a) wizyty w przedszkolach i szkołach podstawowych lub innych placówkach;
b) obserwowanie zajęć;
c) asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;
d) samodzielne prowadzenie zajęć;
e) planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów).
W ramach specjalności: zapoznanie się ze specyfiką działalności diagnostycznej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej wybranej placówki; zapoznanie się z podstawowym zespołem czynności na określonym stanowisku pracy; zdobycie informacji na temat uwarunkowań zachowań dysfunkcjonalnych podopiecznych placówki; wdrożenie do wykonywania podstawowych czynności o charakterze: wychowawczym, profilaktycznym, resocjalizacyjnym – typowych dla danej placówki; nabycie umiejętności identyfikacji szeregu prawidłowości związanych ze specyfiką funkcjonowania osobowego i profesjonalnego pracowników merytorycznych danej placówki oraz skutecznością prowadzonych działań wychowawczych i resocjalizacyjnych; aktywne uczestniczenie w procesie poszukiwania procedur indywidualizacji oddziaływań korekcyjnych wobec środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

III. Nadzór i zaliczenie praktyki
 1. Koordynatorem całokształtu spraw związanych z organizacją i przebiegiem praktyk jest Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów. Do jego zadań należy w szczególności:
  a) nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przygotowaniem i przebiegiem praktyk,
  b) zatwierdzanie miejsc odbywania praktyk (zakładów pracy, w których organizowana jest praktyka),
  c) zawieranie umów o praktykę,
  d) podejmowanie decyzji w sprawach zwolnień studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z obowiązku odbywania praktyk,
  e) zaliczanie odbycia praktyk.
 2. Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów na okres trwania swojej kadencji powołuje opiekunów praktyk dla danej specjalności w ramach kierunku. Zakres zadań wykonywanych przez opiekunów to:
  a) opieka i nadzór nad studentami w trakcie praktyk,
  b) akceptacja indywidualnego planu praktyki,
  c) ocena osiągniętych efektów na praktyce i zatwierdzenie odbycia praktyki,
  d) w uzasadnionych przypadkach przeprowadzanie kontroli odbywania praktyk studenckich, z ramienia Uczelni,
  e) przedkładanie Pełnomocnikowi Rektora ds. Kształcenia i Studentów na koniec roku akademickiego sprawozdania z nadzorowanych praktyk.
 3. Opiekunem studenta w placówce podczas odbywania praktyki jest osoba wyznaczona przez przedstawiciela tej placówki. Zakres czynności wykonywanych przez studenta w ramach odbywanej praktyki (indywidualny program praktyki studenta MWSE) określa opiekun z ramienia Uczelni. W pozostałych kwestiach student podlega określonym przepisom prawnym regulującym dyscyplinę pracy w danej placówce. Opiekun potwierdza w dzienniku praktyk realizację zadań wykonywanych przez studenta na praktyce, zgodnych z indywidualnym programem praktyki. Pozostałe zadania opiekuna praktyki regulują wewnętrzne ustalenia placówki.
IV. Organizacja i przebieg praktyki
 1. Praktykę studenci mogą odbywać w: przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ochotniczych hufcach pracy, ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień, świetlicach socjoterapeutycznych, świetlicach środowiskowych, bursach szkolnych, internatach, pogotowiu opiekuńczym, sądach, kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, policyjnych izbach dziecka, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach karnych, domach opieki społecznej, ośrodkach pomocy społecznej (GOPS, MOPS), instytucjach zajmujących się problemem uzależnień oraz w innych placówkach, których działalność statutowa obejmuje pracę z osobami niedostosowanymi społecznie, urzędach pracy (powiatowych, wojewódzkich), Ochotniczych Hufcach Pracy, agencjach pracy tymczasowej, agencjach pośrednictwa pracy, działach personalnych przedsiębiorstw, instytucjach szkoleniowych, Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, firmach zajmujących się coachingiem kariery zawodowej oraz innych instytucjach, których zadania obejmują działalność profilaktyczną, terapeutyczną, resocjalizacyjną i doradczą.
 2. Studenci mogą skorzystać z oferty praktyk dostępnych na mocy zawartych porozumień z lokalnymi placówkami o współpracy w zakresie praktyk studenckich. Baza placówek dostępna jest na stronie internetowej Uczelni. Studenci mogą także samodzielnie wybrać miejsce praktyk.
 3. Studenci odbywają praktykę według następującego porządku:
  a) I etap – 4 tygodnie na I semestrze studiów,
  b) II etap – 4 tygodnie na II semestrze studiów,
  c) III etap –4 tygodnie na III semestrze studiów.
 4. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Pedagogika w ramach specjalności odbywają praktykę według następującego porządku:
  a) w ramach I semestru praktykę w wymiarze 4 tygodni, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna oraz pozostałe specjalności: pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe realizują praktykę w wymiarze 4 tygodni w dowolnym typie żłobka, przedszkola, szkoły i dowolnym etapie kształcenia; pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika społeczna z pracą socjalną realizują praktykę w wymiarze 4 tygodni w wybranej placówce zgodnie ze specjalnością.
  b) w ramach II semestru praktykę w wymiarze 4 tygodni, w tym 2 tygodnie w przedszkolu i 2 tygodnie w szkole podstawowej – dotyczy specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna. Pozostałe specjalności: pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe realizują praktykę w wymiarze 4 tygodni w dowolnym typie żłobka, przedszkola, szkoły i dowolnym etapie kształcenia; pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika społeczna z pracą socjalną realizują praktykę w wymiarze 4 tygodni w wybranej placówce zgodnie ze specjalnością.
  c) w ramach III semestru praktykę w wymiarze 4 tygodni, w tym 2 tygodnie w przedszkolu i 2 tygodnie w szkole podstawowej – dotyczy specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna. Pozostałe specjalności: pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe realizuje praktykę w wymiarze 4 tygodni, w tym: 2 tygodnie w szkole, w której zatrudniony jest pedagog szkolny lub nauczyciel wyznaczony do tych zadań oraz 2 tygodnie w szkole, w której zatrudniony jest doradca zawodowy lub inny nauczyciel realizujący jego zadania lub w innej placówce zatrudniającej doradcę zawodowego; pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika społeczna z pracą socjalną realizują praktykę w wymiarze 4 tygodni w wybranej placówce zgodnie ze specjalnością.
 5. Dzienny wymiar liczby godzin praktyki winien wynosić 4 godziny zegarowe.
 6. Łączny wymiar praktyki na II stopniu Pedagogiki wynosi 12 tygodni. Punkty ECTS wliczane są do semestru I, II i III.
 7. Studenci studiów drugiego stopnia, którzy w MWSE i na innych uczelniach ukończyli w ramach pierwszego stopnia studiów kierunek Pedagogika, jeśli udokumentują, iż zrealizowali praktykę w przedszkolu lub w szkole podstawowej, a także w placówce zgodnej z realizowaną specjalnością są zwolnieni z praktyki realizowanej na I semestrze studiów w wymiarze 4 tygodni i realizują praktykę w wymiarze 4 tygodni w ramach semestru II oraz 4 tygodni w ramach semestru III. Studenci, którzy ukończyli kierunek inny niż Pedagogika realizują praktykę wyrównawczą w trakcie semestru: drugiego w wymiarze 4 tygodni (w tym 2 tygodnie w przedszkolu i 2 tygodnie w szkole podstawowej w klasach I – III lub 4 tygodnie w wybranej placówce zgodnie ze specjalnością).
 8. Punkty ECTS za praktykę wyrównawczą wliczane są do semestru, w którym praktyka została zrealizowana i zaliczona.
 9. Organizacją praktyk zajmuje się Dziekanat. Do jego zadań należy prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej z przygotowaniem i zaliczeniem praktyk, sporządzanie umów o organizację praktyk, skierowań na praktyki – jeśli wymaga tego placówka przyjmująca na praktykę, wydawanie dzienników praktyk.
 10. Dziennik praktyk jest własnością studenta.
 11. Podstawą odbywania praktyki jest umowa zawarta z zakładem pracy (załącznik 1), w którym praktyka będzie organizowana, indywidualny program praktyki studenta MWSE w Tarnowie (załącznik 2) oraz dziennik praktyk.
 12. Warunkiem otrzymania dziennika praktyk jest złożenie przez studenta podpisanej umowy o organizację praktyki oraz indywidualnego programu praktyki, zaakceptowanego przez opiekuna praktyk oraz przedstawiciela miejsca odbywania praktyk.
 13. Zaliczenia praktyki dokonuje Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów na podstawie przedstawionej dokumentacji, po zatwierdzeniu przez opiekuna praktyk.
 14. Zaliczenie praktyki jest koniecznym i niezbędnym warunkiem zaliczenia studiów, zgodnie z obowiązującym programem studiów.
 15. Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki przez studenta powinny być złożone w Dziekanacie 14 dni od daty jej zakończenia. Praktyki powinny być ukończone i zaliczone do dnia 15 marca (semestr zimowy) i 15 października (semestr letni).
 16. Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki przez studenta powinny być złożone w Dziekanacie 14 dni od daty jej zakończenia. Praktyki powinny być zaliczone do dnia 15 marca (semestr zimowy) i 15 października (semestr letni).
 17. W uzasadnionych przypadkach student może starać się o indywidualny tryb odbywania praktyki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów. Indywidualny tryb odbywania praktyki nie może być krótszy niż minimum przewidziane dla kierunku.
 18. Student może odbyć praktykę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie na podstawie umowy zawartej z MWSE (umowa o organizację praktyk), zgodnej z planem praktyk dla studentów kierunku. Student jest zwolniony z realizacji praktyki w placówkach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Praktykę zalicza Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów.
V. Inne formy zaliczenia praktyki
 1. Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów może uznać zaliczenie praktyki studenta i zwolnić go z obowiązku jej odbywania, jeżeli udokumentuje on doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności, która odpowiada programowi praktyki przez okres nie krótszy niż okres praktyki przewidziany programem studiów.
 2. O zwolnienie z obowiązku odbywania praktyki mogą ubiegać się studenci, którzy przez okres odpowiadający określonemu w regulaminie wymiarowi praktyk (tj. 3 miesiące):
  a) są lub byli zatrudnieni w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  b) wykonują lub wykonywali pracę na zasadzie wolontariatu w instytucjach zgodnych z kierunkiem studiów,
  c) uczestniczą lub uczestniczyli w stażach przez okres odpowiadający określonemu w regulaminie wymiaru praktyk.
 3. Charakter wykonywanej przez studenta pracy lub działalności, o której mowa w pkt. 2, musi być zgodny z kierunkiem studiów i specyfiką specjalności.
 4. Praca, o której mowa w pkt. 2, winna być wykonywana w okresie trwania studiów.
 5. Student ubiegający się o zwolnienie z obowiązku odbycia praktyki winien złożyć pisemny wniosek w tej sprawie do Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów wraz dokumentami potwierdzającymi rodzaj i charakter wykonywanej pracy lub działalności oraz czas jej trwania (odp. zaświadczenie o zatrudnieniu, zakres czynności, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie potwierdzające zakres obowiązków wykonywanych w ramach świadczenia wolontariatu).
 6. Jeżeli z przedstawionego dokumentu nie wynika jaki charakter ma lub miała wykonywana przez studenta praca lub działalność, Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów może zażądać przedstawienia dodatkowo innego stosownego dokumentu, stwierdzającego charakter wykonywanej przez studenta pracy lub działalności (np. potwierdzonego przez pracodawcę zakresu obowiązków zatrudnionego studenta) oraz może zwrócić się o opinię do opiekuna praktyk z ramienia Uczelni.
VI. Postanowienia końcowe
 1. Uczelnia nie ponosi żadnych kosztów związanych z odbywaniem praktyki.
 2. Praca studenta odbywającego praktykę ma charakter nieodpłatny.
 3. W przypadku, gdy organizator praktyki zdecyduje o możliwości otrzymania przez studenta wynagrodzenia z tytułu pracy wykonywanej w trakcie odbywania praktyki, stosowna umowa zawierana jest pomiędzy organizatorem praktyki a studentem, bez pośrednictwa Uczelni.
 4. Student zobowiązany jest do wykupienia w okresie odbywania praktyki ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Uczelnia ma prawo zakończyć odbywanie praktyk przez studenta przed terminem, w przypadku:
  a) naruszenia przez studenta dyscypliny pracy lub porządku pracy przyjętego u organizatora praktyki,
  b) braku ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres trwania praktyki.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się Regulamin studiów MWSE w Tarnowie.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.
Zamiana rozmiaru
Kontrast