Obsługa studentów

Obsługą administracyjną i dokumentacją studentów, wydawaniem legitymacji, zaświadczeń o pobieraniu nauki do WKU, ZUS zakładu pracy itp., przyjmowaniem podań dotyczące toku studiów, wydawaniem kart egzaminacyjnych i organizacją praktyk, a także tworzeniem harmonogramów zajęć dydaktycznych, przydziałami sal, informowaniem o ofercie dydaktycznej i rekrutacją  na studia I i II stopnia zajmuje się

Dziekanat

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 2 (parter)
tel. 14 688 00 14, 14 65 65 515, 14 65 65  518, 14 65 65 520
fax 14 65 65 519
e-mail: dziekanat@mwse.edu.pl
Godziny pracy działu

Przyjmowaniem wniosków o stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi, ubezpieczeniem zdrowotnym studentów, a także udzielaniem informacji dotyczących płatności za studia zajmuje się

Kwestura

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 12 (I piętro)
tel. 14 688 00 12, 65 65 531
fax 14 65 65 533
e-mail: kwestura@mwse.edu.pl
Godziny pracy działu