Obsługa studentów

Obsługą administracyjną i dokumentacją studentów, wydawaniem legitymacji, zaświadczeń o pobieraniu nauki do WKU, ZUS zakładu pracy itp., przyjmowaniem podań dotyczące toku studiów, wydawaniem kart egzaminacyjnych i organizacją praktyk, a także tworzeniem harmonogramów zajęć dydaktycznych, przydziałami sal, informowaniem o ofercie dydaktycznej i rekrutacją  na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie zajmuje się

Dziekanat

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 2 (parter)
tel. 14 688 00 14, 14 65 65 515, 14 65 65  518, 14 65 65 520
fax 14 65 65 519
e-mail: dziekanat@mwse.edu.pl
Godziny pracy działu

Przyjmowaniem wniosków o stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi, ubezpieczeniem zdrowotnym studentów, a także udzielaniem informacji dotyczących płatności za studia zajmuje się

Kwestura

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 12 (I piętro)
tel. 14 688 00 12, 65 65 531
fax 14 65 65 533
e-mail: kwestura@mwse.edu.pl
Godziny pracy działu

Wszelkie przypadki związane z dyskryminacją, przemocą, zagrożeniem i naruszeniem bezpieczeństwa, mające miejsce zarówno w odniesieniu do pracowników, jak i studentów, należy zgłaszać bezpośrednio do Rektora (na adres poczty elektronicznej: rektor@mwse.edu.pl). Rektor podejmie odpowiednie działania zmierzające do eliminacji zagrożeń i rozwiązania zaistniałego problemu.

Rektor

33-100 Tarnów, ul. Waryńskiego 14 (I piętro)
tel. 14 65 65 565
e-mail: rektor@mwse.edu.pl

Zamiana rozmiaru
Kontrast