Zarządzanie

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie wykazuje się znajomością rozszerzonej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii, rachunkowości, finansów i dyscyplin komplementarnych oraz odpowiednią wiedzą specjalistyczną. Zdobyta w czasie studiów wiedza pozwala samodzielnie oceniać sytuację finansową przedsiębiorstwa i dbać o jego stały rozwój.

Absolwent posiada umiejętności menedżerskie niezbędne do kierowania przedsiębiorstwem i zespołami ludzkimi; jest przygotowany do pracy w charakterze menedżera średniego i wyższego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, organizacjach non profit, jednostkach administracji publicznej różnych szczebli, a także do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada rozszerzone umiejętności diagnozowania, oceny i rozwiązywania problemów zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu.

Każda ze specjalności oferowanych na drugim stopniu studiów w zakresie zarządzania daje studentom możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych właściwych dla danej specjalności.  W trakcie studiów drugiego stopnia student uzyskuje, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, kierunkowe efekty kształcenia (wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne) między innymi z zakresu:

 • najnowszych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem,
 • zaawansowanych metod i narzędzi wykorzystywanych w różnych obszarach działalności organizacji, w procesie decyzyjnym oraz formułowaniu strategii przedsiębiorstwa,
 • przewidywania wielokierunkowych efektów realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć,
 • dokonywania pogłębionej analizy i oceny zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu,
 • kreatywnego i analitycznego myślenia.

Efekty kształcenia

Oferowane specjalności

 • Gospodarka nieruchomościami
 • Logistyka w biznesie
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie i administracja publiczna
 • Zarządzanie w sporcie (NOWOŚĆ!)
 • Zarządzanie w turystyce i rekreacji

Przedmioty realizowane w ramach kierunku Zarządzanie wraz z liczbą godzin, punktacją ECTS i kartami programowymi modułów