Zarządzanie

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie wykazuje się znajomością rozszerzonej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii, rachunkowości, finansów i dyscyplin komplementarnych oraz odpowiednią wiedzą specjalistyczną. Zdobyta w czasie studiów wiedza pozwala samodzielnie oceniać sytuację finansową przedsiębiorstwa i dbać o jego stały rozwój.

Absolwent posiada umiejętności menedżerskie niezbędne do kierowania przedsiębiorstwem i zespołami ludzkimi; jest przygotowany do pracy w charakterze menedżera średniego i wyższego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, organizacjach non profit, jednostkach administracji publicznej różnych szczebli, a także do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada rozszerzone umiejętności diagnozowania, oceny i rozwiązywania problemów zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu.

Efekty uczenia się

Oferowane specjalności 

Przedmioty realizowane w ramach kierunku Zarządzanie wraz z liczbą godzin, punktacją ECTS i kartami programowymi modułów

Zamiana rozmiaru
Kontrast