Zarządzanie

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie wykazuje się znajomością podstaw teoretycznych z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i dyscyplin komplementarnych oraz odpowiednią wiedzą specjalistyczną. Posiada umiejętności wykorzystywania zdobytej z tego zakresu wiedzy w pracy zawodowej i w życiu prywatnym. Absolwent przygotowany jest do pracy w charakterze menedżera średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, organizacjach non profit, jednostkach administracji publicznej różnych szczebli, a także do prowadzenia działalności gospodarczej na niewielką skalę. Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami (osobowymi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi), jak też problemów realizacji funkcji, procesów oraz przedsięwzięć w przedsiębiorstwach i innych instytucjach.
Każda ze specjalności oferowanych na I stopniu studiów kierunku Zarządzanie daje studentom możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych właściwych dla danej specjalności.

W trakcie studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie student uzyskuje, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, kierunkowe efekty kształcenia (wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne) między innymi z zakresu:

 • zasad rządzących gospodarką i zasad dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych;
 • podstawowych narzędzi wykorzystywanych w różnych obszarach działalności organizacji, rozwiązywania konkretnych problemów związanych ze specyfiką ukończonej specjalności;
 • pracy zespołowej i komunikacji wewnątrz organizacji oraz z otoczeniem;
 • aktywnego uczestnictwa w opracowywaniu i wdrażaniu różnego rodzaju przedsięwzięć;
 • kreatywnego i analitycznego myślenia.

Efekty kształcenia

Oferowane specjalności

 • Gospodarka nieruchomościami
 • Logistyka w biznesie
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie i administracja publiczna
 • Zarządzanie w sporcie (NOWOŚĆ!)

Przedmioty realizowane w ramach kierunku Zarządzanie wraz z liczbą godzin, punktacją ECTS i kartami programowymi modułów