Informacja o dotacjach w 2015 r.

Stypendia i zapomogi

Dotacja podmiotowa na 2015 r. na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów wynosiła 1 428 300 zł.

Rozliczenie dotacji na pomoc materialną dla studentów w 2015 r.
Rodzaj świadczenia Kwota (w zł)
Stypendium socjalne 867 500,00
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 101 250,00
Zapomoga losowa 3250,00
Stypendium rektora dla najlepszych studentów 551 800,00
Łączna kwota wypłaconych świadczeń 1 523 800,00

Wysokość świadczeń wypłacanych studentom w ramach pomocy materialnej w roku akademickim 2015/2016 (wypłacane przez 9 miesięcy w roku):

 • stypendia socjalne, w wysokości 250-400  zł (powiększone – 350-500 zł), otrzymuje 203 studentów;
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, w wysokości 350-450  zł, w zależności od stopnia niepełnosprawności, pobiera 24 osoby.
 • nagrody rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen, w wysokości 400-600  zł, pobiera 95 studentów;
 • nagrody rektora dla najlepszych studentów za wybitne osiągnięcia naukowe, w wysokości 800 zł, otrzymuje 1 student.

Zapomogi, wiążące się ze zdarzeniami losowymi, w kwotach 250-900 zł, w okresie od 1 grudnia 2014 do 30 listopada 2015 roku wypłacono 8 studentom.

Pomoc studentom niepełnosprawnym

W 2015 r. dotacja budżetowa na działania związane ze stwarzaniem studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia wyniosła 52,2 tys. zł. Umożliwiło to:

 • zakup dostępu do wydawnictw formie elektronicznej (w ramach oferty platformy Ibuk Libra Wydawnictwa Naukowego PWN), z których osoby niepełnosprawne mogą korzystać zdalnie na komputerach domowych;
 • zakup sprzętu elektronicznego (2 telewizory) wspomagającego proces dydaktyczny;
 • zorganizowanie pomocy psychologicznej dla studentów niepełnosprawnych (dyżury psychologa);
  zorganizowanie klubu miłośników psychologii;
 • indywidualne, dodatkowe konsultacje przedmiotowe dla studentów niepełnosprawnych;
 • działalność biura Pełnomocnika Kanclerza ds. Studentów Niepełnosprawnych.