Jak budować relację między uczniem a nauczycielem?

Trudny problem budowania relacji pomiędzy nauczycielem i uczniem był tematem kolejnej z tego cyklu konferencji Katedry Nauk o Wychowaniu MWSE w Tarnowie.  Konferencja zatytułowana „Relacja uczeń–nauczyciel” odbyła się 19 maja 2016 r. Otworzył ją występ dzieci z Przedszkola nr 8 „Pod Stokrotką” w Tarnowie –  prezentacją wiersza „Brudas” Jana Brzechwy (wiersz deklamowali Daniel Robak i Arkadiusz Podsiadło, dzieci przygotowała do występu mgr Marta Falińska). Prelegentów i słuchaczy zebranych na konferencji powitali Kanclerz, mgr Zofia Kozioł oraz Rektor prof. Michał Woźniak.

Sesji pierwszej przewodniczyła prof. UP, dr hab. Katarzyna Potyrała z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W wystąpieniu otwierającym obrady kierownik Katedry Nauk o Wychowaniu prof. MWSE, dr hab. Jan Rajmund Paśko wspólnie z przewodniczącą Naukowego Koła Pedagogicznego „Paidagogos” Joanną Zaklikiewicz zaprezentowali poglądy studentów na sposób i jakość weryfikowania wiedzy uczniów przez nauczyciel. Ks. prof. MWSE, dr hab. Jacek Siewiora przedstawił problem budowania relacji partnerskich na zajęciach lekcyjnych, a dr Barbara Klasińska, reprezentująca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, zobrazowała sylwetkę nauczyciela w obliczu wielu tożsamości w szkole. Dr Bogusław Wójcik (MWSE w Tarnowie) podjął się eksperymentu myślowego – przewidywań na temat relacji pomiędzy uczniami a nauczycielami za 100 lat.

W sesji drugiej, której przewodniczył ks. prof. MWSE, dr hab. Jacek Siewiora, prof. UP, dr hab. Katarzyna Potyrała zaprezentowała temat wykorzystania kompetencji nauczyciela przyrodnika w kontekście animacji społeczności lokalnej. Kolejno prof. WSB, dr hab. Janusz Morbitzer przedstawił temat „Nowa kultura uczenia się jako szczególna forma relacji nauczyciel-uczeń”, a mgr Ewa Cieplińska,  absolwentka MWSE w Tarnowie ukazała wachlarz odczuć i emocji w postrzeganiu nauczyciela przez ucznia. Dr Elżbieta Buchcic z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach omówiła temat wykorzystania opracowań popularnonaukowych w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela przyrodnika, a „Projekt bohaterskiej wyobraźni – budowanie relacji uczeń-nauczyciel” był  tematem wystąpienia dr Agnieszki Wilczyńskiej i mgr Agnieszki Konik z Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego. Mgr Andrzej Król z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przedstawił temat relacji w kontekście tożsamości seksualnej.

Konferencja w odczuciu uczestników była ważna i potrzebna ze względu na temat relacji pomiędzy uczniami a nauczycielami, które wpływają nie tylko na atmosferę pracy w szkole, ale także na wychowanie nowych pokoleń. W organizacji konferencji czynny udział wzięły studentki Naukowego Koła Pedagogicznego „Paidagogos” przy MWSE.

– Cieszymy się, że nasi studenci wykazują tak wielkie zaangażowanie nie tylko w kwestii swojej edukacji, ale także rozwoju naukowego. To także jest doskonały przykład relacji pomiędzy uczniem a nauczycielem, tylko na poziomie szkoły wyższej – student a wykładowca. Jako uczelnia kładziemy duży nacisk na partnerskie relacje pomiędzy studentami i pracownikami. Studenci mają wpływ na kształtowanie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego i wychowawczego, chociażby poprzez współtworzenie programu studiów. Nasi studenci bezpłatnie publikują w wysoko punktowanych „Zeszytach Naukowych Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” swoje prace naukowe z badań, jakie przeprowadzają w trakcie realizowania procesu dydaktycznego, ale i w ramach działalności w kołach naukowych. Ciągle rozwijamy uczelnię zgodnie z sugestiami naszych studentów, wsłuchując się w ich opinie, które gromadzimy poprzez bezpośrednie rozmowy studentów z opiekunami grup, podczas spotkań z samorządem studentów, ale i poprzez anonimowe ankiety, w których pytamy studentów o ich ocenę jakości studiowania w MWSE. Już dziś zapraszam na kolejne konferencje naukowe w MWSE, w których nadal będziemy poruszać bardzo ważne tematy z zakresu pedagogiki, jak i zarządzania – mówi mgr Zofia Kozioł, Kanclerz MWSE.

Zamiana rozmiaru
Kontrast