Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

W sprawach związanych z obsługą osób niepełnosprawnych prosimy zgłaszać się do biura Pełnomocnika Rektora ds. Administracyjno-Finansowych – Kanclerza:

ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów (I piętro)
Pełnomocnik Rektora ds. Administracyjno-Finansowych – Kanclerz: mgr Zofia Kozioł
Przyjęcia stron w dniach:

 • poniedziałek, czwartek, piątek

po wcześniejszym kontakcie z sekretariatem: tel. 14 65 65 565, e-mail: mwse@mwse.edu.pl

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia innego terminu spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Dyżury psychologa

Pomoc psychologiczną dla studentów świadczy mgr Urszula Stach.

W związku z sytuacją epidemiczną dyżur psychologa będzie prowadzony w trybie online. Zachęcamy do kontaktu przez komunikator skype: urszula.stach7 lub telefonicznego nr 608 658 364.

Zadania Biura

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zostało powołane w 2005 r. (początkowo jako Biuro Pełnomocnika Kanclerza ds. Osób Niepełnosprawnych). Do jego zadań należy likwidacja wszelkich barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w procesie dydaktycznym i życiu społeczności akademickiej, a w szczególności:

 •  prowadzenie poradnictwa dotyczącego wyboru kierunku studiów w oparciu o indywidualne możliwości kandydata;
 • przekazywanie władzom Uczelni informacji o liczbie studentów niepełnosprawnych tj. posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, starających się o takie orzeczenie lub cierpiących na choroby przewlekle utrudniające naukę;
 • wspieranie studentów w staraniach o przyznanie udogodnień, o których mowa w § 13 ust. 2 Regulaminu studiów (tj. zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach oraz form ich zaliczania, zmianę grupy studenckiej, pomoc w uzyskaniu materiałów dydaktycznych niezbędnych do studiowania, indywidualne warunki korzystania z Biblioteki);
 • wskazywanie formy uczestnictwa w zajęciach, trybu uzyskiwania zaliczeń lub zdawania egzaminów, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności studenta;
 • informowanie pracowników dydaktycznych o problemach osób niepełnosprawnych, upowszechnianie wiedzy o konsekwencjach poszczególnych rodzajów niepełnosprawności i utrudnieniach, na które napotykają studenci niepełnosprawni;
 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania, organizacji zajęć rehabilitacyjnych dla niektórych grup studentów niepełnosprawnych;
 • pomoc w przygotowaniu wniosku i aplikowaniu o pomoc materialną (stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi);
 • rozpoznawanie potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi i przekazywanie informacji o tych potrzebach władzom uczelni, w celu właściwego wykorzystania środków dotacji budżetowej (przekazywanej na zadania związane ze stwarzaniem studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia).

Do kogo skierowana jest pomoc?

 1. Biuro  ds. Osób Niepełnosprawnych obejmuje swoją pomocą wszystkich studentów niepełnosprawnych (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 511).
 2. Pomoc świadczona jest także osobom, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, ale stan ich zdrowia (choroba przewlekła, lub czasowa utrata sprawności spowodowana np. wypadkiem) uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach na zwykłych zasadach.

Jakie dokumenty powinien przedłożyć student, aby uzyskać pomoc?

 1. Osoby niepełnosprawne przedkładają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 2. Osoby, które nie posiadają orzeczenia składają dokumentację medyczną, potwierdzającą związek stanu zdrowia z utrudnieniami w realizacji zajęć w trybie przewidzianym organizacją studiów.

Uwaga! Dokumentacja medyczna udostępniona pracownikom Biura podlega ochronie na mocy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 1000), a informacje zawarte w dokumentacji medycznej są traktowane jako dane wrażliwe (zob. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych MWSE).

Oferta dla studentów niepełnosprawnych

 • pomoc psychologa-terapeuty;
 • wypożyczalnia sprzętu komputerowego:  6 notebooków, 2 tablety, 3 dyktafony, 2 przenośne skanery ręczne, 5 PenDrive 32 GB, 3 modemy GSM (mobilny dostęp do internetu) – sprzęt dostępny w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych;
 • indywidualne kody dostępu do ponad 300 pełnotekstowych podręczników i monografii w formie elektronicznej (w ramach czytelni IBUK Libra Wydawnictwa Naukowego PWN) – dostępne w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych i Bibliotece;
 • stanowiska komputerowe dla osób niepełnosprawnych w Czytelni (ergonomiczny fotel, klawiatura i trackball, monitor Eizo 22”, oprogramowanie Office 2010, Jaws, Adobe Elearning Suite, Abby Fine Reader, Adobe Ilustrator, tablet piórkowy, drukarka kolorowa, skaner) oraz Wypożyczalni (ergonomiczny fotel, klawiatura i trackball, Windows 8, oprogramowanie Office 2013)

W ramach zadań realizowanych przez Biuro w 2012 r. dostosowano uczelnianą stronę internetową do standardu dostępności WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) na poziomie 2 (level 2 AA), czyniąc ją przyjazną dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Zamiana rozmiaru
Kontrast