Regulaminu Samorządu Studenckiego

Wprowadzony Zarządzeniem 15/R/2019 Rektora MWSE w Tarnowie z dn. 11 grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego ze statutem Uczelni

I. Postanowienia ogólne

 1. Studenci Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, zwanej dalej „Uczelnią” tworzą Samorząd Studencki, działający na podstawie Regulaminu, uchwalonego przez Radę Uczelnianą Samorządu Studentów.
 2. Samorząd Studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni.
 3. Samorząd studencki działa przez swoje organy, w tym:
  1) Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego,
  2) Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego,
  3) Przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studentów.
 4. Rada Uczelniana Samorządu Studentów jest organem uchwałodawczym Samorządu Studenckiego MWSE w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 5. Do zadań Rady Uczelnianej Samorządu Studentów należy reprezentowanie ogółu studentów w sprawach dotyczących studiów, funkcjonowania Uczelni i innych spraw studenckich przed organami Uczelni w oparciu o przepisy określone w:
  1) Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.),
  2) Statucie Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie,
  3) Regulaminie Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie,
  4) Regulaminie Rady Uczelnianej Samorządu Studentów.
 6. Do podstawowych zadań RUSS należy w szczególności:
  1) obrona praw i interesów studentów,
  2) reprezentowanie studentów wobec władz uczelni oraz wyrażanie opinii w ich imieniu,
  3) reprezentowanie studentów w organizacjach studenckich i młodzieżowych, w szczególności na Forum Uczelni Niepublicznych oraz w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
  4) szkolenie studentów we współpracy z Parlamentem Studentów RP w zakresie praw i obowiązków studenta,
  5) zarządzanie środkami przeznaczonymi przez Uczelnię na cele Samorządu,
  6) prowadzenie działalności w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów,
  7) inicjowanie i popieranie aktywności studentów, a w szczególności w zakresie działalności naukowej, kulturalnej, artystycznej i sportowej,
  8) przedstawienie Rektorowi propozycji i spostrzeżeń dotyczących planów i programów nauczania oraz potrzeb studentów,
  9) przeprowadzanie wyboru kandydatów do organów Kolegialnych Uczelni.
 7. Oficjalnym skrótem Rady Uczelnianej Samorządu Studentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie jest „RUSS MWSE w Tarnowie”.
 8. RUSS posiada swoje logo. Logo RUSS znajduje się w załączeniu do tego regulaminu.
 9. Samorząd studencki decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie. Samorząd studencki sporządza sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim i udostępnia je w BIP na stronie podmiotowej.
 10. Rektor uchyla wydawane przez samorząd studencki akty niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem samorządu. Na rozstrzygnięcie w sprawach uchylenia aktu służy, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia, skarga do sądu administracyjnego. Przepisy o zaskarżaniu do sądu administracyjnego decyzji administracyjnych stosuje się odpowiednio.
 11. Uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania samorządu studenckiego, w tym infrastrukturę i środki finansowe, którymi samorząd studencki dysponuje w ramach swojej działalności.
 12. RUSS wybiera i deleguje swych reprezentantów do ciał, organów kolegialnych oraz przedstawia do komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw studentów.
 13. RUSS może organizować zgromadzenia na terenie MWSE na zasadach określonych w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz Statucie MWSE

II. Struktura i zasady funkcjonowania Samorządu Studenckiego

§ 1

 1. W skład Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego wchodzi maksymalnie po 8 studentów zgłoszonych z każdego rocznika kierunku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, z wyjątkiem studentów zawieszonych w prawach studentów oraz ukaranych w danym roku prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej. Starostowie wliczani są w limit maksymalnie 8 studentów zgłoszonych z każdego rocznika kierunku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.
 2. W skład Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego poza zasadą wskazaną w pkt 1 wchodzą starości poszczególnych roczników kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Starości są zgłaszani przez poszczególne roczniki kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia do Opiekuna Roku lub Dziekanatu Uczelni.
 3. Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego powinna liczyć co najmniej 2 osoby.
 4. Kandydaci do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego zobowiązani są do zgłoszenia swojej kandydatury w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia naboru do RUSS.
 5. Kandydatury zgłaszane są do Studenckiej Komisji Wyborczej. Kadencja Studenckiej Komisji Wyborczej trwa jeden rok akademicki.
 6. Kandydaci do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego wypełniają deklarację członkowską, po zatwierdzeniu ich kandydatury przez Studencką Komisję Wyborczą.
 7. W przypadku, gdyby liczba zgłoszonych kandydatów przewyższyła liczbę miejsc, zostaną zorganizowane wybory uczelniane zgodnie z § 2.

§ 2

 1. Ordynacja Wyborcza normuje wybory do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.
 2. Wybory do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego są powszechne, równe, bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.
 3. Wybory zarządza przewodniczący RUSS nie później niż do końca października każdego roku kalendarzowego.
 4. Do przeprowadzenia wyborów powołuje się Studencką Komisję Wyborczą, wybieraną przez Radę w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów członków Rady, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.
 5. Studencką Komisję Wyborczą powołuje dotychczasowy Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studentów.
 6. Kadencja Studenckiej Komisji Wyborczej rozpoczyna się w dniu jej powołania i trwa do czasu wyboru nowej Komisji Wyborczej w następnym roku akademickim.
 7. W skład Studenckiej Komisji Wyborczej wchodzą:
  a) przewodniczący,
  b) dwóch członków.
 8. Kadencja Studenckiej Komisji Wyborczej rozpoczyna się w dniu jej powołania i trwa do czasu wyboru nowej Komisji Wyborczej w następnym roku akademickim.
 9. Kalendarz wyborczy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów ustala Komisja Wyborcza, która czuwa nad bezpieczeństwem urn wyborczych.
 10. Komisja Wyborcza sporządza karty do głosowania, które winny być opieczętowane.
 11. Kandydaci umieszczani są na kartach w kolejności alfabetycznej.
 12. Głosowanie następuje przez postawienie znaku X przy nazwiskach kandydatów objętych pozytywną wolą głosu.
 13. Akt głosowania odnotowuje się na liście wyborców.
 14. Czynne prawo wyborcze posiada każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z wyjątkiem zawieszonych w prawach studentów.
 15. Bierne prawo wyborcze posiada każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z wyjątkiem określonym w pkt 13 oraz ukaranych w danym roku prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej.
 16. W razie konieczności (w celu uzupełnienia składu Rady) w każdym czasie przewodniczący może zarządzić wybory uzupełniające.
 17. Termin wyborów musi być podany co najmniej z dwu tygodniowym wyprzedzeniem.
 18. Wszelka Kampania Wyborcza oraz agitacja nie mogą być prowadzone dłużej niż do godziny 14.00 dnia poprzedzającego dzień wyborów.
 19. Każdy kandydat ma prawo do organizowania własnej kampanii wyborczej.
 20. Kampania winna być prowadzona w sposób odpowiadający dobrym obyczajom studenckim.
 21. Wszelka agitacja w miejscu i w czasie głosowania jest bezwzględnie wykluczona.
 22. Z przebiegu i wyników głosowania Komisja Wyborcza sporządza protokół oraz ogłasza wyniki wyborów za pośrednictwem strony internetowej Uczelni oraz ogłoszenia w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń.
 23. Wybrani do RUSS, w ramach określonej liczby mandatów zostają ci z pośród kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Rejestracja kandydatów odbywa się od dnia ogłoszenia wyborów do trzeciego dnia poprzedzającego wybory.

§ 3

 1. Pierwsze zebranie nowej RUSS zwołuje przewodniczący starej RUSS lub Przewodniczący Komisji Wyborczej, nie później niż w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników wyborów do RUSS.
 2. Przewodniczący starej RUSS lub Przewodniczący Komisji Wyborczej prowadzą obrady posiedzenia, o którym mowa w ust. 1, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

§ 4

 1. Uczelnianym organem jednoosobowym Samorządu jest Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, zwany dalej „Przewodniczącym Rady”.
 2. Wybór Przewodniczącego Rady oraz Prezydium Rady odbywa się na pierwszym posiedzeniu Rady, o którym mowa w §3 ust. 1, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej ¾ jej składu, w głosowaniu tajnym.
 3. Do wyłącznej kompetencji Przewodniczącego Rady należy:
  a) kierowanie pracami Prezydium Rady,
  b) reprezentowanie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego przed władzami Uczelni oraz na zewnątrz,
  c) podpisywanie uchwał, pism, opinii, wniosków i projektów w Radzie Uczelnianej Samorządu Studentów.
 4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, kompetencje Przewodniczącego Rady pełni Wiceprzewodniczący.
 5. Wiceprzewodniczący ma prawo do podpisywania dokumentów, opiniowania, orzekania, kierowania pracami Rady oraz podejmowania decyzji pod nieobecność Przewodniczącego Rady.

§ 5

 1. W skład Prezydium Rady wchodzą:
  1) Przewodniczący Rady – kierujący jego obradami,
  2) Wiceprzewodniczący,
  3) skarbnik,
  4) sekretarz,
  5) członek Prezydium.
 2. Członków Prezydium Rady, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-5 wybiera się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów członków Rady, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.
 3. Do kompetencji Wiceprzewodniczącego należy:
  a) zastępowanie Przewodniczącego Rady podczas jego nieobecności,
  b) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego Rady.
 4. Do kompetencji sekretarza należy:
  a) prowadzenie biura Rady Uczelnianej Samorządu Studentów,
  b) przygotowywanie zebrań Rady Uczelnianej Samorządu Studentów,
  c) zawiadomienie członków Rady Uczelnianej Samorządu Studentów o terminie i miejscu posiedzeń,
  d) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego Rady.
 5. Do kompetencji skarbnika należy:
  a) sporządzanie sprawozdania z rozdziału środków finansowych i rozliczanie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim,
  b) rozliczanie środków finansowych z prowadzonych zbiórek akcji charytatywnych oraz wydarzeń organizowanych przez RUSS.
 6. Prezydium Rady obowiązane jest:
  a) postępować zgodnie z uchwałami Rady Uczelnianej Samorządu Studentów,
  b) podejmować działania interwencyjne w celu obrony praw i interesów studentów.
 7. Prezydium Rady ma prawo zgłaszania kandydatów na członków Organów Kolegialnych Uczelni na dwuletnią kadencję z zastrzeżeniem ust. 8.
 8. Wybory kandydatów do organów wskazanych w ust. 7 odbywają się na ogólnym zebraniu Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego i są przeprowadzone w sposób tajny zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
 9. Prezydium Rady, na czele z Przewodniczącym Rady, może podejmować decyzje bez uprzedniego porozumienia z Radą Uczelnianą Samorządu Studentów, w sprawach nagłych i ważnych dla społeczności akademickiej.
 10. Rada Uczelniana Samorządu Studentów, Przewodniczący Rady oraz Władze Uczelni mogą powoływać organy doradcze.
 11. Kadencja Przewodniczącego, jak i całego Prezydium Rady, trwa jeden rok akademicki i upływa z dniem wyboru nowego Prezydium Rady w następnym roku akademickim.

§ 6

 1. Rada Uczelniana Samorządu Studentów może odwołać Przewodniczącego Rady w każdym czasie, bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej ¾ jej składu, w głosowaniu tajnym.
 2. Z wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego Rady może wystąpić:
  a) Rektor,
  b) co najmniej 40% członków Rady Uczelnianej Samorządu Studentów,
  c) co najmniej 15% ogólnej liczby studentów Uczelni.
 3. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady, Rada Uczelniana Samorządu Studentów na tym samym posiedzeniu, dokonuje wyboru nowego przewodniczącego.
 4. Przepisy § 6 ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio do procedury odwołania Wiceprzewodniczącego.
 5. Sekretarz, Skarbnik i Członek Prezydium mogą zostać odwołani przez Radę Uczelnianą Samorządu Studentów, bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej ¾ jej składu, w głosowaniu tajnym.
 6. Wygaśnięcie mandatu członka RUSS przed upływem Kadencji następuje w przypadku:
  a) skreślenia z listy studentów;
  b) ukończenia studiów;
  c) zrzeczenia się mandatu;
  d) odwołania przez pozostałych członków RUSS większością 2/3 głosów przy obecności połowy członków aktualnego stanu RUSS. Jest to możliwe, gdy członek RUSS:
  – nie bierze udziału w pracach i zebraniach RUSS z przyczyn nieusprawiedliwionych;
  – działa sprzecznie z szeroko podjętym interesom studentów.
 7. W przypadku wskazanym w ust. 6, zwolniony mandat obejmuje osoba, wyłoniona w kolejnym głosowaniu tajnym.
 8. Przewodniczący Rady, Prezydium oraz Członkowie Rady mają prawo do zrzeczenia się funkcji lub członkostwa w formie pisemnej. O zaistniałej sytuacji zobowiązani są poinformować członków Rady na jej najbliższym posiedzeniu.

§ 7

Uchwały Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady, z wyjątkiem przypadków, gdy niniejszej Regulamin przewiduje wyższe wymagania co do liczby obecnych i wymaganej większości głosów.

§ 8

 1. Zwyczajne posiedzenie RUSS regularnie zwołuje Przewodniczący Rady.
 2. Protokół z posiedzenia Rady sporządza Sekretarz, a podpisuje Przewodniczący Rady.
 3. Nadzwyczajne posiedzenie RUSS zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  a) co najmniej 10% członków RUSS,
  b) Rektora.
 4. Przewodniczący Rady zwołuje nadzwyczajne zebranie RUSS w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku, o którym mowa w ust. 2.
 5. Zebrania RUSS odbywają się po wcześniejszym ustaleniu przez Przewodniczącego Rady z RUSS dogodnego dla członków terminu. Z zebrania RUSS sporządzany jest protokół.

III. Postanowienia końcowe

§ 9

RUSS może podejmować działania wyłącznie w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 10

 1. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora jego zgodności z ustawą i statutem Uczelni w terminie 30 dni od dnia jego przekazania.
 2. Dotychczasowy Regulamin traci moc obowiązywania z chwilą wejścia w życie nowego Regulaminu.

Załącznik 1. Oficjalne logo Rady Uczelnianej Samorządu Studentów MWSE w Tarnowie

logo RUSS
logo RUSS

Zamiana rozmiaru
Kontrast