Naukowe Koło Pedagogiczne „Paidagogos”

Naukowe Koło Pedagogiczne „Paidagogos” działa przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie od 14 stycznia 2010 r.  Opiekunem koła  jest mgr Marta Falińska.

W kole aktywnie działają studenci Pedagogiki. Statutowe cele koła realizowane są poprzez:

 • kształtowanie umiejętności pisania tekstów naukowych,
 • organizowanie seminariów i konferencji,
 • organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi nauki i praktyki w zakresie opieki, wychowania, resocjalizacji i terapii dzieci i młodzieży w różnych układach i sytuacjach społecznych,
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie problematyki patologii społecznej, profilaktyki i resocjalizacji, współdziałanie z osobami i instytucjami realizującymi takie badania,
 • opracowywanie i realizacja cykli zajęć opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz okazjonalnych spotkań w środowisku lokalnym, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych,
 • odczyty publiczne członków koła lub zaproszonych gości,
 • utrzymywanie współpracy z lokalnymi organizacjami społecznymi działającymi na rzecz opieki i wychowania dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym, szkolnym oraz pozarodzinnym i pozaszkolnym,
 • współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami współuczestniczącymi w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
 • integracja studentów różnych roczników i różnych kierunków studiów prowadzących podobną działalność i kadry naukowej,
 • kształtowanie kompetencji pedagogicznych studentów,
 • tworzenie tradycji kierunku.

Zobacz nasz profil na Facebooku.
Zgłoszenia nowych członków przyjmowane są pod adresem e-mail: paidagogos@mwse.edu.pl