Wyjazdy na praktyki

Kwalifikacja na praktykę zagraniczną w ramach programu PO WER

Z oferty praktyk zagranicznych realizowanych w ramach programu PO WER mogą korzystać studenci wszystkich kierunków studiów (Finansów i rachunkowości, Pedagogiki, Turystyki i rekreacji oraz Zarządzania).

O wyjazd na praktykę zagraniczną może ubiegać się student, który:

 • jest studentem studiów I stopnia i uzyskał zaliczenie co najmniej drugiego semestru lub,
 • jest studentem studiów II stopnia,
 • uzyskał wyższą niż 3,0 średnią ocen z toku studiów,
 • posiada znajomość dowolnego języka obcego na poziomie B1 (według klasyfikacji Common European Framework of Reference for Languages),
 • nie ma zaległości finansowych z tytułu opłat za kształcenie;
 • jest osobą z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub znajduje się w trudnej sytuacji materialnej (pobiera stypendium socjalne).
 1. Student ubiegający się o wyjazd na stypendium powinien złożyć w Biurze Współpracy Zagranicznej następujące dokumenty:
  • pisemny wniosek o zgodę na wyjazd skierowany do rektora,
  • CV w języku obcym wraz z kolorowym zdjęciem (format Europass),
  • zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów,
  • zaświadczenie o średniej ocen z poprzedniego toku studiów (dotyczy absolwentów studiów I stopnia),
  • zaświadczenie z dziekanatu o zaliczeniu danego semestru i o średniej ocen,
  • zaświadczenie o wyjazdach w ramach programów Erasmus+ i PO WER (wykorzystanych okresach mobilności) z uczelni w której realizował studia I stopnia (wyłącznie studenci studiów II stopnia, którzy wcześniej nie byli studentami MWSE),
  • decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego (osoby ubiegające się o wyjazd z powodu trudnej sytuacji materialnej).

  Osoby ubiegające się o wyjazd z tytułu niepełnosprawności składają dodatkowo:

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktyki (pracy) za granicą .
 2. Kwalifikacja studentów odbywa się na podstawie analizy złożonych dokumentów oraz rozmowy przeprowadzonej przez powołaną przez rektora na dany rok akademicki komisję kwalifikacyjną w składzie: prodziekan, pełnomocnik rektora ds. współpracy z zagranicą, przedstawiciel studentów; celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena stopnia znajomości języka angielskiego oraz ocena ogólnych kompetencji interpersonalnych studenta.
 3. Dla każdego studenta wyjeżdżającego na praktykę zostaje uzgodniony przed wyjazdem indywidualny program praktyki  „Porozumienie o programie praktyki” (Learning Agreement for Traineeships – LA), który jest realizowany w instytucji przyjmującej.
 4. Student zawiera z uczelnią umowę określającą jego obowiązki podczas odbywania praktyki oraz wysokość przyznanego grantu.
 5. Student jest ponadto zobowiązany do:
  • uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ); kartę wydaje lokalny oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ); ubezpieczenie zdrowotne powinno obejmować cały okres pobytu studenta na praktyce zagranicznej;
  • wykupienia ubezpieczeń od: następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), kosztów leczenia (KL), odpowiedzialności cywilnej (OC);
  • przystąpienia do testu biegłości językowej w terminie określonym przez uczelnię macierzystą (MWSE) – po otrzymaniu informacji z OLS (online linguistic support).

Do wyjazdu na praktykę w ramach Programu Erasmus+ w pierwszej kolejności są uprawnieni studenci niekorzystający wcześniej z Programu Erasmus+.

Z programu PO WER student może skorzystać tylko raz w całym toku kształcenia (łącznie na studiach I i II stopnia).

W wypadku rezygnacji z wyjazdu stypendialnego na praktykę zagraniczną student zobowiązany jest przedłożyć rektorowi pisemną rezygnację z wyjazdu.

Grant stypendialny

 1. Student wyjeżdżający na praktykę zagraniczną otrzymuje przed wyjazdem grant na pokrycie kosztów przejazdu oraz częściowe pokrycie kosztów utrzymania. Kwota grantu jest uzależniona od grupy, w której znajduje się kraj docelowy i jest określana przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. Pobyt studenta na stypendium zostaje rozliczony z dokładnością do 1/2 miesiąca.
 2. Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach:
  • I rata (przed wyjazdem) –  85% kwoty stypendium;
  • II rata (po powrocie) – pozostała część stypendium.
 3. Student jest zobowiązany do zakupu biletu, ubezpieczenia oraz opłaty kosztów pobytu i zakwaterowania podczas pobytu na praktyce zagranicznej samodzielnie z wykorzystaniem przyznanego mu stypendium.
Wysokość stypendiów dla studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności wyjeżdżających na praktyki (SMP) w ramach Programu PO WER
Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w PLN
Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 2517
Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania,  Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 2097
Grupa 3: Bułgaria, Estonia, Macedonia (FYROM), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia,  Słowacja, Węgry 1678

Źródło tabeli

Zaliczenie praktyki

 1. Rozliczenie stypendysty po powrocie z praktyki zagranicznej odbywa się na podstawie dokumentów wystawionych przez firmę przyjmującą. Dokumenty te student przekazuje do Biura  Współpracy Zagranicznej:
  • referencje (jeśli zostały wystawione),
  • dziennik praktyk uzupełniany systematycznie przez studenta w całym okresie odbywania praktyki, a dodatkowo podpisany przez pracodawcę lub opiekuna,
  • wypełniona ankieta stypendysty (on-line),
  • certyfikat potwierdzający okres pobytu studenta na praktyce,
  • zaświadczenie (LA for Traineeships – section to be completed after the mobility) potwierdzające zrealizowany program praktyki oraz zdobyte przez studenta: wiedzę, umiejętności i kompetencje.
 2. Po rozliczeniu się studenta z odbytej praktyki pełnomocnik rektora ds. współpracy z zagranicą wydaje zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zagranicznej we wskazanej firmie w podanym terminie.
 3. Na podstawie okazanego zaświadczenia dziekan zalicza studentowi okres praktyk odbytych w instytucjach zagranicznych.
 4. W terminie 14 dni od daty powrotu student jest zobowiązany wypełnić online  „Ankietę stypendysty Erasmusa”. Wypełnienie ankiety jest podstawowym warunkiem finansowego rozliczenia wyjazdu.

Student, który odbył praktykę w ramach Programu Erasmus+, może zostać zwolniony z obowiązku odbycia praktyki przewidzianej programem kształcenia dla danego kierunku studiów w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie. Zgodnie z obowiązującym regulaminem praktyk decyzję tę podejmuje dziekan lub pełnomocnik dziekana ds. praktyk.

Uczestnik z orzeczoną niepełnosprawnością jest rozliczany bezzwłocznie po zakończeniu pobytu za granicą z wykorzystaniem Karty rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Biurze Współpracy Zagranicznej.