Wyjazdy na praktyki / Outgoing students – traineeships

Kwalifikacja na praktykę zagraniczną

Z oferty praktyk zagranicznych realizowanych w ramach programu Erasmus+ mogą korzystać studenci wszystkich kierunków studiów (Finansów i rachunkowości, Pedagogiki  oraz Zarządzania).

O wyjazd na praktykę zagraniczną może ubiegać się student, który:

 • jest studentem studiów I stopnia i uzyskał zaliczenie co najmniej drugiego semestru lub
 • jest studentem studiów II stopnia,
 • uzyskał wyższą niż 3,0 średnią ocen z toku studiów,
 • posiada znajomość dowolnego języka obcego na poziomie B1 (według klasyfikacji Common European Framework of Reference for Languages),
 • nie ma zaległości finansowych z tytułu opłat za kształcenie;
 • dostarczył zaświadczenie o wyjazdach w ramach programu Erasmus (wykorzystanych okresach mobilności) z uczelni w której realizował studia I stopnia – dotyczy wyłącznie studentów studiów II stopnia, którzy wcześniej nie byli studentami MWSE.
 1. Student ubiegający się o wyjazd na stypendium powinien złożyć w Biurze Współpracy Zagranicznej następujące dokumenty:
  • pisemny wniosek o zgodę na wyjazd skierowany do rektora,
  • CV w języku obcym wraz z kolorowym zdjęciem (format Europass),
  • zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów,
  • zaświadczenie o średniej ocen z poprzedniego toku studiów (dotyczy absolwentów studiów I stopnia),
  • zaświadczenie z Dziekanatu o zaliczeniu danego semestru i o średniej ocen.
 2. Kwalifikacja studentów odbywa się na podstawie analizy złożonych dokumentów oraz rozmowy przeprowadzonej przez powołaną przez rektora na dany rok akademicki komisję kwalifikacyjną w składzie: Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów, Koordynator Programu Erasmus+, przedstawiciel studentów. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena stopnia znajomości języka angielskiego oraz ocena ogólnych kompetencji interpersonalnych studenta.
 3. Student zawiera z uczelnią  umowę, określającą  jego obowiązki podczas odbywania praktyki oraz wysokość przyznanego grantu.
 4. Student jest ponadto zobowiązany do:
  • uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ); kartę wydaje lokalny oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ); ubezpieczenie zdrowotne powinno obejmować cały okres pobytu studenta na praktyce zagranicznej;
  • wykupienia ubezpieczeń od: następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), kosztów leczenia (KL); odpowiedzialności cywilnej (OC);
  • przystąpienia do testu biegłości językowej w terminie określonym przez uczelnię macierzystą (MWSE) – po otrzymaniu informacji z OLS (online linguistic support).

Do wyjazdu na praktykę w ramach Programu Erasmus+ w pierwszej kolejności uprawnieni są studenci niekorzystający do tej pory z Programu Erasmus+.

Student może korzystać z wyjazdów na praktyki wielokrotnie pod warunkiem, że łączny czas pobytu za granicą w ramach studiów i praktyk nie przekracza 12 miesięcy w ramach jednego cyklu kształcenia (studiów I lub II stopnia).

W wypadku rezygnacji z wyjazdu stypendialnego na praktykę zagraniczną student zobowiązany jest przedłożyć rektorowi pisemną rezygnację z wyjazdu.

Grant stypendialny

 1. Student wyjeżdżający na praktykę zagraniczną otrzymuje przed wyjazdem grant na pokrycie kosztów przejazdu oraz częściowe pokrycie kosztów utrzymania. Kwota grantu jest uzależniona od grupy, w której znajduje się kraj docelowy i jest określana przez Narodową Agencję Erasmus+. Pobyt studenta na stypendium zostaje rozliczony z dokładnością do 1/2 miesiąca.
 2. Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach:
  • I rata (przed wyjazdem) –  85% kwoty stypendium;
  • II rata (po powrocie) – pozostała część stypendium.
 3. Student jest zobowiązany do zakupu biletu, ubezpieczenia oraz opłaty kosztów pobytu i zakwaterowania podczas pobytu na praktyce zagranicznej samodzielnie z wykorzystaniem przyznanego mu stypendium.
Wysokość stypendiów dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) w ramach Programu Erasmus+ (stan na 2019 r.)
Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w euro
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 600
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy 550
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 500

Źródło tabeli

Zaliczenie praktyki

 1. Rozliczenie stypendysty po powrocie z praktyki zagranicznej odbywa się na podstawie dokumentów wystawionych przez firmę przyjmującą. Dokumenty te student przekazuje do Biura Współpracy Zagranicznej:
  • referencje (jeśli zostały wystawione);
  • dziennik praktyk uzupełniany systematycznie przez studenta w całym okresie odbywania praktyki, a dodatkowo podpisany przez pracodawcę lub opiekuna praktyki;
  • wypełniona ankieta stypendysty (on-line);
  • certyfikat potwierdzający okres pobytu studenta na praktyce;
  • zaświadczenie (LA for Traineeships – section to be completed after the mobility) potwierdzający zrealizowany program praktyki oraz zdobyte przez studenta: wiedzę, umiejętności i kompetencje.
 2. Po rozliczeniu się studenta z odbytej praktyki Koordynator Programu Erasmus+ wydaje zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zagranicznej we wskazanej firmie w podanym terminie.
 3. Na podstawie okazanego zaświadczenia Pełnomocnik Rektora ds Kształcenia i Studentów zalicza studentowi okres praktyk odbytych w instytucjach zagranicznych.
 4. W terminie 14 dni od daty powrotu student jest zobowiązany wypełnić online  „Ankietę stypendysty Erasmusa”. Wypełnienie ankiety jest podstawowym warunkiem finansowego rozliczenia wyjazdu.

Student, który odbył praktykę w ramach Programu Erasmus+, może zostać zwolniony z obowiązku odbycia praktyki przewidzianej programem  studiów w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie. Zgodnie z obowiązującym regulaminem praktyk decyzję tę podejmuje Pełnomocnik Rektora ds Kształcenia i Studentów.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Biurze Współpracy Zagranicznej.

Zamiana rozmiaru
Kontrast