Wyjazdy na praktyki / Outgoing students – traineeships

Zasady kwalifikacji studentów na wyjazd w celu odbycia praktyki za granicą – Student Mobility for Placement – SMP

 1. Rekrutacja w kategorii SMP (wyjazd na praktykę) w ramach Programu Erasmus+ prowadzana jest w sposób ciągły w formie konkursu w ciągu roku akademickiego (odpowiednio w semestrze zimowym i/lub letnim poprzedzającym wyjazd).
 2. Komisję Rekrutacyjną ds. Mobilności Studentów na mocy statutowych uprawnień powołuje Rektor na okres swojej kadencji. W skład Komisji wchodzi Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów, Koordynator Programu Erasmus+, przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studentów (RUSS).
 3. Ogłoszenie o rekrutacji przesyłane jest za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu przez Koordynatora Programu Erasmus+.
 4. Koordynator Programu Erasmus+ ogłasza mailowo lub przez Wirtualny Dziekanat termin rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch etapów:
  • rozmowa w języku angielskim w celu oceny stopnia jego  znajomości;
  • rozmowa ze studentem w celu oceny ogólnych kompetencji i motywacji studenta do wyjazdu.
 6. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do 7 dni od daty ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych na wyjazd w ramach Programu Erasmus+. Odwołanie należy dostarczyć w formie pisemnej do Koordynatora Programu Erasmus+.
 7. Odwoławczą Komisję Rekrutacyjną ds. Mobilności Studentów powołuje na mocy statutowych uprawnień Rektor na okres swojej kadencji. W skład Komisji wchodzi Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Zagranicą oraz przedstawiciel RUSS.
 8. Wyjazdy studentów na studia muszą być poprzedzone podpisaniem umowy międzyinstytucjonalnej (jeśli takiej nie ma) pomiędzy uczelnią wysyłającą, a uczelnią przyjmującą. Lista uczelni partnerskich jest dostępna na stronie internetowej MWSE oraz w Biurze Współpracy z Zagranicą.
Kto może się ubiegać o wyjazd?
 1. Na praktykę zagraniczną może wyjechać student kierunku Zarządzanie, Pedagogika, Finanse i rachunkowość, który spełnia następujące wymogi:
  • jest studentem studiów I stopnia i uzyskał zaliczenie co najmniej drugiego semestru studiów w uczelni macierzystej;
  • jest studentem studiów II stopnia;
  • średnia ocen z toku studiów jest wyższa niż 3.0;
  • stopień biegłości językowej kandydata kształtuje się co najmniej na poziomie B1 (według Common European Framework of Reference for Languages);
  • student studiów II stopnia zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie z uczelni, w której odbył I stopień studiów, dotyczące okresu mobilności, które zostały już przez niego wykorzystane.
 2. Wyjazd na praktykę musi zakończyć się w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów.
Wymagane dokumenty
 1. W celu zgłoszenia swojej kandydatury na wyjazd stypendialny w kategorii SMP, student zobowiązany jest dostarczyć do Biura Współpracy z Zagranicą:
  • pisemny wniosek o zgodę na wyjazd skierowany do Rektora;
  • CV w języku obcym wraz z kolorowym zdjęciem (format Europass);
  • zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów;
  • kolorową kserokopię dowodu osobistego i legitymacji studenckiej.
Kryteria kwalifikacji
 1. Podstawowymi kryteriami przy ocenie kandydatów ubiegających się o wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ są:
  • znajomość języka obcego;
  • osiągane wyniki w nauce (średnia ocen);
  • autoprezentacja i motywacja do podjęcia studiów za granicą;
  • działalność na rzecz Uczelni, przynależność do systemu Buddy/Mentor, przynależność do organizacji studenckich, działalność na rzecz środowiska lokalnego.
 2. Do wyjazdu na praktykę w ramach Programu Erasmus+ w pierwszej kolejności uprawnieni są studenci nie korzystający do tej pory z Programu LLP – Erasmus+.
 3. Możliwe są wielokrotne wyjazdy na praktykę pod warunkiem nieprzekroczenia 12 miesięcy pobytu (studia i praktyki) w uczelni/instytucji partnerskiej na jednym poziomie studiów.
 4. Studenci zakwalifikowani do wyjazdu w kategorii SMP muszą obowiązkowo odbyć egzamin z języka obcego on-line przed wyjazdem i po powrocie:

Uwaga! Wynik egzaminu nie wyklucza studenta z listy osób wyjeżdżających na praktyki. Wynik ten będzie znany studentowi i Koordynatorowi Programu Erasmus+.

Organizacja wyjazdu
 1. Dla każdego studenta zostaje uzgodniony przed wyjazdem indywidualny program studiów do zrealizowania w instytucji przyjmującej, w formie dokumentu „Porozumienie o programie praktyk”  (Training Agreement – TA). Dokument ten jest opracowywany przez Koordynatora Programu Erasmus+ w porozumieniu
  z opiekunem merytorycznym praktyki.
 2. Praktyka odbywa są zgodnie z regulaminem praktyk obowiązującym dla danego kierunku i poziomu studiów oraz wytycznymi Programu Erasmus+.
 3. Opiekunem merytorycznym studenta podczas odbywania praktyki zagranicznej jest Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów.
 4. Praktyka może być praktyką obowiązkową lub nieobowiązkową (z punktu widzenia programu studiów), powinna gwarantować możliwości nabycia kompetencji  związanych z kierunkiem kształcenia w uczelni macierzystej.
 5. Na wniosek pisemny studenta praktyka zagraniczna może zostać zaliczona i uznana za równoważną z okresem praktyki obowiązkowej. Odpowiedni wniosek powinien zostać złożony do Biura Współpracy z Zagranicą w ciągu 30 dni od dnia zakończenia praktyki.
 6. Ze studentem wyjeżdżającym na praktykę w ramach Programu Erasmus+ zostaje zawarta pisemna umowa.
Formalności poprzedzające wyjazd:
 1. Stypendysta Programu Erasmus+ zobowiązany jest wykupić ubezpieczenie:
  • zdrowotne na czas podróży i studiów;
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);
  • wypadkowe;
  • od odpowiedzialności cywilnej (OC).
 2. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana bezpłatnie przez NFZ, którą student zobowiązany jest wyrobić przed wyjazdem.
 3. Za zapewnienie ubezpieczenia odpowiedzialny jest stypendysta.
 4. Student jest zobowiązany do przedłożenia przez wyjazdem kolorowej kopii karty EKUZ oraz numeru polisy (ksero).
Grant stypendialny
 1. Grant stypendialny przyznawany jest na podstawie wskazanych przez Narodową Agencję Erasmus+  stawek przysługujących dla poszczególnych krajów; stypendium przyznane studentowi przeznaczone jest na pokrycie częściowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem za granicą.
 2. Z przyznanego stypendium student jest zobowiązany do zakupu biletu, zalecanego dodatkowego ubezpieczenia oraz opłaty kosztów pobytu i zakwaterowania podczas praktyki za granicą.
 3. W celu wypłacenia stypendium studentowi wystawia się zlecenie wypłaty, po przedłożeniu którego bank wypłaca studentowi stypendium w gotówce w walucie euro.
 4. Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach:
  • I rata (przed wyjazdem) – 85% kwoty stypendium;
  • II rata (po powrocie) – pozostała część stypendium.

Uwaga! Uczelnia macierzysta (MWSE) sprawdza stan zobowiązań finansowych studenta dwukrotnie: przed wyjazdem i po powrocie. Jeżeli na koncie studenta występują zaległości finansowe wstrzymana zostaje wypłata I i II raty stypendium.

Wysokość stypendiów dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) w ramach Programu Erasmus+ (stan na 2019 r.)
Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w euro
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 600
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy 550
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 500

Źródło tabeli

Rozliczenie wyjazdu
 1. Pobyt studenta na praktyce zagranicznej zostaje uznany za zrealizowany po przedłożeniu przez niego dokumentów:
  • referencji (jeśli zostały wystawione);
  • dziennika praktyk uzupełnianego systematycznie przez studenta w całym okresie odbywania praktyki, a dodatkowo podpisanego przez pracodawcę lub opiekuna;
  • zaświadczenia (certyfikatu) potwierdzającego okres pobytu studenta na praktyce.
 2. Wymienione dokumenty (w oryginale) student składa do Koordynatora Programu Erasmus+, a ten przekazuje je do Dziekanatu.
 3. W terminie 30 dni od daty powrotu stypendysta wypełnia on-line  „Ankietę stypendysty Erasmusa” Wypełnienie ankiety jest podstawowym warunkiem rozliczenia finansowego wyjazdu.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Biurze Współpracy Zagranicznej.

Zamiana rozmiaru
Kontrast