Karta ECHE / Erasmus Charter

Karta ECHE MWSEMałopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:

 • pełnego respektowania zasad niedyskryminacji ustalonych w programie i zapewnienia uczestnikom pochodzącym z różnych środowisk równego dostępu do programu i równych możliwości korzystania z jego oferty;
 • zapewnienia pełnego uznania przyznanych punktów zaliczeniowych w ramach wszystkich pomyślnie ukończonych zajęć za granicą oraz, w miarę możliwości, praktyk zagranicznych (punktów ECTS lub punktów zaliczeniowych przyznanych w porównywalnym do ECTS systemie); uwzględnienia pomyślnie ukończonych zajęć za granicą/praktyki zagranicznej w jego dorobku w uczelni macierzystej (w suplemencie do dyplomu lub porównywalnym dokumencie);
 • niepobierania od studentów przyjeżdżających w ramach mobilności w celu gromadzenia osiągnięć (credit mobility) żadnych opłat za naukę, rejestrację, egzaminy ani korzystanie z laboratoriów lub bibliotek.

MWSE w Tarnowie zobowiązuje się również do:
– w przypadku mobilności edukacyjnej –
przed rozpoczęciem okresu mobilności

 • publikowania na swojej stronie internetowej oraz regularnego aktualizowania katalogów przedmiotów na długo przed rozpoczęciem okresu mobilności, aby zapewnić przejrzystość informacji dla wszystkich zainteresowanych i umożliwić studentom –kandydatom do wyjazdu –merytorycznego wyboru przedmiotów w ramach kształcenia za granicą;
 • realizowania mobilności w oparciu o zawarte uprzednio umowy międzyinstytucjonalne.
 • Umowy te określają rolę i obowiązki każdej ze stron i zobowiązują je do przestrzegania uzgodnionych kryteriów jakościowych stosowanych podczas naboru kandydatów, przygotowania uczestników mobilności, ich przyjęcia w instytucji zagranicznej oraz integracji z lokalną społecznością;
 • zapewnienia uczestnikom mobilności dobrego przygotowania do wyjazdu, w tym przygotowania językowego pozwalającego na osiągnięcie odpowiedniego poziomu biegłości;
 • realizowania mobilności edukacyjnej studentów i pracowników na podstawie przygotowanych i zatwierdzonych przed wyjazdem porozumień (o programie studiów/praktyki w przypadku studentów oraz o programie nauczania/szkolenia w przypadku pracowników), uzgodnionych przez instytucję wysyłającą, przyjmującą i uczestników mobilności;
 • zapewnienia wyjeżdżającym i przyjeżdżającym uczestnikom mobilności pomocy związanej z uzyskaniem wizy, jeżeli jest ona wymagana;
 • zapewnienia wyjeżdżającym i przyjeżdżającym uczestnikom mobilności pomocy związanej z uzyskaniem ubezpieczenia, jeżeli jest ono wymagane;
 • zapewnienia przyjeżdżającym uczestnikom mobilności wsparcia związanego ze znalezieniem zakwaterowania;podczas okresu mobilności
 • zapewnienia równego traktowania studentów i pracowników miejscowych oraz przyjeżdżających uczestników mobilności pod kątem akademickim i w odniesieniu do innych świadczonych usług;
 • włączenia przyjeżdżających uczestników mobilności do codziennego życia instytucji przyjmującej;
 • oferowania przyjeżdżającym uczestnikom mobilności odpowiedniego doradztwa i wsparcia;
 • udzielania przyjeżdżającym uczestnikom mobilności odpowiedniego wsparcia językowego;

po zakończeniu okresu mobilności

 • uznania wszystkich działań studenta wymienionych w porozumieniach o programie studiów/praktyki –pod warunkiem ich pomyślnego zrealizowania –za część składową programu kształcenia prowadzącego do uzyskania dyplomu uczelni macierzystej;
 • terminowego przekazania przyjeżdżającym uczestnikom mobilności oraz ich instytucjom macierzystym, na koniec okresu mobilności, pełnego i dokładnego wykazu zaliczeń;
 • wspierania reintegracji powracających uczestników mobilności oraz umożliwiania im wykorzystania uzyskanych doświadczeń dla dobra instytucji i innych studentów/pracowników;
 • uznania działań dydaktycznych i szkoleniowych podjętych przez pracowników podczas okresu mobilności zgodnie z wcześniej zawartym porozumieniem;

– w przypadku udziału w europejskich i międzynarodowych projektach współpracy –

 • zadbania o to, by podejmowana współpraca prowadziła do trwałych rezultatów przynoszących korzyści wszystkim partnerom;
 • udzielania odpowiedniego wsparcia uczestniczącym w projektach pracownikom i studentom;
 • wykorzystywania rezultatów projektów w taki sposób, aby zapewnić jak największy ich wpływ na indywidualnych uczestników i instytucje, jak również popierania wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń w obrębie szerszej wspólnoty akademickiej;

– w celu propagowania informacji –

 • zamieszczenia niniejszej Karty wraz z deklaracją polityki uczelni Erasmusa w eksponowanym miejscu na stronie internetowej Instytucji;
 • konsekwentnego promowania działań podejmowanych w programie i ich rezultatów.