Obrona pracy dyplomowej

Student dopuszczony jest do egzaminu dyplomowego, jeśli spełnił następuje warunki:

 • posiada zaliczony ostatni semestr studiów w Wirtualnym Dziekanacie (wpisy ocen z wszystkich zaliczonych przedmiotów, zaliczona praktyka (jeśli została przewidziana w programie studiów) oraz brak zaległości finansowych wobec MWSE);
 • co najmniej 4 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego:
 • dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli antyplagiatowej zarejestrował w Dziekanacie oprawione i zatwierdzone przez Promotora 2 egzemplarze pracy dyplomowej. (Informacje o przebiegu i postępach kontroli są udostępniane studentowi na indywidualnym koncie w Wirtualnym Dziekanacie). Zarejestrowane prace są przekazywane do oceny Promotorowi i Recenzentowi przez pracownika Dziekanatu. Student może również po zarejestrowaniu pracy pobrać z Dziekanatu druki oceny pracy i sam ją przekazać Promotorowi i Recenzentowi, jeśli takie są ustalenia lub zalecenia Promotora;
 • złożył 4 podpisane zdjęcia do dyplomu o wymiarach : 4,5 x 6,5 cm
 • wniósł opłatę za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami – 60 zł – wpłata na koncie studenta przed terminem obrony.

Legitymacja studencka

 1. Legitymacja studencka zachowuje ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.
 2. Student nie ma obowiązku zwracania legitymacji studenckiej.

Karta obiegowa

W dniu obrony, po egzaminie dyplomowym, student otrzymuje kartę obiegową tzw. rozliczeniową, którą należy podbić w Bibliotece oraz w Kwesturze przed odbiorem dyplomu ukończenia studiów i pozostałych dokumentów.

Wypłata stypendium

Wypłata świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalne, specjalne, stypendium Rektora) jest wstrzymywana w dniu obrony. Stypendium wypłacane jest jeszcze za miesiąc, w którym nastąpiła utrata statusu studenta.

Odbiór dyplomu

Potwierdzone informacje o udziale w kołach naukowych, otrzymanych nagrodach, wyróżnieniach, certyfikatach z okresu studiów należy składać w Dziekanacie do weryfikacji przed ustalonym terminem obrony. Po weryfikacji informacje zostaną uwzględnione w Suplemencie do dyplomu.
Po odbiór dyplomu należy zgłosić się z podbitą kartą obiegową w godzinach pracy Dziekanatu.
Zaświadczenie o ukończeniu studiów można otrzymać dzień po obronie.

Przygotowanie archiwalnego egzemplarza pracy dyplomowej

Składając prace dyplomowe do rejestracji w Dziekanacie, student obowiązkowo składa archiwalny egzemplarz pracy dyplomowej zgodnie z zasadami zamieszczonymi w Regulaminie przygotowania pracy dyplomowej przebiegu egzaminu dyplomowego zatwierdzonym przez Rektora MWSE w Tarnowie.
Objętość egzemplarza archiwalnego pracy należy maksymalnie zmniejszyć, stosując następujące zalecenia:

 • marginesy: górny, dolny, zewnętrzny, wewnętrzny – 1 cm oraz na oprawę 1,5 cm,
 • odstęp między wierszami: pojedynczy, akapity po tytule rozdziału i podrozdziału – 6 pt,
 • oprawa: grzbiet zaciskowy bez elementów metalowych i okładki do bindowania,
 • rodzaj czcionki: Times New Roman, w tytułach rozdziałów i podrozdziałów czcionka pogrubiona,
 • rodzaj papieru: standard, format A4,
 • wielkość czcionki: tytuły rozdziału (duże litery) i podrozdziału (małe litery) – 10 pt, tekst – 9 pt,
 • wydruk tekstu: dwustronny.

Strona tytułowa pracy dyplomowej oraz druga strona egzemplarza archiwalnego pracy dyplomowej muszą być wykonane według wzoru stanowiącego załączniki 1 i 2 do Regulaminu przygotowania pracy dyplomowej i przebiegu egzaminu dyplomowego.
Załączniki

Ostatnią stronę egzemplarza archiwalnego stanowi metryka pracy dyplomowej, którą sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik 3 do Regulaminu przygotowania pracy dyplomowej i przebiegu egzaminu dyplomowego.

Przygotowanie wersji elektronicznej pracy dyplomowej

 1. Praca dyplomowa w formie elektronicznej składana jest na płycie CD lub DVD w formacie PDF i umieszczona w kopercie papierowej.
 2. Praca dyplomowa w formie elektronicznej powinna być sporządzona na podstawie oryginalnego pliku przygotowanego przez autora pracy z elementami sporządzonymi w innych programach (graficznych, statystycznych itp.).
 3. Plik wyjściowy, przed przekształceniem go do formatu PDF, powinien zawierać wszystkie elementy pracy (tekst, tabele, rysunki, dokumentację fotograficzną bez części stałych w postaci załączników, tj. strony tytułowej, oświadczenia autora pracy dyplomowej oraz metryczki), aby wynikowy plik PDF był w pełni zgodny z drukowanymi egzemplarzami pracy dyplomowej, które podlegają ocenie przez promotora i recenzenta.
 4. Nazwa pliku PDF powinna brzmieć: nr albumu_nazwisko_imię_forma studiów (S – stacjonarne, N – niestacjonarne).

  Przykład nazwy pliku z pracą dyplomową:
  12855_Nowak_Anna_N.

 5. Plik PDF zawierający ostateczną i kompletną wersję pracy dyplomowej powinien zostać przeniesiony na czystą płytę CD lub DVD
 6. Objętość pliku nie może być większa niż 20 MB.
 7. Plik PDF zawierający pracę dyplomową nie może zawierać żadnych zabezpieczeń przed otwarciem.
 8. Płyta, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:
  a) pracę dyplomową w formacie PDF,
  b) plik opisu pracy w formacie WORD (Załącznik nr 3 do Regulaminu przygotowania pracy dyplomowej DOC 18 KB)
 9. Płyta winna być podpisana własnoręcznie przez studenta w sposób trwały pisakiem wodoodpornym do powierzchni gładkich.
 10. Koperta powinna być opatrzona etykietą, na której należy zamieścić następujące informacje:
 • numer albumu
 • imię i nazwisko autora
 • tytuł pracy
 • kierunek studiów
 • specjalność
 • tryb studiów
 • poziom
 • profil kształcenia
 • tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora pracy

Przykład:
Numer albumu:
Imię i nazwisko autora: Jan Nowak
Tytuł pracy: „Strategia rozwoju Gminy Radłów”
Kierunek studiów: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie firmą
Tryb studiów: stacjonarne
Poziom: studia I stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Promotor: prof. dr hab. Jan Kowalski

 1. Przed złożeniem pracy w Dziekanacie autor zobowiązany jest sprawdzić czy zapisany plik można otworzyć oraz czy płyta CD/DVD jest wolna od wirusów.
 2. Własnoręczny podpis autora na płycie i na oświadczeniu znajdującym się w wersji archiwalnej pracy dyplomowej potwierdza zgodność egzemplarza elektronicznego z egzemplarzami drukowanymi oraz ich przygotowanie zgodne z niniejszym regulaminem.
Zamiana rozmiaru
Kontrast