Obrona pracy dyplomowej

Student dopuszczony jest do egzaminu dyplomowego, jeśli spełnił następuje warunki:

 • posiada zaliczony ostatni semestr studiów w Wirtualnym Dziekanacie (wpisy ocen z wszystkich zaliczonych przedmiotów, zaliczona praktyka (studia I stopnia) oraz brak zaległości finansowych wobec MWSE),
 • zarejestrował w Dziekanacie oprawione i zatwierdzone przez Promotora 2 egzemplarze pracy dyplomowej, które następnie wraz z drukami oceny pracy dostarcza Promotorowi i Recenzentowi (w zależności od zaleceń Promotora),
 • złożył egzemplarz archiwalny pracy dyplomowej według wzoru określonego w regulaminie przygotowania pracy dyplomowej przebiegu egzaminu dyplomowego,
 • złożył jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie elektronicznej – płyta CD,
 • wniósł opłatę za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami – 60 zł – wpłata powinna być zaksięgowana na koncie studenta przed terminem obrony (opłata za wydanie dyplomu zgodna z rozp. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.09.2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów),
 • złożył 4 podpisane zdjęcia do dyplomu o wymiarach : 4,5 x 6,5 cm

Legitymacja studencka

  1. Student studiów I stopnia nie zwraca legitymacji studenckiej. Studentowi tych studiów przysługuje prawo do korzystania z 50% ulgi w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej do dnia 31 października danego roku.
  2. Student studiów II stopnia zwraca legitymację studencką najpóźniej w dniu obrony, przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego, gdyż w tym dniu traci ona ważność.

Zwrot legitymacji warunkuje przystąpienie do egzaminu dyplomowego!

Karta obiegowa

W dniu obrony, po egzaminie dyplomowym, student otrzymuje kartę obiegową tzw. rozliczeniową, którą należy podbić w Bibliotece oraz w Kwesturze, przed odbiorem dyplomu ukończenia studiów i pozostałych dokumentów.

Wypłata stypendium

Wypłata świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalne, specjalne, stypendium Rektora) jest wstrzymana w dniu obrony. Stypendium wypłacane jest jeszcze za dany miesiąc, w którym nastąpiła utrata statusu studenta.

Odbiór dyplomu

Potwierdzone informacje o udziale w kołach naukowych, otrzymanych nagrodach, wyróżnieniach, certyfikatach z okresu studiów – należy składać w Dziekanacie do weryfikacji przed ustalonym terminem obrony. Po weryfikacji informacje zostaną uwzględnione w Suplemencie do dyplomu.
Po odbiór dyplomu należy zgłosić się z podbitą kartą obiegową w godzinach pracy Dziekanatu.
Zaświadczenie o ukończeniu studiów można otrzymać dzień po obronie.

Przygotowanie archiwalnego egzemplarza pracy dyplomowej

Składając prace dyplomowe do rejestracji w Dziekanacie student obowiązkowo składa archiwalny egzemplarz pracy dyplomowej zgodnie z zasadami zamieszczonymi w regulaminie przygotowania pracy dyplomowej i przebiegu egzaminu dyplomowego zatwierdzonym przez Rektora MWSE w Tarnowie.
Objętość egzemplarza archiwalnego pracy należy maksymalnie zmniejszyć, stosując następujące zalecenia:

 • marginesy: górny, dolny, zewnętrzny, wewnętrzny – 1 cm oraz na oprawę 1,5 cm,
 • odstęp między wierszami: pojedynczy, akapity po tytule rozdziału i podrozdziału – 6 pt,
 • oprawa: grzbiet zaciskowy bez elementów metalowych i okładki do bindowania,
 • rodzaj czcionki: Times New Roman, w tytułach rozdziałów i podrozdziałów czcionka pogrubiona,
 • rodzaj papieru: standard, format A-4,
 • wielkość czcionki: tytuły rozdziału (duże litery) i podrozdziału (małe litery) – 10 pt. tekst – 9 pt,
 • wydruk tekstu: dwustronny.

Strona tytułowa pracy dyplomowej oraz druga strona egzemplarza archiwalnego pracy dyplomowej muszą być wykonane według wzoru stanowiącego załączniki 1 i 2 do regulaminu przygotowania pracy dyplomowej i przebiegu egzaminu dyplomowego.

Ostatnią stronę egzemplarza archiwalnego stanowi metryka pracy dyplomowej, którą sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik 3 do do regulaminu przygotowania pracy dyplomowej i przebiegu egzaminu dyplomowego.

Przygotowanie wersji elektronicznej pracy dyplomowej

Praca dyplomowa w formie elektronicznej składana jest na płycie CD w formacie PDF i umieszczona w kopercie papierowej.

 1. Praca dyplomowa w formie elektronicznej składana jest na płycie CD w formacie PDF i umieszczona w kopercie papierowej.
 2. Praca dyplomowa w formie elektronicznej powinna być sporządzona na podstawie oryginalnego pliku przygotowanego przez autora pracy z elementami sporządzonymi w innych programach (graficznych, statystycznych, itp.).
 3. Plik wyjściowy, przed przekształceniem go do formatu PDF, powinien zawierać wszystkie elementy pracy (tekst, tabele, rysunki, dokumentację fotograficzną), aby wynikowy plik PDF był w pełni zgodny z drukowanymi egzemplarzami pracy dyplomowej, które podlegają ocenie przez promotora i recenzenta.
 4. Nazwa pliku PDF powinna brzmieć: nr albumu_nazwisko_imię_forma studiów (S – stacjonarne, N – niestacjonarne).

  Przykład nazwy pliku z pracą dyplomową:
  12855_Nowak_Anna_N.

 5. Plik PDF zawierający ostateczną i kompletną wersję pracy dyplomowej powinien zostać przeniesiony na czystą płytę CD.
 6. Plik PDF zawierający pracę dyplomową nie może zawierać żadnych zabezpieczeń przed otwarciem.
 7. Na płycie, o której mowa w ust. 1 powinno znajdować się:
  a) praca dyplomowa w formacie PDF,
  b) plik opisu pracy w formacie WORD (Załącznik nr 3 do Regulaminu przygotowania pracy dyplomowej DOC 17 KB).
 8. Płyta winna być podpisana własnoręcznie przez studenta w sposób trwały pisakiem wodoodpornym do powierzchni gładkich.
 9. Koperta powinna być opatrzona etykietą, na której należy zamieścić następujące informacje:
 • numer albumu
 • imię i nazwisko autora
 • tytuł pracy
 • kierunek studiów
 • specjalność
 • tryb studiów
 • poziom
 • tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora pracy

Przykład:

Numer albumu: 10545
Imię i nazwisko autora: Jan Nowak
Tytuł pracy: „Strategia rozwoju Gminy Radłów”
Kierunek studiów: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie firmą
Tryb studiów: stacjonarne
Poziom: studia I stopnia
Promotor: prof. dr hab. Jan Kowalski

 1. Przed złożeniem pracy w Dziekanacie autor zobowiązany jest sprawdzić, czy zapisany plik można otworzyć, oraz czy płyta CD jest wolna od wirusów.
 2. Własnoręczny podpis autora na płycie i na oświadczeniu znajdującym się w wersji archiwalnej pracy dyplomowej, potwierdza zgodność egzemplarza elektronicznego z egzemplarzami drukowanymi oraz ich przygotowanie zgodne z niniejszym regulaminem.