Klauzula informacyjna

Informacja o administratorze danych osobowych

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i studentów jest Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, mająca siedzibę w Tarnowie (33-100) przy ul. Waryńskiego 14.

Dane kontaktowe

Z administratorem można skontaktować się pocztą elektroniczną: mwse@mwse.edu.pl lub listownie (przesyłki prosimy kierować na adres: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów).

Cele przetwarzania

Dane osobowe studentów są przetwarzane w celu:

 • realizacji kształcenia,
 • realizacji zawartej umowy o warunkach kształcenia,
 • dokumentowania przebiegu studiów, w tym prowadzenia akt osobowych studenta,
 • rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów (jeśli dotyczy),
 • korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego,
 • udziału w realizowanych praktykach, stażach, wymianach międzyuczelnianych,
 • prowadzenia monitoringu karier zawodowych absolwentów,
 • dla innych celów określonych przepisami prawa, w szczególności wypełnienia obowiązków nałożonych na uczelnię aktualnie obowiązującymi przepisami o szkolnictwie wyższym.

Dane osobowe pracowników i współpracowników są przetwarzane w celu:

 • realizacji zawartej umowy,
 • prowadzenia akt osobowych pracownika,
 • korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego,
 • prowadzenia działalności wydawniczej,
 • udziału w realizowanych stażach, wymianach międzynarodowych,
 • dla innych celów określonych przepisami prawa, w szczególności wypełnienia obowiązków nałożonych na uczelnię aktualnie obowiązującymi przepisami o szkolnictwie wyższym i nauce.
Podstawa prawna

Dane osobowe studentów:

 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, w szczególności Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668), a także Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861);
 • wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
 • usprawiedliwiony cel administratora danych, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia – dotyczy to weryfikacji osób wchodzących na teren obiektu oraz zainstalowanego w budynkach Uczelni monitoringu.

Dane osobowe pracowników i współpracowników:

 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, w szczególności Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 894), Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. , poz. 1778), Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1509), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1510), a w przypadku nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi także Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668);
 • wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy w przypadku zleceniobiorców;
 • usprawiedliwiony cel administratora danych, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia – dotyczy to weryfikacji osób wchodzących na teren obiektu oraz zainstalowanego w budynkach Uczelni monitoringu.
Okres przechowywania
 • Akta osobowe studenta przechowuje się w archiwum uczelni przez okres 50 lat;
 • Akta osobowe pracownika przechowuje się przez okres 50 lat;
 • Dane osobowe kandydatów na studia (w przypadku niepodjęcia studiów) przechowuje się przez okres 6 miesięcy;
 • Dane osobowe kandydata do pracy przechowuje się przez okres potrzebny do przeprowadzenia rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od nadesłania aplikacji;
 • Dane osobowe zleceniobiorcy przechowuje się przez okres 3 lat, licząc od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne;
 • Dane osobowe czytelników Biblioteki MWSE przechowuje się przez okres realizacji kształcenia lub trwania umowy o pracę, a także po zakończeniu tego okresu w celu dochodzenia praw i roszczeń, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 • Nagrania przechowuje się nie dłużej niż przez 3 miesiące; okres ten może zostać wydłużony w przypadku obrony praw i roszczeń administratora danych, osoby, której dane dotyczą, jak i osób trzecich.
Odbiorcy danych
 • Dane osobowe studenta i pracownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu obsługi i utrzymania infrastruktury informatycznej, w której są przetwarzane;
 • Dane studenta i pracownika będącego nauczycielem akademickim są udostępniane wyłącznie upoważnionym do tego odbiorcom danych na podstawie przepisów prawa, w tym  w ogólnopolskim wykazie studentów i nauczycieli akademickich prowadzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Przekazywanie tych danych odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668).
Prawa podmiotów danych
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie określonym przepisami Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO).  W celu realizacji swoich praw należy skontaktować się z administratorem danych.
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna, że ich przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
 • Podanie danych osobowych przez studenta jest wymagane. Brak danych uniemożliwia realizację kształcenia.
 • Podanie danych osobowych przez nauczyciela akademickiego jest wymagane. Brak danych uniemożliwia zatrudnienie.
Zamiana rozmiaru
Kontrast