Wykorzystanie pedagogiki zabawy w pracy z grupami integracyjnymi

Szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, nauczycieli wszystkich szczebli edukacji, wychowawców i opiekunów. W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

Minimalna liczebność grupy: 10
Liczba godzin lekcyjnych: 24
Cena szkolenia*: 1440 zł

*Cena szkolenia jest ceną brutto i obejmuje materiały dydaktyczne, poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Dodatkowe wymogi rekrutacyjne

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej

Efekty kształcenia

Ukazanie pedagogiki Zabawy – Metody Klanzy jako insprującej forma pracy z młodzieżą i dorosłymi. Wskazanie efektów wykorzystywania zabawy do rozwijania potencjału twórczego ludzi oraz pracę z grupami integracyjnymi. Efektem stosowania metody jest także wzbudzenie chęci do doskonalenia i zdobywania nowych umiejętności, chęć do pozytywnych zmian w rodzinie czy w środowisku zawodowym. Celem pedagogiki zabawy jest dostarczenie prowadzącemu grupę rozmaitych pomysłów, umożliwiających mu świadomą, kreatywną, pobudzającą do twórczych rozwiązań pracę z uczestnikami grupy.

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli, pedagogów i osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w umiejętność swobodnego i otwartego sposobu pracy, samodzielnego „kompaniowania” zajęć. Program zajęć obejmuje przede wszystkim naukę 16  tańców oraz wielu zabaw i ćwiczeń ułatwiających pedagogom pracę z wychowankami i współpracę z rodzicami.  Zajęcia podzielone są na trzy bloki:

 1. Zabawy integracyjne na każdą okazję.
 2. Tańce i zabawy przeprowadzenie zajęć grupowych.
 3. Ćwiczenia twórcze, zabawy relaksacyjne oraz pomysły tworzenia prostych efektownych scenografii w grupach integracyjnych.

Przedmioty i treści kształcenia

 1. Pedagogika zabawy w obszarze nurtów współczesnej myśli pedagogicznej.
 2. Metoda Klanzy – klucz do sukcesu. Jak uczymy się poprzez zabawę.
 3. Ruch i muzyka w działaniach pedagogicznych i edukacyjnych – wykorzystanie tańca w pracy w grupie integracyjnej.
 4. Zabawy integrujące grupę, techniki dyskusyjne, scenariusze zabawa fabularyzowanych, zabawy z chustą.
 5. Animato czyli kto?, klimat i relaks w pracy grupowej.

Metody dydaktyczne i formy realizacji zajęć

 • prezentacja,
 • dyskusja,
 • metody aktywizujące: burza mózgów, sytuacyjna, inscenizacji,
 • metody waloryzacyjne – uczenie się przez przeżywanie, metody ekspresyjne,
 • metody praktyczne – uczenie się przez działanie.

Szkolenie kończy się zaliczeniem. Uzyskanie zaliczenia (lub jego brak) pojawia się na certyfikacie ukończenia szkolenia. Warunkiem ukończenia szkolenia przez uczestnika jest obecność na wszystkich zajęciach.