Wykorzystanie pedagogiki zabawy w pracy z grupami integracyjnymi

Szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, nauczycieli wszystkich szczebli edukacji, wychowawców i opiekunów. W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

Minimalna liczebność grupy: 10
Liczba godzin lekcyjnych: 24
Cena szkolenia*: 1440 zł

*Cena szkolenia jest ceną brutto i obejmuje materiały dydaktyczne, poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Dodatkowe wymogi rekrutacyjne

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej

Efekty kształcenia

Ukazanie pedagogiki Zabawy – Metody Klanzy jako insprującej forma pracy z młodzieżą i dorosłymi. Wskazanie efektów wykorzystywania zabawy do rozwijania potencjału twórczego ludzi oraz pracę z grupami integracyjnymi. Efektem stosowania metody jest także wzbudzenie chęci do doskonalenia i zdobywania nowych umiejętności, chęć do pozytywnych zmian w rodzinie czy w środowisku zawodowym. Celem pedagogiki zabawy jest dostarczenie prowadzącemu grupę rozmaitych pomysłów, umożliwiających mu świadomą, kreatywną, pobudzającą do twórczych rozwiązań pracę z uczestnikami grupy.

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli, pedagogów i osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w umiejętność swobodnego i otwartego sposobu pracy, samodzielnego „kompaniowania” zajęć. Program zajęć obejmuje przede wszystkim naukę 16  tańców oraz wielu zabaw i ćwiczeń ułatwiających pedagogom pracę z wychowankami i współpracę z rodzicami.  Zajęcia podzielone są na trzy bloki:

 1. Zabawy integracyjne na każdą okazję.
 2. Tańce i zabawy przeprowadzenie zajęć grupowych.
 3. Ćwiczenia twórcze, zabawy relaksacyjne oraz pomysły tworzenia prostych efektownych scenografii w grupach integracyjnych.

Przedmioty i treści kształcenia

 1. Pedagogika zabawy w obszarze nurtów współczesnej myśli pedagogicznej.
 2. Metoda Klanzy – klucz do sukcesu. Jak uczymy się poprzez zabawę.
 3. Ruch i muzyka w działaniach pedagogicznych i edukacyjnych – wykorzystanie tańca w pracy w grupie integracyjnej.
 4. Zabawy integrujące grupę, techniki dyskusyjne, scenariusze zabawa fabularyzowanych, zabawy z chustą.
 5. Animato czyli kto?, klimat i relaks w pracy grupowej.

Metody dydaktyczne i formy realizacji zajęć

 • prezentacja,
 • dyskusja,
 • metody aktywizujące: burza mózgów, sytuacyjna, inscenizacji,
 • metody waloryzacyjne – uczenie się przez przeżywanie, metody ekspresyjne,
 • metody praktyczne – uczenie się przez działanie.

Szkolenie kończy się zaliczeniem. Uzyskanie zaliczenia (lub jego brak) pojawia się na certyfikacie ukończenia szkolenia. Warunkiem ukończenia szkolenia przez uczestnika jest obecność na wszystkich zajęciach.

Zamiana rozmiaru
Kontrast