Tworzenie i doskonalenie systemu wynagradzania

Szkolenie adresowane jet do dyrektorów personalnych, dyrektorów i zarządów firm oraz osób, które aktywnie zarządzają systemami personalnymi, szczególnie systemami płacowymi.
Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Minimalna liczebność grupy: 10
Liczba godzin lekcyjnych: 16
Cena szkolenia*: 960 zł

*Podana cena jest ceną brutto. Obejmuje materiały dydaktyczne, poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Efekty kształcenia

 • Praktyczna wiedza doradcza i najlepsze praktyki w zakresie budowy i zarządzania systemami motywacji płacowej.
 • Omówienie zasad projektowania, doskonalenia oraz zarządzania takimi systemami jak: płace zasadnicze, systemy awansu płacowego, systemy premiowania i nagradzania, systemy motywacji pozapłacowej, w tym również omówienie z poziomu doradcy – procesów opisywania stanowisk, wartościowania, oceny pracowniczej.
 • Identyfikacja i wyjaśnienie roli poszczególnych narzędzi systemu płacowego.
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu płac zasadniczych, opisów stanowisk pracy, wartościowania stanowisk pracy, jak działa tabela płac zasadniczych, taryfikator kwalifikacyjny, system premiowania i system nagradzania w organizacji.

Przedmiot i treści kształcenia

 1. Elementy systemów płacowych – identyfikacja i wyjaśnienie zasad
  • regulaminy wynagradzania, ZUZP, PZUZP – zasady konstrukcji
  • wynagrodzenia zasadnicze
  • wynagrodzenia zmienne
  • dodatki nieobligatoryjne w systemach płacowych
  • dodatki obligatoryjne wynikające z kodeksu pracy
 2. Rola członków Organizacji w zarządzaniu systemem
  • rola działu personalnego
  • rola kadry kierowniczej
  • oddziaływanie na pracownika – motywacja płacowa
  • współpraca z partnerem społecznym – organizacje związkowe
  • kreowanie kultury organizacyjnej i PR systemu motywacji płacowej
 3. Składniki systemu płacowego – identyfikacja i wyjaśnienie zasad
  • płace stałe – wynagrodzenie zasadnicze
  • płace stałe – dodatki stanowiskowe i dodatki funkcyjne
  • płace stałe – dodatki strukturalne / stażowe, jubileuszowe
  • dodatki branżowe
  • dodatki specyficzne dla Organizacji / ZUZP / PZUZP
  • wynagrodzenia zmienne, premiowanie, nagradzanie
 4. Formy zatrudnienia i płac – identyfikacja i wyjaśnienie zasad
  • płace godzinowe – specyfika i zarządzanie systemem
  • wynagrodzenia akordowe
  • wynagrodzenia prowizyjne
  • wynagrodzenia ryczałtowe
  • umowy o prace a systemy w umowach zlecenia
  • zatrudnienie stałe lub czasowe – zasady wynagradzania i motywacji
  • najlepsze praktyki w budowaniu systemów wynagrodzeniowych
 5. Płaca zasadnicze – identyfikacja i wyjaśnienie zasad
  • rodziny stanowisk – grupowanie – taryfikator kwalifikacyjny
  • tabela płac – ilość grup płacowych, dynamika, przedziały
  • tabela płacowa – wycena rynkowa stanowisk
  • tabela płacowa – wartościowanie pracy
  • tabela – system oceny kwalifikacji i awansu płacowego
  • stawki godzinowe / stawki zryczałtowane
  • zjawisko dysproporcji płacowych – kumulacje świadczeń
  • zjawisko płacenia „stażowego” w stawkach
  • zjawisko dysproporcji wartości świadczonej pracy w stosunku do płacy.
 6. Wartościowanie pracy – identyfikacja i wyjaśnienie zasad
  • wartościowanie pracy – czym jest i kiedy stosujemy ten proces
  • wartościowanie analityczno-punktowe
  • wartościowanie klasyfikacyjne
  • opisy stanowisk i karty pracy – identyfikacja stanowisk i ich wartości.
 7. Premiowanie i nagradzanie pracowników – identyfikacja i wyjaśnienie zasad
  • rodzaje premiowania – regulaminowe / uznaniowe
  • premiowanie zadaniowe / MBO (Management by Objectives)
  • premiowanie menedżerskie oparte na KPI (Key Performance Indicators)
  • premiowanie w obszarach sprzedaży i handlu
  • premiowanie zadaniowe w administracji
  • premiowanie zadaniowe w produkcji i obszarach technicznych
  • okresy premiowania, okresy rozliczania, okresy wypłacania
  • systemy nagradzania – cele, zasady działania, zarządzanie

Metody dydaktyczne i forma realizacji zajęć

 • ćwiczenia praktyczne, gdzie uczestnicy: dużo piszą, dużo mówią, uczą się konkretnych technik
 • prezentacja
 • dyskusja
 • mini wykład połączony z prezentacjami multimedialnymi

Szkolenie kończy się  zaliczeniem. Uzyskanie zaliczenia (lub jego brak)  pojawia się na certyfikacie ukończenia szkolenia. Warunkiem ukończenia szkolenia przez uczestnika jest obecność na wszystkich zajęciach.

Zamiana rozmiaru
Kontrast