Skuteczne zarządzanie zespołem

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób na stanowiskach kierowniczych, zarządzających co najmniej jednym pracownikiem, jak i przedstawicieli działów personalnych i liderów zespołów.
Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Minimalna liczebność grupy: 10
Liczba godzin lekcyjnych: 8
Cena szkolenia*: 480 zł

*Podana cena jest ceną brutto. Obejmuje materiały dydaktyczne, poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Efekty kształcenia

 • Zapoznanie ze specyfiką procesu zarządzania zespołem pracowników oraz czynnikami efektywnego przywództwa.

Przedmioty i treści kształcenia

 1. Zarządzanie zespołami
  • Kompetencje menedżerskie do zarządzania zespołami.
  • Styl zarządzania a efektywność
  • Wydajność zespołów (budowanie i rozwój zespołu, planowanie celów dla zespołu, koordynacja działań zmierzających do osiągnięcia postawionych celów)
  • Warunki organizacyjne do zarządzania zespołami
 2. Role zespołowe i style komunikowania
  • Błędy w postrzeganiu, stereotypy i mechanizmy obronne a praca zespołowa
  • Role zespołowe
  • Diagnozowanie ról zespołowych
  • Role a styl komunikowania w zespole
  • Zarządzanie zespołem i dobór do zespołu
 3. Komunikacja jako narzędzie budowania poprawnych relacji z zespołem
  • Istota komunikowania (jak przekazywać jasne, zrozumiałe, konkretne komunikaty; jak komunikować bez oceniania. Konstruktywna krytyka; jak odmawiać pracownikom, profesjonalnie zwalniać i przekazywać niewygodne polecania służbowe
  • Reguły efektywnej komunikacji
  • Wieloznaczność zachowań komunikacyjnych – bariery i trudności
  • Formalne i nieformalne kanały przepływu informacji
  • Komunikacja perswazyjna – sztuka przekonywania
 4. Grupowe rozwiązywanie problemów
  • Techniki rozwiązywania problemów
  • Warunki skutecznej pracy w grupie
  • Grupowe podejmowanie decyzji
  • Zespoły wirtualne i zarządzanie nimi
  • Kreatywność zespołów
  • Twórcze rozwiązywanie problemów
 5. Rozwijanie umiejętności menedżerskich
  • Autoprezentacja
  • Techniki wywierania wrażenia (asertywność w zarządzaniu; asertywne wyrażanie własnego zdania i opinii; asertywne wyrażanie odmowy; asertywne wydawanie poleceń; reagowanie na wrogość i zachowania inwazyjne; postawy asertywne w obliczu trudności i konfliktów)
  • Jak rozpoznawać i dobierać techniki wpływu w zarządzaniu
  • Charyzmatyczny menedżer i jego rola w organizacji wspierającej kreatywność
 6. Motywowanie w zarządzaniu
  • Narzędzia zarządzania wspomagające działanie systemu motywacyjnego (system zarządzania przez wartości; system zarządzania talentami pracowników; system zarządzania kompetencjami)
  • Motywowanie do pracy – wartości finansowe i pozafinansowe
  • Pozapłacowe środki i zasady pobudzania motywacji
  • Delegowanie uprawnień
  • Znaczenie delegowania
  • Sfery delegowania

Metody dydaktyczne i forma realizacji zajęć

 • ćwiczenia praktyczne, gdzie uczestnicy: dużo piszą, dużo mówią, uczą się konkretnych technik
 • prezentacja
 • dyskusja
 • mini wykład połączony z prezentacjami multimedialnymi

Szkolenie kończy się zaliczeniem. Uzyskanie zaliczenia (lub jego brak) pojawia się na certyfikacie ukończenia szkolenia. Warunkiem ukończenia szkolenia przez uczestnika jest obecność na wszystkich zajęciach.

Zamiana rozmiaru
Kontrast