Skuteczna rozmowa oceniająca

Szkolenie adresowane jest zarówno do wszystkich osób na stanowiskach kierowniczych, zarządzających co najmniej jednym pracownikiem, jak i przedstawicieli działów personalnych.
Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Minimalna liczebność grupy: 18
Maksymalna liczebność grupy: 40
Liczba godzin lekcyjnych: 16

Efekty kształcenia

 • Zapoznanie uczestników ze skutecznym prowadzeniem rozmowy oceniającej zgodnie z procedurami
  w firmie. Koncentruje się na pogłębieniu wiedzy dotyczącej efektywnego prowadzenia rozmowy oceniającej
  z pracownikiem oraz nabywaniu umiejętności z tym związanych

Przedmioty i treści kształcenia

 1. System okresowych ocen pracowniczych (SOOP) – krótkie wprowadzenie
  • Podstawowe pojęcia oraz cel SOOP-u
  • Organizacja przebiegu procesu
  • Zalety ocen okresowych pracowników
  • Zasady opracowywania obiektywnych kryteriów oceny opartych na opisie stanowiska pracy
 2.  Rozmowa oceniająca – istota oraz cel
  • Znaczenie rozmowy oceniającej w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, czyli cel rozmowy oceniającej
  • Strony w rozmowie oceniającej
  • Korzyści oraz zagrożenia wynikające z rozmowy oceniającej
  • Metody prowadzenia rozmów oceniających
 3.  Rozmowa oceniająca – przygotowanie
  • Cel przygotowywania się do rozmowy oceniającej
  • Kształtowanie nastawienia pracowników do rozmowy oceniającej poprzez przekazanie im informacji o takiej procedurze
 4.  Struktura rozmowy oceniającej
  • Wstęp – przedstawienie celu rozmowy oraz warunków jej przebiegu
  • Samoocena pracownika
  • Ocena przełożonego
  • Porównanie ocen
  • Wyciągnięcie wniosków oraz zaplanowanie działań korygujących
  • Ustalenie planów rozwojowych dla pracownika
 5.  Przebieg rozmowy oceniającej
  • Etapy rozmowy oceniającej
  • Budowanie pozytywnej atmosfery
  • Dialog w trakcie rozmowy
  • Rodzaje oraz sposoby zadawania pytań w trakcie rozmowy
  • Asertywność podczas rozmowy
  • Skuteczna komunikacja w trakcie rozmowy oceniającej
  • Techniki aktywnego słuchania
  • Błędy oceny i sposoby ich eliminacji
 6.  Rola informacji zwrotnej w rozmowie oceniającej oraz jej formy
 7. Sposoby formułowania zadań rozwojowych dla pracownika
  • Określenie luki kompetencyjnej
  • Wyznaczenie celów rozwojowych i zadań umożliwiających ich osiągnięcie
 8. Działania menedżera pomiędzy okresowymi rozmowami oceniającymi

Metody dydaktyczne i forma realizacji zajęć

 • ćwiczenia praktyczne, gdzie uczestnicy: dużo piszą, dużo mówią, uczą się konkretnych technik
 • prezentacja
 • dyskusja
 • mini wykład połączony z prezentacjami multimedialnymi

Szkolenie kończy się  zaliczeniem. Uzyskanie zaliczenia (lub jego brak)  pojawia się na certyfikacie ukończenia szkolenia. Warunkiem ukończenia szkolenia przez uczestnika jest obecność na wszystkich zajęciach.

Zamiana rozmiaru
Kontrast