Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu i szkole

Szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, nauczycieli wszystkich szczebli edukacji, wychowawców i opiekunów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

Minimalna liczebność grupy: 10
Liczba godzin lekcyjnych: 24
Cena szkolenia*: 1440 zł

**Cena szkolenia jest ceną brutto i obejmuje materiały dydaktyczne, poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Dodatkowe wymogi rekrutacyjne

  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest wprowadzenie w teorię i praktykę pedagogiczną M. Montessori w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pokazanie możliwości zastosowania metod pracy montessoriańskiej w przedszkolu tradycyjnym i w zastosowaniu do grupy innowacyjnej.

Program obejmuje podstawy teorii pedagogicznej M. Montessori (m.in. życie i działalność pedagogiczna M. Montessori, podstawowe elementy teorii pedagogicznej ,koncepcja wychowania dziecka w „przygotowanym otoczeniu”, rozwój dziecka, osobowość i zadania nauczyciela, obserwacja dziecka, organizacja grup Montessori w Polsce i w innych krajach).

Przedmioty i treści kształcenia

  1. Koncepcja wychowania w kontekście rozwoju dziecka.
  2. Przygotowanie do pracy nauczyciela w systemie Montessori.
  3. Wychowanie w przygotowanym otoczeniu.
  4. Wprowadzenie w metodykę pracy z pomocami Montessori.
  5. Instruktaże: praktyczne ćwiczenia dnia codziennego, kształcenie zmysłów, edukacja matematyczna, edukacja językowa, kosmiczna i religijna.

Metody dydaktyczne i formy realizacji zajęć

  • podające: wykład, instrukcja, opis, objaśnienie, obserwacja bierna,
  • poszukujące (aktywizujące): zadań otwartych, obserwacja czynna, doświadczenie,
  • ekspresywne: społecznego porozumienia, przykładu osobowego, zadań inspirujących,
  • praktyczne: zadań zamkniętych, ćwiczeń.

Szkolenie kończy się zaliczeniem. Uzyskanie zaliczenia (lub jego brak) pojawia się na certyfikacie ukończenia szkolenia. Warunkiem ukończenia szkolenia przez uczestnika jest obecność na wszystkich zajęciach.