Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu i szkole

Szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, nauczycieli wszystkich szczebli edukacji, wychowawców i opiekunów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

Minimalna liczebność grupy: 10
Liczba godzin lekcyjnych: 24
Cena szkolenia*: 1440 zł

**Cena szkolenia jest ceną brutto i obejmuje materiały dydaktyczne, poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Dodatkowe wymogi rekrutacyjne

  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest wprowadzenie w teorię i praktykę pedagogiczną M. Montessori w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pokazanie możliwości zastosowania metod pracy montessoriańskiej w przedszkolu tradycyjnym i w zastosowaniu do grupy innowacyjnej.

Program obejmuje podstawy teorii pedagogicznej M. Montessori (m.in. życie i działalność pedagogiczna M. Montessori, podstawowe elementy teorii pedagogicznej ,koncepcja wychowania dziecka w „przygotowanym otoczeniu”, rozwój dziecka, osobowość i zadania nauczyciela, obserwacja dziecka, organizacja grup Montessori w Polsce i w innych krajach).

Przedmioty i treści kształcenia

  1. Koncepcja wychowania w kontekście rozwoju dziecka.
  2. Przygotowanie do pracy nauczyciela w systemie Montessori.
  3. Wychowanie w przygotowanym otoczeniu.
  4. Wprowadzenie w metodykę pracy z pomocami Montessori.
  5. Instruktaże: praktyczne ćwiczenia dnia codziennego, kształcenie zmysłów, edukacja matematyczna, edukacja językowa, kosmiczna i religijna.

Metody dydaktyczne i formy realizacji zajęć

  • podające: wykład, instrukcja, opis, objaśnienie, obserwacja bierna,
  • poszukujące (aktywizujące): zadań otwartych, obserwacja czynna, doświadczenie,
  • ekspresywne: społecznego porozumienia, przykładu osobowego, zadań inspirujących,
  • praktyczne: zadań zamkniętych, ćwiczeń.

Szkolenie kończy się zaliczeniem. Uzyskanie zaliczenia (lub jego brak) pojawia się na certyfikacie ukończenia szkolenia. Warunkiem ukończenia szkolenia przez uczestnika jest obecność na wszystkich zajęciach.

Zamiana rozmiaru
Kontrast