Efektywność osobista – zarządzanie czasem i organizacja pracy

Szkolenie adresowane jet do osób, które chcą zwiększyć swoją skuteczność poprzez zarządzanie swoim czasem i organizacją pracy.
Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Minimalna liczebność grupy: 10
Liczba godzin lekcyjnych: 8
Cena szkolenia*: 480 zł

*Podana cena jest ceną brutto. Obejmuje materiały dydaktyczne, poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Efekty kształcenia

 • Dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących organizacji pracy własnej i współpracowników oraz wypracowanie metod nowoczesnego działania w tym zakresie.
 • Zapoznanie uczestników z tradycyjną oraz współczesną metodą czasowego planowania zadań.
 • Zajęcia pozwolą uczestnikom zidentyfikować trudności we właściwym wykorzystaniu czasu pracy oraz wypracować własne zasady zarządzania czasem. Zapoznanie uczestników z tradycyjną oraz współczesną metodą czasowego planowania zadań.

Przedmioty i treści kształcenia

 1. Analiza obecnego stylu zarządzania czasem
 2. Zasady skutecznej organizacji pracy
 3. Planowanie pracy:
  • określanie celów i określanie zadań
  • ustalanie priorytetów
  • analiza ABC – sprawy pilne i ważne
  • zasada Eisenhower’a
  • planowanie długookresowe i dzienne
 4. Identyfikacja i eliminacja „złodziei czasu”
 5. Podejmowanie decyzji
 6. Zasady delegowania zadań.

Metody dydaktyczne i forma realizacji zajęć

 • ćwiczenia praktyczne, gdzie uczestnicy: dużo piszą, dużo mówią, uczą się konkretnych technik
 • prezentacja
 • dyskusja
 • mini wykład połączony z prezentacjami multimedialnymi

Szkolenie kończy się  zaliczeniem. Uzyskanie zaliczenia (lub jego brak)  pojawia się na certyfikacie ukończenia szkolenia. Warunkiem ukończenia szkolenia przez uczestnika jest obecność na wszystkich zajęciach.

Zamiana rozmiaru
Kontrast