Dziecko w świecie zabawy – radość, rozwój i zabawa w literaturze, muzyce i życiu codziennym

Szkolenie jest przeznaczone dla pedagogów, nauczycieli wszystkich szczebli edukacji, wychowawców i opiekunów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Minimalna liczebność grupy: 10
Liczba godzin lekcyjnych: 16
Cena szkolenia*: 960 zł

*Cena szkolenia jest ceną brutto i obejmuje materiały dydaktyczne, poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Dodatkowe wymogi rekrutacyjne

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej

Efekty kształcenia

Program szkolenia ukazuje i przybliża bogactwo stosowanych form zabawowych na różnych poziomach kształcenia dzieci i młodzieży, wpływających na rozwój ich zdolności muzycznych i ogólnych. Zostaną zaprezentowane sposoby wdrażania tańca, radości i szczęścia w zabawie, poezji, i tańcu oraz sposoby nauczania muzyki: metody Carla Orfa, Rudolfa Labana, Edwina Eliasa Gordona. Zostaną przedstawione zagadnienia pojęcia zabawy jako intersemiotyczne i autokreacyjne aspekty, czynniki wyzwalające i hamujące potrzebę zabawy w szkole, domu i grupie rówieśniczej.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w:

 • Samodzielne zaprojektowanie zabaw dla młodzieży i dzieci.
 • Układanie scenariuszów zajęć oparte na zabawie muzycznej, np. ze śpiewem, tańcem, które mają służyć rozwojowi emocjonalnemu dziecka oraz mają stwarzać okazję do twórczych oraz samodzielnych działań.
 • Zapoznanie się z metodami nauczania muzyki.
 • Odkrycie komunikacji niewerbalnej poprzez pracę z muzyką.

Przedmioty i treści kształcenia

 1. Zabawa, radość, szczęście – dziecięce spotkanie ze światem przyrody i sztuki.
 2. Teksty literackie źródłem wiedzy o egzystencjalnych, społeczno-moralnych, estetycznych i poznawczych cechach zabawy.
 3. Dziecko, jako osoba. Wychowanek, jako człowiek- zabawa i radość w uczeniu się.
 4. Systemy nauczania muzyki uwzględniające treści zabawowe.
 5. Motywy i wątki ludowe w treściach piosenek- rozwijanie twórczości dzieci.
 6. Piosenki, pląsy i tańce dzieci w różnym wieku.

Metody dydaktyczne i formy realizacji zajęć

 • podające: wykład, instrukcja, opis, objaśnienie,
 • poszukujące (aktywizujące): zadań otwartych, obserwacja czynna, doświadczenie,
 • ekspresywne: społecznego porozumienia, przykładu osobowego,
 • analiza oryginalnych tekstów literackich,
 • praktyczne: zadań zamkniętych, ćwiczeń.

Szkolenie kończy się  zaliczeniem. Uzyskanie zaliczenia (lub jego brak)  pojawia się na certyfikacie ukończenia szkolenia. Warunkiem ukończenia szkolenia przez uczestnika jest obecność na wszystkich zajęciach.

Zamiana rozmiaru
Kontrast