Dziecko w świecie zabawy – radość, rozwój i zabawa w literaturze, muzyce i życiu codziennym

Szkolenie jest przeznaczone dla pedagogów, nauczycieli wszystkich szczebli edukacji, wychowawców i opiekunów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Minimalna liczebność grupy: 10
Liczba godzin lekcyjnych: 16
Cena szkolenia*: 960 zł

*Cena szkolenia jest ceną brutto i obejmuje materiały dydaktyczne, poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Dodatkowe wymogi rekrutacyjne

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej

Efekty kształcenia

Program szkolenia ukazuje i przybliża bogactwo stosowanych form zabawowych na różnych poziomach kształcenia dzieci i młodzieży, wpływających na rozwój ich zdolności muzycznych i ogólnych. Zostaną zaprezentowane sposoby wdrażania tańca, radości i szczęścia w zabawie, poezji, i tańcu oraz sposoby nauczania muzyki: metody Carla Orfa, Rudolfa Labana, Edwina Eliasa Gordona. Zostaną przedstawione zagadnienia pojęcia zabawy jako intersemiotyczne i autokreacyjne aspekty, czynniki wyzwalające i hamujące potrzebę zabawy w szkole, domu i grupie rówieśniczej.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w:

 • Samodzielne zaprojektowanie zabaw dla młodzieży i dzieci.
 • Układanie scenariuszów zajęć oparte na zabawie muzycznej, np. ze śpiewem, tańcem, które mają służyć rozwojowi emocjonalnemu dziecka oraz mają stwarzać okazję do twórczych oraz samodzielnych działań.
 • Zapoznanie się z metodami nauczania muzyki.
 • Odkrycie komunikacji niewerbalnej poprzez pracę z muzyką.

Przedmioty i treści kształcenia

 1. Zabawa, radość, szczęście – dziecięce spotkanie ze światem przyrody i sztuki.
 2. Teksty literackie źródłem wiedzy o egzystencjalnych, społeczno-moralnych, estetycznych i poznawczych cechach zabawy.
 3. Dziecko, jako osoba. Wychowanek, jako człowiek- zabawa i radość w uczeniu się.
 4. Systemy nauczania muzyki uwzględniające treści zabawowe.
 5. Motywy i wątki ludowe w treściach piosenek- rozwijanie twórczości dzieci.
 6. Piosenki, pląsy i tańce dzieci w różnym wieku.

Metody dydaktyczne i formy realizacji zajęć

 • podające: wykład, instrukcja, opis, objaśnienie,
 • poszukujące (aktywizujące): zadań otwartych, obserwacja czynna, doświadczenie,
 • ekspresywne: społecznego porozumienia, przykładu osobowego,
 • analiza oryginalnych tekstów literackich,
 • praktyczne: zadań zamkniętych, ćwiczeń.

Szkolenie kończy się  zaliczeniem. Uzyskanie zaliczenia (lub jego brak)  pojawia się na certyfikacie ukończenia szkolenia. Warunkiem ukończenia szkolenia przez uczestnika jest obecność na wszystkich zajęciach.