Animator czasu wolnego

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Minimalna liczebność grupy: 18
Maksymalna liczebność grupy: 40
Liczba godzin lekcyjnych: 16

Dodatkowe wymogi rekrutacyjne

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej

Efekty kształcenia

W trakcie obowiązkowych zajęć osoba kończąca szkolenie posiada:

  1. Wiedzę z zakresu:
   • teoretycznych podstaw pracy animatora czasu wolnego,
   • psychologicznych i pedagogicznych podstaw pracy z ludźmi w różnych grupach wiekowych.
  2. Umiejętności:
   • planuje i organizuje czas wolny osób przebywających w ośrodkach wczasowo-turystycznych, ośrodkach wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży, podczas imprez integracyjnych itp.,
   • świadomie podnosi u podopiecznych kulturę wypoczynku, poprzez starannie dobrane gry i zabawy dla rożnych grup wiekowych.
  3.  Kompetencje społeczne
   • wykazuje się sumiennością i odpowiedzialnością za powierzone mu zadania animacyjne,
   • widzi potrzebę ustawicznego dokształcania się w dziedzinie animacji,
   • podejmując wyzwania animacyjne kieruje się aktywnością i kreatywnością.

Przedmioty i treści kształcenia

Część teoretyczna – 8 godzin:

   1. Teoretyczne aspekty czasu wolnego definicje, cele, funkcje oraz istota animacji czasu wolnego;
   2. Prawa i obowiązki animatora;
   3. Psychologiczne i pedagogiczne podstawy pracy z ludźmi (zachowania, komunikacja, motywacja, autoprezentacja itp. );
   4. Wychowawcze aspekty pracy z dziećmi i młodzieżą.

Część praktyczna – 8 godzin:

   1. Tańce integracyjne;
   2. Fitness;
   3. Gry i zabawy indywidualne, grupowe;
   4. Zespołowe gry sportowe.

Metody dydaktyczne i formy realizacji zajęć

 • Metody dydaktyczne: metoda podającą, praca indywidualna oraz praca w grupach, pokaz, film
 • Forma realizacji zajęć wykład oraz ćwiczenia praktyczne

Szkolenie kończy się  zaliczeniem. Uzyskanie zaliczenia (lub jego brak)  pojawia się na certyfikacie ukończenia szkolenia. Warunkiem ukończenia szkolenia przez uczestnika jest obecność na wszystkich zajęciach.

Zamiana rozmiaru
Kontrast