Pedagogika

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Pedagogika ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia oraz rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach. Posiada umiejętności praktyczne umożliwiające prowadzenie badań naukowych, potrafi formułować problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu nauk pedagogicznych, dokonywać analizy oraz samodzielnie organizować działania, umożliwiające ich skuteczne rozwiązywanie. Absolwent posiada kompetencje komunikacyjne, informatyczne i medialne w sferze twórczego działania na rzecz drugiego człowieka, wspierania rozwoju jednostek oraz grup.

Absolwent posiada umiejętności kierowania własnym rozwojem, samodoskonalenia i wzbogacania swojego warsztatu metodycznego, wiedzę i umiejętności niezbędne do rzetelnej, pogłębionej analizy otaczającej go rzeczywistości społecznej i kulturowej, potrafi refleksyjnie spojrzeć na pełnioną rolę społeczną i zawodową, dokonywać oceny i ewaluacji własnych działań pedagogicznych. Jest wrażliwy na problemy edukacyjne, socjalne, marginalizację i wykluczenie społeczne, utożsamia się z celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej.

Absolwent nabywa kompetencje wykorzystywania zdobytych umiejętności w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i obowiązujących przepisów prawa. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, a także gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Posiada umiejętność pracy zespołowej.

Każda ze specjalności oferowanych na studiach drugiego stopnia w zakresie Pedagogiki daje studentom możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych właściwych dla danej specjalności.

Studia są prowadzone na profilu praktycznym

Efekty kształcenia

Oferowane specjalności 

Przedmioty realizowane w ramach kierunku Pedagogika wraz z liczbą godzin i punktacją ECTS