Pedagogika

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Pedagogika ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia oraz rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach. Posiada umiejętności praktyczne umożliwiające prowadzenie badań naukowych, potrafi formułować problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu nauk pedagogicznych, dokonywać analizy oraz samodzielnie organizować działania, umożliwiające ich skuteczne rozwiązywanie. Absolwent posiada kompetencje komunikacyjne, informatyczne i medialne w sferze twórczego działania na rzecz drugiego człowieka, wspierania rozwoju jednostek oraz grup.

Absolwent posiada umiejętności kierowania własnym rozwojem, samodoskonalenia i wzbogacania swojego warsztatu metodycznego, wiedzę i umiejętności niezbędne do rzetelnej, pogłębionej analizy otaczającej go rzeczywistości społecznej i kulturowej, potrafi refleksyjnie spojrzeć na pełnioną rolę społeczną i zawodową, dokonywać oceny i ewaluacji własnych działań pedagogicznych. Jest wrażliwy na problemy edukacyjne, socjalne, marginalizację i wykluczenie społeczne, utożsamia się z celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej.

Absolwent nabywa kompetencje wykorzystywania zdobytych umiejętności w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i obowiązujących przepisów prawa. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, a także gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Posiada umiejętność pracy zespołowej.

Absolwent kierunku Pedagogika uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Oznacza to osiągniecie wszystkich efektów uczenia się założonych dla kierunku.

Efekty uczenia się

Oferowane specjalności 

Przedmioty realizowane w ramach kierunku Pedagogika wraz z liczbą godzin i punktacją ECTS

Zamiana rozmiaru
Kontrast