Studia II stopnia

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna  w Tarnowie oferuje studia drugiego stopnia:

  • na kierunku pedagogika – w ramach profilu praktycznego,
  • na kierunku zarządzanie – w ramach profilu ogólnoakademickiego.

Studia trwają dwa lata (cztery semestry) i kończą się obroną pracy magisterskiej. Studia te mogą podjąć absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (posiadają tytuł zawodowy licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny oraz spełniają warunki określone ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, art. 169)

Studia drugiego stopnia mogą być realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

PedagogikaPedagogika Studia II stopniaZarządzanieKierunek Zarządzanie studia II stopnia