Studia II stopnia

Studia drugiego stopnia na wszystkich oferowanych kierunkach  są realizowane w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej  w Tarnowie w ramach profilu ogólnoakademickiego.

Studia trwają dwa lata (cztery semestry) i kończą się obroną pracy magisterskiej. Studia te mogą podjąć absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (posiadają tytuł zawodowy licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny oraz spełniają warunki określone ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. z późn. zm., art. 169)

Studia drugiego stopnia mogą być realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

PedagogikaPedagogika Studia II stopnia
ZarządzanieKierunek Zarządzanie studia II stopnia