Pedagogika

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Pedagogika zna podstawową terminologię stosowaną w pedagogice, potrafi wskazać miejsce pedagogiki w systemie nauk.  Zna filozoficzne, społeczno-kulturowe, historyczne, biologiczne, psychologiczne i medyczne podstawy wychowania i kształcenia. Legitymuje się uporządkowaną wiedzą dotyczącą wybranych koncepcji człowieka. Zna okresy rozwojowe w życiu człowieka zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym. Posiada podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, a także o strukturze i funkcjach systemu edukacji (celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych). Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady i normy etyczne.

Absolwent potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizować ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej. Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną (z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin) do analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych. Potrafią posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów  ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz formułowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych obszarów działalności pedagogicznej. Posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem różnych źródeł informacyjnych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych, a także umiejętności badawcze pozwalające na prowadzenie prostych badań pedagogicznych, opracowanie i prezentację ich wyników oraz prawidłowe wnioskowanie.

Absolwent ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje oceny własnych kompetencji, doskonali umiejętności. Potrafi ocenić znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosić zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych. Dostrzega potrzebę podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym i jest gotowy do realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.

Każda ze specjalności oferowanych na studiach pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki daje studentom możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych właściwych dla danej specjalności.

Efekty kształcenia

Oferowane specjalności

Przedmioty realizowane w ramach kierunku Pedagogika wraz z liczbą godzin i punktacją ECTS