Pedagogika

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Pedagogika zna podstawową terminologię stosowaną w pedagogice, potrafi wskazać miejsce pedagogiki w systemie nauk.  Zna filozoficzne, społeczno-kulturowe, historyczne, biologiczne, psychologiczne i medyczne podstawy wychowania i kształcenia. Legitymuje się uporządkowaną wiedzą dotyczącą wybranych koncepcji człowieka. Zna okresy rozwojowe w życiu człowieka zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym. Posiada podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, a także o strukturze i funkcjach systemu edukacji (celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych). Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady i normy etyczne.

Absolwent ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje oceny własnych kompetencji, doskonali umiejętności. Potrafi ocenić znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosić zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych. Dostrzega potrzebę podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym i jest gotowy do realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.

Absolwent kierunku Pedagogika uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Oznacza to osiągniecie wszystkich efektów uczenia się założonych dla kierunku.

Efekty uczenia się

Oferowane specjalności

Przedmioty realizowane w ramach kierunku Pedagogika wraz z liczbą godzin i punktacją ECTS

Zamiana rozmiaru
Kontrast