Finanse i rachunkowość

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość I stopnia studiów (profil ogólnoakademicki) posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania organizacji gospodarczych, instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych organizacji gospodarczych. Absolwent rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu mikro i makroekonomicznym w warunkach gospodarki rynkowej. Posiada umiejętności pozyskiwania danych finansowych, sporządzania raportów i sprawozdań oraz ich analizy.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem z zakresu finansów i rachunkowości.

W czasie studiów na kierunku Finanse i rachunkowość absolwent otrzymuje szczegółową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:

 • podstawowych mechanizmów ekonomicznych na szczeblu mikro- i makroekonomicznym oraz prawidłowości funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji finansowych w warunkach gospodarki wolnorynkowej;
 • oceny aktualnej oraz przyszłej kondycji finansowej i pozycji rynkowej podmiotów gospodarczych przepisów prawa i ich odniesienia do praktyki gospodarczej;
 • norm zawodowych i etycznych, stosowanych przy rozwiązywaniu problemów z zakresu finansów i rachunkowości zasad i standardów rachunkowości, zarówno krajowych i międzynarodowych;
 • księgowania operacji gospodarczych, sporządzania i interpretowania sprawozdań finansowych i formułowania użytecznych wniosków;
 • projektowania efektywnych systemów rachunkowości w jednostce gospodarczej oraz oceny efektywności systemów rachunkowości stosowanych w różnych podmiotach;
 • wdrażania sposobów poprawy kondycji finansowej jednostki gospodarczej, jej restrukturyzacji;
 • dokonywania trafnego wyboru najkorzystniejszych źródeł finansowania działalności;
 • identyfikacji rodzajów ryzyka w działalności gospodarczej, jego pomiaru i zarządzania;
 • wyboru odpowiedniej dla danych warunków ekonomicznych strategii podatkowej;
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Absolwent ma kompetencje do podjęcia pracy w organizacjach gospodarczych:

 • w każdej komórce organizacyjnej instytucji lub przedsiębiorstwa, mającej do czynienia z szeroko rozumianą rachunkowością finansową
 • w biurze (także własnym) świadczącym usługi w zakresie rachunkowości i doradztwa podatkowego i prawnego, obsługującym korporacje oraz małe firmy, jednostki non profit oraz instytucje finansowe,
 • w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, a także w podmiotach z tymi instytucjami współpracujących
 • w administracji publicznej, firmach użyteczności publicznej, przedsiębiorstwach produkcyjnych – w działach nadzoru, kontroli i audytu
 • w organizacjach zajmujących się wykorzystaniem unijnych środków finansowych

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Oferowane specjalności:

 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Przedmioty realizowane w ramach kierunku Finanse i rachunkowość wraz z liczbą godzin i punktacją ECTS