Pearson Test of English General

CE Pearson - baner
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie organizuje intensywne kursy przygotowujące do egzaminu PTE General – level 3. Kurs kierowany jest do studentów i nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w celu poszerzenia kwalifikacji. Kurs umożliwia nauczanie języka angielskiego w szkołach.

Minimalna liczebność grupy: 10
Liczba godzin: 12
Cena: 120 zł

Wpłat należy dokonywać na konto Uczelni: PKO SA 33 12405194 1111 0000 5246 7190 z dopiskiem „egzamin Pearson”.

Egzamin PTE General

PTE General to egzamin, który potwierdza kwalifikacje językowe, niezbędne na dzisiejszym rynku pracy. Obejmuje wszystkie umiejętności i jest honorowany przez firmy
i organizacje na całym świecie. Egzaminy odbywają się w kilkudziesięciu centrach egzaminach w całej Polsce. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie jest jedynym centrum egzaminacyjnym w Tarnowie.

Egzaminy Pearson Test of English General uznawane są przez:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą uczyć języka angielskiego (poziom 3 i wyższe) – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575);
 • Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. z 2009 r. nr 218, poz. 1695) oraz przez wielu pracodawców w Polsce i za granicą;
 • PTE General zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego (poziom 3 i wyższe) – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.09.2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2016 r., poz. 1586);

Egzaminy składają się z dwóch części:

 1. Egzaminu pisemnego sprawdzającego (2 godz.), obejmującego:
  • rozumienie ze słuchu,
  • rozumienie tekstu czytanego,
  • umiejętność pisania.
 2. Egzaminu ustnego (7 min).

Zapisy na kursy i egzaminy prowadzi

Dziekanat
Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 2 (parter)
tel. 14 688 00 13, 65 65 520
e-mail: rekrutacja@mwse.edu.pl

Koordynator Centrum Egzaminacyjnego: mgr Ewa Żybura
tel. kom. 504 099 890.

Zamiana rozmiaru
Kontrast