Kurs przygotowawczy dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

Oferta kursu skierowana jest do osób pełnoletnich posiadających wykształcenie co najmniej średnie.

Lp. Temat Liczba godzin Formy realizacji
1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 2 wykład
2. Organizacja zajęć w placówce wypoczynku 2 wykład
3. Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej 2/1 wykład/ćwiczenia
4. Obowiązki i zadania wychowawcy grupy 2 wykład
5. Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku 1/5 wykład/ćwiczenia
6. Turystyka i krajoznawstwo 1/4 wykład/ćwiczenia
7. Zajęcia kulturalno-oświatowe 1/4 wykład/ćwiczenia
8. Zajęcia praktyczno-techniczne 1/1 wykład/ćwiczenia
9. Prace społecznie użyteczne 2 wykład
10. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku 7 wykład
11 Pierwsza pomoc przedmedyczna 2 ćwiczenia
Łączna liczba godzin 38

Wymagane dokumenty:

  • Kwestionariusz osobowy uczestnika kursu DOC 130 KB
  • kserokopia świadectwa maturalnego (w przypadku „nowej” matury dodatkowo kserokopia ukończenia szkoły średniej). Oba dokumenty kandydat przedstawia do wglądu w oryginale podczas składania dokumentów,
  • kserokopia dowodu osobistego.

Warunki ukończenia kursu:

  • obecność na zajęciach nie mniejsza niż 90% (min. 33 godziny),
  • pozytywne zaliczenie testu końcowego.

Uczestnik otrzymuje świadectwo jego ukończenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67; Dz. U. Nr 18, poz. 102, Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1696).

Miejsce odbywania się kursu:
Budynki MWSE – ul. Waryńskiego 14 lub ul. Szeroka 9.

Opłata za całość kursu wynosi 130 zł i jest płatna przy składaniu dokumentów.
W razie nieruchomienia danej edycji kursu opłata jest kandydatowi zwracana w całości.

Zamiana rozmiaru
Kontrast