Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela

Kurs adresowany jest do osób pełnoletnich pragnących doskonalić swój warsztat zawodowy, w szczególności do pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli oraz wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Minimalna liczebność grupy: 18
Maksymalna liczebność grupy: 40
Liczba godzin lekcyjnych: 30

Dodatkowe wymagania rekrutacyjne

  • Wykształcenie minimum średnie  – do dokumentacji rekrutacyjnej należy dołączyć kserokopię świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły średniej/wyższej.

Efekty kształcenia

Kurs obejmuje omówienie najczęściej występujących problemów w pracy z uczniem. Ukazane zostaną możliwości rozwiązywania tych problemów i przezwyciężania pojawiających się trudności.

Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności rozpoznawania sytuacji ucznia, wczesnego diagnozowania zaburzeń pojawiających się w procesie dydaktycznym i wychowawczym, określania ich charakteru i przyczyn oraz poszukiwania najlepszych sposobów niwelowania trudności. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wybranych metod stosowanych w terapii pedagogicznej, wzbogacając swój warsztat pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

Przedmioty i treści kształcenia

  1. Diagnoza i terapia uczniów.
  2.  Rozwijanie wybranych umiejętności psychospołecznych uczniów.
  3. Wybrane metody terapii z dziećmi i młodzieżą.
  4. Działania nauczyciela – zagadnienia praktyczne i propozycje  zajęć.

Metody dydaktyczne i formy realizacji zajęć

  • podające: wykład, instrukcja,   opis, objaśnienie, obserwacja bierna,
  • poszukujące (aktywizujące): zadań   otwartych, obserwacja czynna, doświadczenie,
  • ekspresywne: społecznego   porozumienia, przykładu osobowego, zadań inspirujących,
  • praktyczne: zadań zamkniętych,   ćwiczeń.

Terminy zajęć są ustalane z grupą w zależności od preferencji uczestników. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.

Zamiana rozmiaru
Kontrast