Język angielski – kurs przygotowujący do egzaminu certyfikowanego PTE

(poziom średnio zaawansowany B2)

Minimalna liczebność grupy: 5
Maksymalna liczebność grupy: 12
Liczba godzin lekcyjnych: 30

Oferta kierowana jest do absolwentów studiów podyplomowych uprawniających do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach nauczania wczesnoszkolnego

Dodatkowe wymogi rekrutacyjne

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1+ (poziom średnio zaawansowany) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • osoby pełnoletnie

Efekty kształcenia

Celem kursu jest:

 • doskonalenie ogólnej znajomości języka angielskiego w zakresie mówienia, czytania, słuchania ze zrozumieniem i pisania na poziomie B1+ do B2;
 • doskonalenie wiedzy z zakresu gramatyki języka angielskiego;
 • przygotowanie do egzaminu PTE General Level 3 w części pisemnej i ustnej.

W trakcie obowiązkowych zajęć (zgodnie z regulaminem kursów dokształcających i szkoleń w MWSE w Tarnowie) osoba kończąca kurs językowy uzyska następujące kompetencje:

 • redagowanie spójnych, logicznych, opiniotwórczych i analitycznych wypowiedzi na bazie różnych źródeł pisanych;
 • swobodę komunikacji językowej w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych.

Treści kształcenia

 1. Język angielski w naturalnym kontekście (analiza oryginalnych tekstów czytanych i słuchanych).
 2. Komunikacja w formalnych i nieformalnych sytuacjach życia codziennego.
 3. Doskonalenie redagowania tekstów formalnych i nieformalnych (email, esej, recenzja).
 4. Zagadnienia dotyczące: osobowości człowieka, predyspozycji zawodowych, pracy, stylu życia, podróżowania, środowiska naturalnego, państwa i społeczeństwa.
 5. Poszerzenie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień gramatyki języka angielskiego: czasy gramatyczne, strona bierna, mowa  zależna, okresy warunkowe.
 6. Test próbny w części pisemnej i ustnej – Mock Exam.

Metody dydaktyczne i formy realizacji zajęć

 • metody dydaktyczne: konwersatorium, prezentacja i dyskusja, praca samodzielna, praca w grupach, dialog, brainstorming.
 • forma realizacji zajęć: ćwiczenia

Terminy zajęć są ustalane z grupą w zależności od preferencji uczestników. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.

Zamiana rozmiaru
Kontrast