Język angielski dla kadr zarządzających

(poziom średnio zaawansowany B1-B2)

Minimalna liczebność grupy: 5
Maksymalna liczebność grupy: 12
Liczba godzin lekcyjnych: 30 lub 60

Dodatkowe wymogi rekrutacyjne

 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2 (poziom niższy średnio zaawansowany) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • osoby pełnoletnie

Efekty kształcenia

Celem kursu jest:

 • rozwinięcie umiejętności komunikacji w sferze biznesu, sytuacjach oficjalnych ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia negocjacji, reprezentowania firmy na zewnątrz, prowadzenia prezentacji w języku angielskim, a także funkcjonowania w środowisku pracy;
 • wykształcenie umiejętności przetwarzania informacji na podstawie różnych źródeł (prasa, Internet, inne materiały audio-wizualne);
 • nabycie umiejętności sporządzania korespondencji biznesowej, w tym pism urzędowych.

W trakcie obowiązkowych zajęć (zgodnie z regulaminem kursów dokształcających i szkoleń w MWSE w Tarnowie) osoba kończąca kurs językowy uzyska następujące kompetencje:

 • redagowanie spójnych, logicznych, opiniotwórczych i analitycznych wypowiedzi na bazie różnych źródeł pisanych;
 • swobodę komunikacji językowej w sytuacjach oficjalnych ze szczególnym uwzględnieniem sfery kontaktów biznesowych.

Treści kształcenia

 1. Środowisko i warunki pracy.
 2. Korespondencja służbowa. Rozmowy telefoniczne.
 3. Firma, rodzaje działalności, nawiązywanie współpracy.
 4. Podróż służbowa, udział w konferencjach, spotkania biznesowe.
 5. Reklama, oferta handlowa, prezentacja firmy.
 6. Negocjacje.
 7. Transakcje, płatności, kontrakty, umowy.
 8. Przywództwo i sukces w biznesie.

Metody dydaktyczne i formy realizacji zajęć

 • Metody dydaktyczne: konwersatorium, prezentacja i dyskusja, prezentacja  multimedialna, praca samodzielna, praca w grupach, brainstorming.
 • Forma realizacji zajęć: ćwiczenia, warsztaty.

Terminy zajęć są ustalane z grupą w zależności od preferencji uczestników. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.

Zamiana rozmiaru
Kontrast