Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest kierunkiem przygotowującym do podjęcia pracy nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych. Absolwent kierunku uzyskuje wiedzę, umiejętności metodyczne i kompetencje społeczne w zakresie wczesnej edukacji. Studia trwają pięć lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będzie dysponował wiedzą o charakterze interdyscyplinarnym (w obszarach ogólnopedagogicznym, historyczno-filozoficznym, socjologicznym, polonistycznym, matematycznym, przyrodniczym, muzycznym, plastycznym, wychowania prozdrowotnego, a także języka angielskiego). Wiedza ta będzie obejmowała podstawową terminologię, prawa i teorie, w wymienionych uprzednio dziedzinach w zakresie niezbędnym do przekazania wiedzy zgodnie z programem nauczania. Posiadana wiedza, poszerzona o metodologię pedagogiki, ułatwi zrozumienie zależności pomiędzy teorią pedagogiczną a praktyką edukacyjną w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; da podstawy do refleksji nad zmieniającymi się koncepcjami pedagogicznymi, alternatywnymi systemami pedagogicznymi, a także podstawy do całożyciowego pogłębiania wiedzy i umiejętności w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Absolwent zdobędzie umiejętności oceny rozwoju dziecka, będzie potrafił zastosować w praktyce metody jego diagnozowania i zastosować w razie konieczności działania stymulujące i korekcyjne. Zdobędzie umiejętności stosowania w praktyce pedagogicznej metod i form organizacji pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz podstawowych aktów prawnych regulujących pracę opiekuńczą i dydaktyczno-wychowawczą. Będzie posiadał uporządkowaną wiedzę w zakresie wspierania rozwoju dziecka, diagnozowania nieprawidłowości oraz planowania pracy korekcyjno-kompensacyjnej w ramach indywidualnych programów terapeutycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości danego dziecka. Będzie posiadał odpowiednią wiedzę merytoryczną i dydaktyczną niezbędną do nauczania języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;  opanuje także umiejętność wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacji i własnym rozwoju zawodowym. Zdobędzie umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Absolwent będzie dysponował umiejętnościami rozwiązywania zaistniałych problemów natury teoretycznej i praktycznej, z którymi może spotkać się w swej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Będzie przygotowany do dogłębnej analizy i oceny autorskich projektów edukacyjno-wychowawczcy oraz wprowadzania własnych rozwiązań.

Będzie charakteryzował się otwartością intelektualną, zdolnościami adaptacyjnymi, kreatywnością i wrażliwością emocjonalną. Będzie posiadał świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanego działania pedagogicznego  w odniesieniu do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Odznaczał się będzie ponadto odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki. Będzie czuł się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra działa, będzie prezentował taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modelował takie podejście wśród innych.

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna może podjąć zatrudnienie w:

  • placówkach przedszkolnych,
  • klasach I-III (kształcenie zintegrowane) szkół podstawowych,
  • placówkach posiadających grupy lub klasy integracyjne,
  • edukacji domowej,
  • nauczaniu indywidualnym,
  • przyszpitalnych i sanatoryjnych oddziałach szkolnych dla dzieci,
  • doradztwie pedagogicznym w środowisku lokalnym w zakresie problematyki rodzin z małymi dziećmi.

Absolwent może także prowadzić indywidualną praktykę pedagogiczną.

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  to w pełni refleksyjny praktyk, który w sposób umiejętny potrafi podjąć działania z innymi oraz współpracować na szczeblu lokalnym, regionalnym, jak również w szerszym zasięgu ze środowiskiem rodzinnym i społecznym. Zna język obcy, wykorzystuje najnowsze metody aktywizujące, które pozwalają dzieciom rozwijać się twórczo, a jednocześnie poznawać otaczający je świat. Absolwent potrafi poprawnie zorganizować i przeprowadzić zajęcia przedszkolne, szkolne jak również skutecznie, z pełną odpowiedzialnością dokonać ewaluacji osiągnięć dziecka i udzielić specjalistycznej pomocy.

Efekty kształcenia

Przedmioty realizowane w ramach kierunku Pedagogika wraz z liczbą godzin i punktacją ECTS

Zamiana rozmiaru
Kontrast