Proces recenzowania prac

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie jest wydawcą monografii naukowych, podręczników akademickich, prac zbiorowych, a także materiałów dydaktycznych z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów oraz nauk pedagogicznych. Proces recenzowania prac określa zasady dotyczące wydawnictw zwartych. Szczegółowe zasady recenzowania artykułów naukowych publikowanych w czasopismach, których wydawcą jest MWSE, określają redakcje poszczególnych czasopism.

§ 1
Recenzowanie tekstów

 1. Do recenzji są kierowane prace, które otrzymały pozytywną rekomendację Senackiej Komisji ds. Wydawnictw, przygotowane zgodnie z wytycznymi przyjętymi dla publikacji zwartych w Wydawnictwie MWSE.
 2. Redaktor naczelny podejmuje decyzję o skierowaniu pracy do recenzji zewnętrznej.
 3. Recenzje publikacji zwartych są jawne.
 4. W przypadku recenzji negatywnej redaktor naczelny podejmuje decyzję o odmownie publikacji przedłożonego tekstu.
 5. W przypadku, gdy recenzent warunkuje publikację wprowadzeniem w tekście zmian, redaktor naczelny, biorąc pod uwagę ich zakres, podejmuje decyzję o umożliwieniu autorowi wprowadzenia poprawek lub odrzuceniu pracy.
 6. W sytuacji, gdy wprowadzone w wyniku recenzji zmiany przekroczą 25% tekstu pierwotnego redaktor naczelny przesyła pracę ponownie do recenzji.
 7. W przypadku recenzji niejednoznacznej czy podejrzenia braku obiektywizmu osoby, której powierzono recenzję redaktor naczelny powinien skierować publikację do innego recenzenta.

§ 2
Wybór recenzenta

 1. Redaktor naczelny wybiera recenzenta, kierując się jego udokumentowanym dorobkiem w dziedzinie i dyscyplinie naukowej, której przyporządkowana jest powierzana do recenzji praca.
 2. Recenzentem może być wyłącznie samodzielny pracownik naukowy, posiadający stopień naukowych doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.
 3. Redaktor naczelny jest zobowiązany sprawdzić, czy autor i recenzent nie pozostają w relacjach osobistych, nie występuje między mini konflikt interesów, zależność służbowa, nie prowadzą wspólnie badań naukowych. Jeśli takie powiązania występują – powinien wyznaczyć innego recenzenta.

§ 3
Opracowanie recenzji

 1. Podstawą wykonania recenzji jest zawarta z recenzentem umowa o dzieło.
 2. Recenzja ma formę pisemną i powinna zawierać:
  a) ogólną opinię o treści i układzie pracy, oryginalności i wadze podejmowanej problematyki;
  b) opinię o poprawności sformułowania celu i hipotezy lub hipotez;
  c) ocenę zastosowanych metod badawczych;
  d) ocenę sposobu interpretacji wyników badań i wnioskowania;
  e) ocenę poprawności językowej, a w szczególności stosowanej terminologii;
  f) szczegółowe wskazania dotyczące niezbędnych poprawek merytorycznych;
  g) opinię, czy poziom pracy odpowiada aktualnemu stanowi wiedzy i osiągnięciom w dyscyplinie, której dotyczy;
  h) jednoznaczną informację czy praca, w ocenie recenzenta, nadaje się do publikacji.
 3. Opinia recenzenta powinna być wyrażona w sposób obiektywny, rzetelny, konstruktywny, zgodnie z posiadaną wiedzą, przy użyciu argumentów merytorycznych.
 4. Recenzja nie może zawierać żadnych elementów, które autor może odczytać jako personalną krytykę.
 5. Recenzja powinna zostać wykonana terminowo, zgodnie z zawartą umową.
 6. Recenzent ma obowiązek ujawnić wszystkie dostrzeżone przykłady nierzetelności naukowej, w tym w szczególności podejrzenia plagiatu (również autoplagiatu), istotne podobieństwa do innych publikacji, niewłaściwą interpretację i manipulowanie danymi, nieprawidłowe dokumentowanie wykorzystanych źródeł.
 7. Opinia recenzenta nie może być przez niego ujawniana osobom niezwiązanym z procesem publikacji pracy.
 8. Recenzenta jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki wydawniczej przyjętej w Wydawnictwie MWSE.
Zamiana rozmiaru
Kontrast