Proces publikowania prac

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie jest wydawcą monografii naukowych, podręczników akademickich, prac zbiorowych, a także materiałów dydaktycznych z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów oraz nauk pedagogicznych. Proces publikowania prac określa zasady dotyczące wydawnictw zwartych. Szczegółowe zasady przyjmowania i publikowania artykułów naukowych czasopismach, których wydawcą jest MWSE, określają redakcje poszczególnych czasopism.

 1. Do publikacji przyjmowane są prace, które otrzymały pozytywną rekomendację Senackiej Komisji ds. Wydawnictw.
 2. Podstawą rozpoczęcia procesu publikacji jest złożenie przez autora lub redaktora naukowego pracy zbiorowej u sekretarza Wydawnictwa wersji elektronicznej tekstu wraz z wnioskiem o włączenie publikacji do planu wydawniczego na dany rok. W przypadku publikacji współautorskiej lub pracy zbiorowej pod redakcją naukową osoba składająca tekst do publikacji powinna przedłożyć upoważnienia do tej czynności otrzymane od wszystkich współautorów. Wzory wniosku i upoważnienia określają odpowiednio załączniki 1 i 2.
 3. Tekst pracy powinien być przygotowany zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w załączniku 3.
 4. W razie wykorzystania w pracy materiałów chronionych prawem autorskim (np. ilustracji, wykresów), autor powinien we własnym zakresie uzyskać pisemną zgodę właściciela praw autorskich na wykorzystanie ich i dołączyć ją do pracy.
 5. Sekretarz w terminie nieprzekraczającym 14 dni sprawdza sposób przygotowania tekstu i jego zgodność z obowiązującymi wytycznymi, informuje autora lub redaktora pracy o dostrzeżonych brakach formalnych, prosząc o niezbędne uzupełnienia i korekty.
 6. Sekretarz przekazuje tekst redaktorowi naczelnemu, który poddaje go sprawdzeniu programem antyplagiatowym, wyznacza recenzenta zewnętrznego i powierza mu przygotowanie opinii, zgodnie z przyjętymi zasadami recenzowania tekstów w Wydawnictwie MWSE.
 7. Autor, a w przypadku pracy zbiorowej redaktor naukowy, przekazuje sekretarzowi redakcji ostateczną wersję pracy, poprawioną zgodnie ze wskazówkami recenzenta lub recenzentów.
 8. Po uzyskaniu jednoznacznie pozytywnej recenzji redaktor naczelny zleca wycenę i rozpoczyna proces publikacji.
 9. Redaktor naczelny w porozumieniu z autorem ustala formę, termin publikacji i wysokość nakładu, uwzględniając plan rzeczowo-finansowy wydawnictwa na dany rok.
 10. Wydawca zawiera z autorem (współautorami) umowę o wydanie utworu.
 11. Sekretarz redakcji zleca opracowanie redakcyjne i korektę tekstu, a także przygotowanie elementów graficznych i okładki.
 12. Praca po korekcie jest przedkładana autorowi (współautorom) do akceptacji. W przypadku pracy zbiorowej osobą akceptującą tekst do druku jest jej redaktor naukowy.
 13. Po uzgodnieniu z autorem, a w przypadku pracy zbiorowej – redaktorem naukowym pracy, korekty, wzoru składu i okładki publikacja jest przekazywana do produkcji (składu, i druku).
 14. W swoich działaniach członkowie zespołu redakcyjnego, autorzy i recenzenci kierują się zasadami etyki wydawniczej przyjętej w Wydawnictwie MWSE w Tarnowie.
Formularze
 1. Załącznik 1: Wniosek o publikację DOC 22 KB
 2. Załącznik 1: Wniosek o publikację PDF 186 KB
 3. Załącznik 2: Upoważnienie do złożenia pracy przez współautora DOC 21 KB
 4. Załącznik 2: Upoważnienie do złożenia pracy przez współautora PDF 181 KB
 5. Załącznik 3: Wskazówki dla Autorów dotyczące przygotowania tekstów do publikacji PDF 445 KB

Procedura wydawnicza schemat

Zamiana rozmiaru
Kontrast