Plan wydawniczy

Przyjmowanie publikacji do planu wydawniczego

§ 1
Plan wydawniczy

 1. Plan wydawniczy jest sporządzany na rok kalendarzowy, zgodnie z przyjętym przez Uczelnię planem rzeczowo-finansowym.
 2. Za przygotowanie i realizację planu wydawniczego jest odpowiedzialny redaktor naczelny Wydawnictwa.
 3. Plan wydawniczy jest przygotowywany w uzgodnieniu z Senacką Komisją ds. Wydawnictw (zwanej dalej Komisją) na podstawie jej rekomendacji.
 4. Redaktor naczelny przedstawia plan wydawniczy rektorowi nie później niż do 30 listopada roku poprzedzającego rok objęty planem.
 5. Rektor zatwierdza plan wydawniczy i informuje redaktora naczelnego o wysokości środków przeznaczonych na jego realizację nie później niż do 31 grudnia roku poprzedzającego realizację planu.

§ 2
Wnioski do planu wydawniczego

 1. Podstawą umieszczenia pracy w planie wydawniczym jest złożenie przez autora lub redaktora naukowego pracy wniosku o przyjęcie do planu wydawniczego. Wzory wniosków dla monografii, podręcznika akademickiego lub materiałów dydaktycznych oraz pracy zbiorowej pod redakcją naukową określają odpowiednio załączniki 1–3.
 2. Wniosek o przyjęcie do planu wydawniczego może także złożyć kierownik jednostki organizacyjnej.
 3. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Uczelni.
 4. Do wniosku należy dołączyć konspekt zawierający szczegółowy opis zawartości pracy, spis treści (z rozbiciem na rozdziały i podrozdziały), a w przypadku publikacji dydaktycznych także uzasadnienie celowości wydania pracy, jeśli na rynku wydawniczym są już dostępne książki o takiej samej lub podobnej tematyce.
 5. W terminie nie dłuższym niż 14 dni wniosek jest przekazywany przewodniczącemu Senackiej Komisji ds. Wydawnictw.

§ 3
Senacka Komisja ds. Wydawnictw

 1. Senacka Komisja ds. Wydawnictw jest organem opiniodawczym rektora w sprawach dotyczących publikowania prac naukowych i dydaktycznych w wydawnictwie własnym, a także publikacji prac finansowanych przez MWSE poza Uczelnią.
 2. Senacka Komisja ds. Wydawnictw opiniuje wnioski o przyjęcie publikacji do planu wydawniczego.
 3. Opinia Komisji powinna zawierać jednoznaczną rekomendację o przyjęciu propozycji pracy do planu wydawniczego bądź jej odrzuceniu.
 4. Wnioski są rozpatrywane nie rzadziej niż raz na kwartał na posiedzeniach Komisji i przekazywane każdorazowo redaktorowi naczelnemu w terminie 14 dni od daty posiedzenia.
 5. Redaktor naczelny informuje wnioskującego drogą elektroniczną o opinii Komisji w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.
 6. Od decyzji Komisji składającemu wniosek przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji od redaktora naczelnego.
Formularze
 1. Formularz zgłoszenia monografii do planu wydawniczego DOC 20 KB
 2. Formularz zgłoszenia monografii do planu wydawniczego PDF 199 KB
 3. Formularz zgłoszenia podręcznika akademickiego lub skryptu do planu wydawniczego DOC 21 KB
 4. Formularz zgłoszenia podręcznika akademickiego lub skryptu do planu wydawniczego PDF 199 KB
 5. Formularz zgłoszenia pracy zbiorowej do planu wydawniczego DOC 21 KB
 6. Formularz zgłoszenia pracy zbiorowej do planu wydawniczego PDF 199 KB
Zamiana rozmiaru
Kontrast