Spis treści

Wprowadzenie

W KRĘGU TEORII

Jan Hartman: Wolność a dyscyplina społeczna
Ryszard Neć: Wolność i sprawiedliwość jako wartości wychowawcze wpływające na proces resocjalizacji
Julian Dybiec: Wielkie spory o rolę oświaty w formowaniu człowieka (Bolesław Prus – Adolf Dygasiński)
Piotr Gołdyn: Zagadnienia z zakresu profilaktyki i resocjalizacji na łamach czasopisma „Ruch Charytatywny”
Ewa Jurczyk-Romanowska: Prewencja oraz represja karna w ujęciu prawnym i potocznym
Krzysztof Miłek: Ewolucja kary kryminalnej
Anna Karłyk-Ćwik: Resocjalizacja przez twórczość. Teoria i praktyka
Małgorzata Piasecka: „Ludzie z kryjówek” – wolność i zniewolenie w kontekście zażywania środków psychoaktywnych

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA

Andrzej Bałandynowicz: Prewencja a nie karanie w systemie kontroli przestępczości ekonomicznej
Janusz Morbitzer: Odpowiedzialność jako kategoria aksjologiczna w świecie współczesnych mediów
Sławomir Śliwa: Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w systemie resocjalizacji nieletnich
Maria Potoczek: Od Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej do Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej
Adriana Błaszczyk: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jadownikach Mokrych
Waldemar Radziszewski: Readaptacja społeczna skazanych w Zakładzie Karnym w Tarnowie-Mościcach
Kamil Kapłan: Profilaktyka w szkole na przykładzie działań Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy
Agnieszka Skołyszewska: Od profilaktyki i wychowania do profilaktyki i terapii – zmiany form oddziaływania w specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Tarnowie
Jan Dezyderiusz Pol: Dobór treści nauczania elementem profilaktyki i wychowania ku wartościom – starsze klasy szkoły podstawowej. Analiza na podstawie programu nauczania języka polskiego „Słowa jak klucze II”