Badanie efektywności systemu nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw

Badania stosowane
Jednostka prowadząca: Katedra Zarządzania
Jednostki wpółpracujące: Katedra Finansów i Rachunkowości

Nadzór właścicielski, pojmowany jako sposób sprawowania czynności nadzorczych i zarządczych w przedsiębiorstwie, analizowany jest z pozycji różnych dyscyplin naukowych i pragmatyki gospodarczej i prezentowany najczęściej w kontekście nadzoru korporacyjnego (corporate governance). Stosowane dotąd regulacje nadzoru nie uchroniły przedsiębiorstw przed kryzysem finansowym, a gospodarki przed recesją. Stąd zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i w Polsce, wskazuje się na słabość nadzoru korporacyjnego i podkreśla konieczność jego poprawy.
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, jako cel badań przyjęto opracowanie nowej koncepcji systemu nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw należących do sektora prywatnego, państwowego i komunalnego oraz warunków ich efektywnego stosowania w praktyce. Projekt będzie zawierał konfigurację struktury nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstwa działającego w określonym sektorze, sposoby regulacji jej elementów, narzędzia pomiaru rezultatu ekonomicznego, sprawozdawczości, a także klasyfikator ekonomiczno-społecznych efektów wprowadzonych zmian. W założeniach projekt przyczyni się do:

  • zwiększenia roli akcjonariuszy i interesariuszy w nadzorze właścicielskim przedsiębiorstw sektora prywatnego, państwowego i komunalnego;
  • wzrostu konkurencyjności i wartości przedsiębiorstwa oraz jego odporności na kryzysy;
  • przyspieszenia procesu internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstw w wyniku konwergencji systemów nadzoru korporacyjnego;
  • popularyzacji oraz większego niż dotąd wykorzystania nowoczesnych metod zarządzania i nadzoru w polskich przedsiębiorstwach;
  • zwiększenia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Proponowane kierunki ulepszenia nadzoru właścicielskiego będą stanowić istotną przesłankę stworzenia i rozwoju kultury nadzoru korporacyjnego i klimatu innowacyjności, co w ostatecznym rachunku pozwoli lepiej wykorzystać kapitał finansowy i intelektualny akcjonariuszy oraz potencjał interesariuszy. Potencjalnymi odbiorcami zainteresowanymi wdrożeniem wyników badań są różne kategorie właścicieli (osoby fizyczne i osoby prawne) oraz interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni. Wdrożenie zmian przyczyni się również do wzrostu konkurencyjności kilkudziesięciu przedsiębiorstw w trzech badanych sektorach.

Zespół badawczy:

  1. prof. dr hab. Leszek Kozioł
  2. prof. dr hab. Wasilij Rudnicki
  3. prof. dr hab Jan Siekierski
  4. dr Kazimierz Barwacz (kierownik)
  5. mgr Karolina Chrabąszcz-Sarad
Zamiana rozmiaru
Kontrast