Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich i Współpracy z Pracodawcami

mgr Joanna Bator
ul. Szeroka 9, 33-100 Tarnów
Dziekanat, p. 2 (parter)
tel. 14 65 65 515
e-mail: joanna.bator@mwse.edu.pl

Zadania

Utrzymywanie stałego kontaktu z pracodawcami, w tym w szczególności:

  1. Zawieranie z pracodawcami umów o przyjmowanie studentów MWSE na praktyki zawodowe i przekazywanie do Dziekanatu zbiorczych zestawień takich umów obowiązujących w danym roku akademickim.
  2. Dystrybuowanie przygotowanych we współpracy z katedrami ofert studiów podyplomowych oraz ich planów i programów, ofert kursów i szkoleń.
  3. Aktualizowanie na stronie internetowej Uczelni oferty studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz przekazywanie tych informacji Pełnomocnikowi Kanclerza ds. Promocji i Reklamy.
  4. Przygotowywanie listów gratulacyjnych dla pracodawców przyjmujących największą liczbę studentów na praktyki oraz zgłaszanie kandydatur takich pracodawców do odznaczeń medalem Bene Merito.

Pełnomocnik upoważniony jest do pozyskiwania informacji oraz materiałów od jednostek i pracowników Uczelni, niezbędnych do realizowania czynności, do których upoważniony jest niniejszym pełnomocnictwem, a nie zastrzeżonych odrębnymi przepisami.

 

Zamiana rozmiaru
Kontrast