FAQ

Studia

Czym jest Wirtualny Dziekanat i do czego służy konto studenta w tym systemie?

Wirtualny Dziekanat to uczelniany system informatyczny, dzięki któremu studenci mogą zdalnie uzyskać informacje o toku studiów i płatnościach.

Indywidualne konto studenta w Wirtualnym Dziekanacie jest miejscem, gdzie osoba zalogowana może sprawdzić przetwarzane w systemie dane osobowe, uzyskać informacje o otrzymanych ocenach, zapoznać się z ogłoszeniami (w tym o zmianach terminów zajęć), indywidualnymi decyzjami Władz Uczelni, a także wpłatach czesnego. Poprzez Wirtualny Dziekanat studenci zapisują się także na specjalności, przedmioty do wyboru, seminaria dyplomowe. Zalecamy codzienne sprawdzanie informacji wpływających na indywidualne konto studenta

Jak mogę uzyskać dostęp do konta w Wirtualnym Dziekanacie?

Aby uzyskać dostęp do konta w Wirtualnym Dziekanacie należy zalogować się na konto studenta.
Sposób logowania:

 • login: pierwsza litera imienia, pierwsza litera nazwiska oraz nr albumu wpisany jako ciąg znaków, np. student Jan Kowalski, którego nr albumu to 1753 używa loginu jk1753
 • hasło: data urodzenia studenta w formacie rrrr-mm-dd, np. 1985-01-01

Jak postąpić w przypadku zgubienia legitymacji studenckiej?

W przypadku zgubienia legitymacji studenckiej student ma obowiązek zgłosić ten fakt w Dziekanacie Uczelni. Student składa  w Dziekanacie oświadczenie o zagubieniu legitymacji oraz wniosek o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej. Do wniosku dołącza dowód wpłaty za wydanie duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej wynosi 33,00 zł i można ją wnieść w Kwesturze Uczelni.

Czy osoby trzecie (np. rodzice, mąż/żona ) mogą uzyskać informacje o mojej sytuacji na Uczelni?

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych  z dn.  10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych (RODO), obowiązującym od 25 maja 2018 r., osoby trzecie nie mogą uzyskiwać informacji dotyczących studenta.

Udzielanie informacji osobom trzecim, w tym małżonkom i rodzicom studenta, jest dopuszczalne wyłącznie, gdy:

 • student osobiście złoży w Dziekanacie upoważnienie do działania w jego imieniu w określonym zakresie, np. informowania o sytuacji studenta, odbioru zaświadczeń i dokumentów, odbioru dyplomu ukończenia studiów itp.
 • osoba upoważniona złoży w Dziekanacie pisemne pełnomocnictwo notarialne do działania w imieniu studenta.

Telefoniczne udzielanie informacji  komukolwiek, w tym również rodzicom studenta, jest niedopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawa. Bez zgody studenta wolno ujawnić dane osobowe studenta na żądanie organu administracji państwowej, bądź wymiaru sprawiedliwości.

Czy ktoś może odebrać w Dziekanacie moje dokumenty?

Odbiór dokumentów przez osoby trzecie, w tym będące członkami rodziny studenta, jest dopuszczalne wyłącznie, gdy:

 • student osobiście złoży w Dziekanacie upoważnienie do działania w jego imieniu w zakresie odbioru dokumentów i dyplomu ukończenia studiów,
 • osoba upoważniona złoży w Dziekanacie pisemne pełnomocnictwo notarialne do działania w imieniu studenta w zakresie odbioru dokumentów i dyplomu ukończenia studiów.

Czy muszę uczęszczać na wszystkie zajęcia?

Obecność studenta jest obowiązkowa na ćwiczeniach, seminariach i lektoratach. Ponadto obecność może być kontrolowana na wykładach kończących się zaliczeniem na prawach egzaminu.

Czy Uczelnia umożliwia studiowanie osobom niepełnosprawnym?

Student niepełnosprawny może ubiegać się o:

 • zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach oraz form ich zaliczania,
 • zmianę grupy studenckiej,
 • pomoc w uzyskaniu materiałów dydaktycznych niezbędnych do studiowania,
 • indywidualne warunki korzystania z Biblioteki.

Opiekę nad studentami niepełnosprawnymi sprawuje Pełnomocnik Rektora ds. Administracyjno-Finansowych – Kanclerz.

Nie byłem na zaliczeniu/egzaminie. Jak usprawiedliwić swoją nieobecność?

Nieobecność na zaleczeniu lub egzaminie należy usprawiedliwić u prowadzącego zajęcia w ciągu 7 dni od daty zaliczenia lub egzaminu. Tylko prowadzący zaliczenie lub egzamin może przywrócić studentowi pierwszy lub poprawkowy termin zaliczenia lub egzaminu.

W jaki sposób ustalana jest średnia ocen za okres studiów?

Średnią ocen z okresu studiów ustala się, jako średnią arytmetyczną wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów (z zaokrągleniem do części setnych), uzyskanych w danym okresie studiów; uwzględnia się przy tym oceny niedostateczne.

Czy w czasie urlopu należy opłacać czesne?

W czasie urlopu nie należy opłacać czesnego.

Kiedy Uczelnia skreśla z listy studentów i w jaki sposób?

Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów  skreśla z listy studentów w przypadku:

 • niepodjęcia studiów,
 • rezygnacji ze studiów,
 • niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w określonym terminie,
 • ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
 • stwierdzenia braków postępów w nauce,
 • nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w regulaminowym terminie oraz   nieuzyskanie zgody Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów na powtarzanie semestru studiów,
 • niewniesienia w terminie opłat związanych z odbywaniem studiów.

Decyzja o skreśleniu studenta z listy ma formę pisemną, spełnia wymogi określone w art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego oraz zawiera pouczenie o środkach odwoławczych.

Czy należy opłacać przedłużenie sesji?

Przedłużenie sesji nie jest dodatkowo płatne.

Czy można studiować równocześnie więcej niż jeden kierunek, specjalność?

Tak, można studiować dodatkowy kierunek lub specjalność. Należy w tym celu złożyć stosowne podanie do Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów. Studentowi, który w MWSE realizuje drugi kierunek lub specjalność przysługuje obniżka czesnego na tym kierunku (specjalności) o 50%.


Praktyki studenckie

Pracuję i nie dostanę urlopu – czy mogę nie odbywać praktyki?

Każdy student musi odbyć praktykę. Praktyka na danym kierunku studiów jest nieodłącznym elementem programu studiów i warunkiem ukończenia studiów. Student, który pracuje na stanowisku zgodnym z kierunkiem studiów może starać się na tej podstawie o zwolnienie z praktyki. W tym celu musi złożyć pisemną prośbę do Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów oraz zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające fakt zatrudnienia wraz z zakresem czynności. Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielą pracownicy Dziekanatu.

Czy mogę rozpocząć praktykę studencką, a później złożyć wymagane przez uczelnię dokumenty?

Student nie może realizować praktyki, jeśli nie uzyskał skierowania i nie dostarczył podpisanej umowy. Praktyka odbywana bez dopełnienia tych formalności jest nieważna i student będzie zmuszony realizować ją ponownie.  Należy także pamiętać, że w przypadku nieszczęśliwego wypadku, który może mieć miejsce na praktyce, uczelnia nie będzie stroną w sprawie.

Kto podpisuje umowę o realizację praktyki w firmie/placówce, w której chcę ją odbywać?

Umowę o realizację praktyki studenckiej podpisuje dyrektor firmy/placówki lub inna osoba upoważniona do zawierania umów.

Kto podpisuje program praktyki studenckiej?

Przygotowany program praktyki akceptuje i zatwierdza opiekun praktyki, którego wyznaczyła firma/placówka. Powinien on posiadać pieczęć imienną. Jeśli opiekun nie posiada pieczęci imiennej program praktyki może podpisać osoba zawierająca umowę.

Czy dokumenty związane z realizacją praktyki muszę złożyć w Dziekanacie osobiście?

Dokumenty należy składać osobiście. Student składający dokumenty otrzymuje dziennik praktyk  oraz instrukcję jak go wypełniać.

Czy uczelnia zapewnia wynagrodzenie dla opiekuna praktyki?

Uczelnia nie otrzymuje żadnych środków zewnętrznych na ten cel. Nie może zatem przekazać firmie/placówce, w której jest realizowana praktyka, środków na wynagrodzenie dla opiekuna.  Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, praktyki studenckie są bezpłatne.

Kiedy muszę złożyć dokumenty konieczne do rozpoczęcia praktyki studenckiej?

Kompletne dokumenty (2 egzemplarze umowy i 2 egzemplarze programu praktyki) powinny zostać złożone w Dziekanacie nie później niż tydzień przed planowanym rozpoczęciem praktyki.

Kiedy muszę złożyć dziennika praktyk studenckich?

Uzupełniony i podpisany przez opiekuna praktyki dziennik praktyk studenckich (studia I stopnia) należy złożyć w terminie do dwóch tygodni od daty zakończenia praktyki zrealizowanej w semestrze zimowym oraz do 15 października, w przypadku praktyki zrealizowanej w semestrze  letnim.


Stypendia i zapomogi

Czy w czasie przebywania na urlopie dziekańskim student może pobierać stypendium socjalne lub stypendium rektora?

W czasie przebywania na urlopie dziekańskim stypendium socjalne, jak również stypendium rektora nie jest wypłacane.

Czym jest samodzielność finansowa studenta?

Student jest samodzielny finansowo, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
 2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
 3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1 i 2, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 4. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i złożył stosowne oświadczenie w tej sprawie.

Kto stanowi rodzinę studenta w rozumieniu przepisów dotyczących stypendium socjalnego?

We wniosku o stypendium uwzględnia się dochody osiągane przez członków rodziny:

 1. studenta;
 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Czy rodzina studenta musi mieszkać pod jednym dachem (posiadać ten sam adres zamieszkania)?

Posiadanie wspólnego adresu nie jest konieczne.  Członkowie rodziny studenta w rozumieniu przepisów dotyczących ubiegania się o stypendium socjalne nie muszą mieszkać pod jednym adresem.

Czy do wniosku musi się dołączać rodziców, jeżeli student jest samodzielny finansowo?

Jeżeli student jest samodzielny finansowo nie musi dołączać do wniosku rodziców ale może to uczynić. Rodzice na bezrobociu lub z niskimi dochodami mogą obniżyć średnią na członka rodziny, co jest korzystne dla studenta.

Czy do wniosku musi się dołączać rodziców, jeżeli student nie jest samodzielny finansowo?

Jeśli student nie jest samodzielny finansowo ma obowiązek dołączenia do wniosku rodziców. Obowiązek ten jest niezależny od wieku, posiadania własnej rodziny czy zamieszkiwania pod innym adresem.

Czy do wniosku musi się dołączać rodziców, jeżeli student ma własną rodzinę?

Dołączenie rodziców do wniosku stypendialnego zależy od  statusu studenta tzn. jego samodzielności lub niesamodzielności finansowej.  Fakt założenia rodziny nie ma tu znaczenia.

Dlaczego do wniosku stypendialnego należy załączyć zaświadczenie z ZUS?

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest potrzebne dla tych członków rodziny, którzy wykazali przychody w danym roku. Jeżeli są to przychody z prowadzenia własnej działalności gospodarczej, to zaświadczenie musi zawierać zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, natomiast członkowie rodziny, którzy osiągają przychody ze stosunku pracy zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia o zapłaconych składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

Czy student wnioskujący o stypendium socjalne powinien wykazać dochody uzyskane poza granicami kraju?

Takie dochody powinny być wykazane  w załączonym do wniosku oświadczeniu.

W jakich przypadkach student może wnioskować o zapomogę losową?

Zapomogę losową otrzymuje student, który czasowo (przejściowo), bez względu na dochody, znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z powodów losowych  np. utrata pracy, śmierć, choroba, powódż, pożar, huragan, trąba powietrzna itp.

W jakim terminie od zaistnienia zdarzenia losowego student może starać się o zapomogę?

Wniosek o zapomogę losową musi być złożony w roku akademickim, w którym nastąpiło zdarzenie losowe.


Studia podyplomowe

Jak często odbywają się zjazdy na studiach podyplomowych?

Zjazdy na studiach podyplomowych odbywają się co dwa tygodnie, tj. piątek, sobota, niedziela, jednak staramy się, aby jak najmniej obciążać słuchaczy zajęciami w piątki.

Kto prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych?

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą eksperci – praktycy (lekarze) z instytucji i placówek Tarnowa lub regionu, specjaliści z danej dziedziny, jak również nauczyciele akademiccy Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie oraz innych uczelni, np. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie itp.

Czy słuchacze studiów podyplomowych mogą ubiegać się o stypendia studenckie?

Obowiązująca ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie przewiduje środków na stypendia dla słuchaczy studiów podyplomowych. W związku z tym nie ma możliwości uzyskania stypendium.

Czy Uczelnia posiada parking dla słuchaczy studiów podyplomowych?

Lokalizacja budynków Uczelni w bardzo bliskiej odległości od Rynku i centrum miasta powoduje, że istniejąca infrastruktura nie pozwala na przeznaczenie miejsc parkingowych dla studentów/słuchaczy. Należy pamiętać jednak o tym, iż parkingi miejskie są bezpłatne w od poniedziałku do piątku po godz. 18.00, w soboty po godz. 13.00, a w niedziele przez cały dzień.

Czy uczelnia zapewnia noclegi dla słuchaczy studiów podyplomowych?

Uczelnia nie oferuje miejsc noclegowych. Istnieje natomiast możliwość rezerwacji noclegu w innych placówkach na terenie Tarnowa.

Czy dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście czy można przesłać je pocztą?

Kompletne dokumenty mogą zostać przesłane pocztą. Kandydat na studia podyplomowe powinien jednak zgłosić się osobiście w Dziekanacie  (Tarnów, ul. Szeroka 9) aby podpisać umowę o realizację studiów i przedłożyć oryginały przesłanych dokumentów (pracownik Dziekanatu potwierdzi zgodność przedstawionych kopii z oryginałami).

Jak płacić za studia, czy można wpłacać w ratach?

Uczestnicy studiów podyplomowych uiszczają czesne za poszczególne semestry studiów w równych ratach miesięcznych płatnych do 15 dnia każdego miesiąca nauki. Każdy semestr trwa 4 miesiące tj. od listopada do lutego (zimowy) oraz od marca do czerwca (letni).

Kiedy należy złożyć dziennik praktyki?

Dziennik praktyki należy złożyć w terminie do dwóch tygodni od daty zakończenia semestru, w ramach którego praktyka była realizowana.

Jakie dokumenty otrzymuję po ukończeniu studiów podyplomowych?

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W jakich godzinach odbywają się zajęcia na studiach podyplomowych?

Zdecydowana większości zajęć realizowana jest w soboty i niedziele pomiędzy godz. 8:30 a 16:30. W przypadku organizacji zajęć dydaktycznych w piątki, mieszczą się one w przedziale godzin 16.15-20.00.

Kiedy udostępniany jest harmonogram zajęć na dany semestr?

Harmonogram jest publikowany na co najmniej tydzień przed planowanym rozpoczęciem zajęć w danym semestrze. Termin rozpoczęcia zajęć, jak również sam harmonogram jest ogłaszany na stronie internetowej Uczelni oraz za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu na indywidualnych kontach słuchaczy.


Bezpieczeństwo i higiena pracy

Czy można dopuścić do pracy osobę, która nie wykonała badań profilaktycznych?

Pracownika, który nie ma aktualnego zaświadczenia o braku przeciwwskazań do pracy w MWSE w Tarnowie na zajmowanym stanowisku pracy nie można do pracy dopuścić. Sprawę tę reguluje art. 229 Kodeksu pracy, a także § 92 Regulaminu Pracy MWSE w Tarnowie.

Kto odpowiada za dopuszczenie pracownika do pracy bez ważnych badań?

Wszelkie konsekwencje związane z dopuszczeniem do pracy osoby nieposiadającej ważnych badań lekarskich ponosi pracodawca i bezpośredni przełożony.

Co grozi pracownikowi za niewykonanie badań we wskazanym terminie?

Wykonanie badań lekarskich jest obowiązkiem pracowniczym, a jego niewykonanie może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

Czy każdemu pracownikowi MWSE przysługuje refundacja okularów?

Niestety nie każdy pracownik może ubiegać się o refundację okularów. Problem dofinansowania przez pracodawcę szkieł korekcyjnych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973).

Pracownik może uzyskać dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, jeśli przez co najmniej cztery godziny dziennie wykonuje pracę przy monitorze ekranowym (z wyłączeniem pracy przy laptopie), a lekarz okulista w czasie badań profilaktycznych stwierdzi konieczność stosowania okularów korygujących wzrok do pracy z komputerem. Dofinansowanie przyznawane jest wyłącznie  na wniosek pracownika, a jego wysokość określają przepisy wewnętrzne (zarządzenie kanclerza).

W przypadku pracowników MWSE – zgodnie z decyzją pracodawcy –  dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok przysługuje także pracownikom zatrudnionym na stanowiskach nauczycieli akademickich, jeżeli w trakcie badań profilaktycznych lekarz medycyny pracy zdecyduje o konieczności ich stosowania.

Czy praca przy komputerze jest pracą w warunkach szkodliwych?

Praca przy komputerze nie jest pracą w warunkach szkodliwych, jest natomiast pracą uciążliwą. Pracownik przyjmuje wymuszoną pozycję ciała, na którą po pewnym czasie układ mięśniowo-szkieletowy zaczyna reagować, odczuwając różne  dolegliwości (ból karku, sztywność pleców i nóg, niewyraźne widzenie, drętwienie palców).

Należy te uciążliwości minimalizować m.in. poprzez stosowanie pracy przemiennej i robienie przerw w pracy (po godzinie pracy przy komputerze powinno nastąpić 5 min. przerwy). Należy zadbać o odpowiednie dostosowanie elementów stanowiska pracy do pracownika, a także stosować zalecone przez lekarza profilaktyka okulary korygujące wzrok do pracy przy komputerze.

Czy w obiektach Uczelni wolno palić tytoń?

Nie! Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., nr 10, poz. 55 z późn. zm.) zabrania palenia tytoniu na terenie uczelni. Oznacza to zakaz palenia tytoniu nie tylko w obiektach zamkniętych (budynkach), ale także na terenie otwartym, przynależnym do danej uczelni. Obiekty muszą być odpowiednio oznakowane zakazami palenia przez administratorów. Osoba paląca w obrębie oznakowania podlega karze grzywny w wysokości 500 zł.

Kiedy mówimy, że wydarzył się wypadek przy pracy?

Na podstawie zebranej dokumentacji powypadkowej (zapis wyjaśnień poszkodowanego, zapis wyjaśnień świadka/ów, notatka służbowa przełożonego lub nauczyciela akademickiego, dokumentacja lekarska) – powołany zespół powypadkowy (pracownik Inspektoratu BHP oraz przedstawiciel załogi) ustala okoliczności i przyczyny wypadku.

Jeśli zgodnie z definicją wypadku przy pracy (za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą)  dane zdarzenie spełnia jej wymogi,  to mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy. Zespół powypadkowy sporządza Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, który zatwierdzany jest przez Rektora i Kanclerza (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Dz.U. nr 105, poz. 870).

Kiedy mówimy, że wydarzył się wypadek studencki?

W świetle ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 737)  za wypadek uzasadniający przyznanie świadczeń uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty, zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich albo w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów lub nauki.

Osobom, które stały się niezdolne do pracy wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach, przysługuje:

 1. renta z tytułu niezdolności do pracy;
 2. jednorazowe odszkodowanie;
 3. świadczenia opieki zdrowotnej określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie niezbędnym do leczenia następstw wypadku lub choroby zawodowej, pod warunkiem, że osoby te nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Świadczenia określone w punkcie 1 i 2 finansowane są ze środków budżetu państwa – przyznaje je i wypłaca ZUS na wniosek osoby uprawnionej do tych świadczeń.

Gdy student ulegnie wypadkowi w czasie odbywania zajęć dydaktycznych jest zobowiązany powiadomić  o zdarzeniu nauczyciela prowadzącego zajęcia. Jeśli zdarzenie ma miejsce na terenie Uczelni w przerwie pomiędzy zajęciami – o zdarzeniu informuje pracownika portierni lub innego pracownika (jeśli jest w stanie to zrobić). Do przekazania informacji i wypadku zobowiązana jest także każda osoba będąca świadkiem takiego zdarzenia.

Przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków studenckich stosuje się przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Kto i komu powinien zgłosić, że wydarzył się wypadek na zajęciach?

Wypadek powinien zgłosić nauczyciel akademicki w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, osoba wykonująca zadania nauczyciela akademickiego na podstawie umowy cywilnoprawnej, świadek zdarzenia, osoba poszkodowana. Pracownik lub student powinni bezzwłocznie powiadomić Rektora o zaistniałym zdarzeniu w miejscu pracy i pobierania nauki. W praktyce  najczęściej i najszybciej powiadamiany jest telefonicznie Inspektorat BHP, a następnie realizowane jest pisemne potwierdzenie zgłoszenia o zaistniałym zdarzeniu. Jeśli jest to wypadek ciężki, zbiorowy bądź śmiertelny  Rektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu właściwego terenowo inspektora pracy oraz prokuraturę.

Zamiana rozmiaru
Kontrast