Biuletyn Informacji Publicznej

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów
tel. +48 14 65 65 565
e-mail: mwse@mwse.edu.pl

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie jest uczelnią niepubliczną utworzoną przez Małopolskie Centrum Edukacji Ekonomicznej spółkę z o.o. z siedzibą w Krakowie, na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 1995 r. (znak DNS 3-0145-145/2/AM/95). Uczelnia jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową „64”. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668).

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie otrzymuje z budżetu państwa środki finansowe przeznaczone na pomoc materialną dla studentów,  na stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, a także na utrzymanie potencjału badawczego.

Informacje objęte ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1330) udostępniane są na pisemny wniosek osoby/jednostki zainteresowanej. Wniosek należy przesłać na adres Uczelni: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów.