Biuletyn Informacji Publicznej

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie jest uczelnią niepubliczną utworzoną przez Małopolskie Centrum Edukacji Ekonomicznej spółkę z o.o. z siedzibą w Krakowie, na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 1995 r. (znak DNS 3-0145-145/2/AM/95). Uczelnia jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową „64”. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie otrzymuje z budżetu państwa środki finansowe przeznaczone na pomoc materialną dla studentów,  na stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, a także na utrzymanie potencjału badawczego.

Pomoc materialna dla studentów

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej ze środków funduszu pomocowego utworzonego z dotacji budżetu państwa. Dotacja przeznaczona jest na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów. Pomoc ta może być świadczona poprzez wypłatę:

 • stypendium socjalnego
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • nagrody rektora dla najlepszych studentów
 • nagrody ministra za wybitne osiągnięcia naukowe
 • nagrody ministra za wybitne osiągnięcia artystyczne lub sportowe
 • zapomogi.

Podziału środków dokonuje się w oparciu o ustawę prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.

 Rok 2016

Dotacja podmiotowa na 2016 r. na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów wynosiła 1 428 300 zł.

Rozliczenie dotacji na pomoc materialną dla studentów w 2016 r.
Rodzaj świadczenia Kwota (w zł)
Stypendium socjalne 689 900,00
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 99 600,00
Zapomoga losowa 3100,00
Stypendium rektora dla najlepszych studentów 453 600,00
Łączna kwota wypłaconych świadczeń 1 246 200,00

Wysokość świadczeń wypłacanych studentom w ramach pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017 (wypłacane przez 9 miesięcy w roku):

 • stypendia socjalne, w wysokości 550-850  zł (powiększone – 650-950 zł), otrzymuje 126 studentów;
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, w wysokości 600-800  zł, w zależności od stopnia niepełnosprawności, pobiera 23 osoby.
 • nagrody rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen, w wysokości 600-1000  zł, pobiera 75 studentów;
 • nagrody rektora dla najlepszych studentów za wybitne osiągnięcia naukowe, w wysokości 1300-1800 zł, otrzymuje 3 studentów.

Zapomogi, wiążące się ze zdarzeniami losowymi, w kwotach 400-1000 zł, w okresie od 1 grudnia 2015 do 30 listopada 2016 roku wypłacono 5 studentom.

Pomoc studentom niepełnosprawnym

W Uczelni działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (wcześniej Biuro Pełnomocnika Kanclerza ds. Studentów Niepełnosprawnych), realizujące zadania związane ze stwarzaniem studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Rok 2016

W 2016 r. dotacja budżetowa na działania związane ze stwarzaniem studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia  wyniosła 39,9 tys. zł. Umożliwiło to:

 • zakup dostępu do wydawnictw formie elektronicznej (w ramach oferty platformy Ibuk Libra Wydawnictwa Naukowego PWN), z których osoby niepełnosprawne mogą korzystać zdalnie na komputerach domowych;
 • zorganizowanie pomocy psychologicznej dla studentów niepełnosprawnych (dyżury psychologa);
 • indywidualne, dodatkowe konsultacje przedmiotowe dla studentów niepełnosprawnych;
 • działalność biura Głównego Specjalisty ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Utrzymanie potencjału badawczego

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  nr 217866/E-717/S/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie otrzymała dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Zarządzania i Turystyki:

 • w 2014 r. w wysokości 64,76 tys. zł,
 • w 2015 r. w wysokości 71,55 tys. zł,
 • w 2016 r. w wysokości 72,33 tys. zł
Wykorzystanie otrzymanych środków – stan na 31.12.2015 r.
Przeznaczenie Kwota (w zł)
Działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych 2380,46
Utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów 37 462,51
Upowszechnianie nauki 35 196,23
Razem 75 039,20

 

Informacje objęte ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ) udostępniane są na pisemny wniosek osoby/jednostki zainteresowanej. Wniosek należy przesłać na adres Uczelni: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów.