Biuletyn Informacji Publicznej

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie jest uczelnią niepubliczną utworzoną przez Małopolskie Centrum Edukacji Ekonomicznej spółkę z o.o. z siedzibą w Krakowie, na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 1995 r. (znak DNS 3-0145-145/2/AM/95). Uczelnia jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową „64”. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2183).

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie otrzymuje z budżetu państwa środki finansowe przeznaczone na pomoc materialną dla studentów,  na stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, a także na utrzymanie potencjału badawczego.

Pomoc materialna dla studentów

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej ze środków funduszu pomocowego utworzonego z dotacji budżetu państwa. Dotacja jest przeznaczona na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów. Pomoc ta może być świadczona poprzez wypłatę:

 • stypendium socjalnego
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • nagrody rektora dla najlepszych studentów
 • nagrody ministra za wybitne osiągnięcia naukowe
 • nagrody ministra za wybitne osiągnięcia artystyczne lub sportowe
 • zapomogi.

Podziału środków dokonuje się w oparciu o ustawę prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842) oraz Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.

Rok 2018

Dotacja podmiotowa na 2018 r. na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów wynosiła 1 074 900,00 zł.

Wysokość świadczeń wypłacanych studentom w ramach pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018 (wypłacane przez 9 miesięcy w 2018 roku):

 • stypendia socjalne, w wysokości 250-400  zł otrzymuje 139 studentów;
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, w wysokości 300-500  zł, w zależności od stopnia niepełnosprawności, pobiera 24 osoby.
 • nagrody rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen, w wysokości 500-1000  zł, pobiera 67 studentów;
 • nagrody rektora dla najlepszych studentów za wybitne osiągnięcia naukowe, w wysokości 1300-1800 zł, otrzymuje 2 studentów.

Zapomogi, wiążące się ze zdarzeniami losowymi, w kwotach 400-1000 zł, w okresie od 1 października 2017 do 30 kwietnia 2018 roku wypłacono 3 studentom.

Pomoc studentom niepełnosprawnym

W Uczelni działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (wcześniej Biuro Pełnomocnika Kanclerza ds. Studentów Niepełnosprawnych), realizujące zadania związane ze stwarzaniem studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Rok 2018

Dotacja podmiotowa na 2018 r. na działania związane ze stwarzaniem studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia  wynosi
46 700,00 zł.

Utrzymanie potencjału badawczego

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie otrzymuje dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Zarządzania i Turystyki:

 • w 2014 r. w wysokości 64 760,00 zł
 • w 2015 r. w wysokości 71 550,00 zł
 • w 2016 r. w wysokości 72 330,00 zł
 • w 2017 r. w wysokości 68 530,00 zł

Łączna kwota dotacji przyznanej w latach 2014-2017 to 277 170 zł.

Rok 2018

Uczelnia nie otrzymała jeszcze z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego informacji o wysokości dotacji na 2018 rok.

Wykorzystanie otrzymanych środków – stan na 31.12.2017 r.
Przeznaczenie Kwota (w zł)
Działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych 247 674,50
Utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów
Upowszechnianie nauki
Pozostało do wykorzystania (do 31.12.2018 r.) 29 495,50

 

Informacje objęte ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764) udostępniane są na pisemny wniosek osoby/jednostki zainteresowanej. Wniosek należy przesłać na adres Uczelni: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów.