Program „Aktywny samorząd”

Logo programu aktywny samorząd
Urząd Miasta Tarnowa informuje, że w ramach programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania do kosztów związanych z pobieraniem nauki na poziomie wyższym.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które:

  1. Posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  2. Pobierają naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

W ramach modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi maksymalnie w przypadku:

  • opłaty za naukę (czesne) – do wysokości równowartości kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę;
  • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4000 zł;
  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – maksymalnie 1000 zł.
termin zadanie
11-31 marca 2019 r.  Nabór wniosków o dofinansowanie do wykształcenia na poziomie wyższym — semestr letni 2018/2019
1-26 kwietnia 2019 r. Weryfikacja formalna wniosków złozonych do dnia 31 marca 2019 r.
do 31 maja 2019 r.  Termin wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 31 marca 2019 r.

Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON dla 20 semestrów różnych form kształcenia na poziomie wyższym.

Dodatkowe informacje oraz druki wniosków:
Urząd Miasta Tarnowa
ul. Goldhammera 3, pokój nr 313 (III piętro, budynek z windą)
godz. otwarcia: 7:30-15:30
tel. 14 688 25 30, 14 688 28 33

Więcej informacji na stronie internetowej www.tarnow.pl

Osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu tarnowskiego składają wnioski w:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie
ul. Szujskiego 66, pokój nr 11
godz. otwarcia: 7:30-15:00

Studenci mieszkający poza Tarnowem powinni zgłaszać się do Powiatowych Centów pomocy Rodzinie właściwych dla miejsca zamieszkania.

Dąbrowa Tarnowska
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szpitalna 1
33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 642 44 15
e-mail pcprdt@interia.pl