Program „Aktywny samorząd”

Logo programu aktywny samorząd
Urząd Miasta Tarnowa informuje, że w ramach programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania do kosztów związanych z pobieraniem nauki na poziomie wyższym.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które:

  1. Posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  2. Pobierają naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

W ramach modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi maksymalnie w przypadku:

  • opłaty za naukę (czesne) – do wysokości równowartości kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę;
  • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4000 zł;
  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – maksymalnie 1000 zł.
termin zadanie
9 września – 11 października 2019 r.  Nabór wniosków o dofinansowanie do wykształcenia na poziomie wyższym — Moduł II – semestr zimowy 2019/2020
1 kwietnia 2020 r. Termin zakończenia wypłat dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do 10 października 2019 r.

Wnioski mogą być składane w formie elektronicznej w dedykowanym przez PFRON systemie SOW. Wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym na platformie ePUAP.

Dodatkowe informacje oraz druki wniosków:
Urząd Miasta Tarnowa
ul. Goldhammera 3, pokój nr 313 (III piętro, budynek z windą)
godz. otwarcia: 7:30-15:30
tel. 14 688 25 30, 14 688 28 33

Więcej informacji na stronie internetowej www.tarnow.pl

Osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu tarnowskiego składają wnioski w:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie
ul. Szujskiego 66, pokój nr 11
godz. otwarcia: 7:30-15:00

Studenci mieszkający poza Tarnowem powinni zgłaszać się do Powiatowych Centów pomocy Rodzinie właściwych dla miejsca zamieszkania.

Dąbrowa Tarnowska
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szpitalna 1
33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 642 44 15
e-mail pcprdt@interia.pl