PO WER 2014-2020

logo powerProgram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca kończącego się Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

PO WER, którego budżet obejmuje około 5 mld euro, składa się z 5 osi priorytetowych: 1. osoby młode na rynku pracy; 2. efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; 3. szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; 4. innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; 5. pomoc techniczna.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, realizując poszczególne projekty, wspiera m.in. realizowaną w ramach Programu Erasmus+ mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni.

To wsparcie ma prowadzić przede wszystkim do wzrostu kompetencji właściwych dla wykonywanej w przyszłości pracy zawodowej oraz zwiększenia konkurencyjności studentów jako przyszłych pracowników na rynku pracy.

Zagraniczny wyjazd stypendialny służy nabyciu nowych umiejętności i kompetencji oraz doskonaleniu już posiadanych. Dzięki odbyciu części kształcenia za granicą studenci poprawią wiedzę i umiejętności, zdobędą praktyczne kompetencje będące uzupełnieniem wiedzy nabytej w procesie edukacji formalnej na macierzystej uczelni, podniosą kompetencje kluczowe, (porozumiewanie się w języku obcym, umiejętność samodzielnego uczenia się, kompetencje interpersonalne, społeczne, międzykulturowe,  przedsiębiorczość).

Efektem dodatkowym realizacji projektu będzie pogłębienie i rozszerzenie współpracy polskich uczelni z partnerami zagranicznymi, co nie pozostanie bez wpływu na doskonalenie jakości kształcenia i sposobu funkcjonowania uczelni, lepszą organizację mobilności ponadnarodowych w szkołach wyższych, a w dalszej perspektywie – wzrost zatrudnienia wśród absolwentów polskich uczelni.