Polityka europejska MWSE / MWSE European Policy Statement

I. Małopolska School of Economics (MWSE) has participated in international initiatives since 2000 and we will continue to hold student mobility with foreign partners, which will hopefully lead to more student mobility. A similar plan of action will be used to promote staff mobility by welcoming staff to teach on our program and accepting invitations from partners to teach on their programs. Each year, new exchanges in this area are developed and these will be encouraged. New subject areas and mobility to different countries will be emphasized. We will promote teaching exchanges with those partners where we also have student mobility to maximise impact, but will also link international research activity to education program in areas that are already successful. MWSE will encourage its academics to join partners in curriculum projects. The international dimension to courses will continue to be enhanced by the employment of academic staff from other countries, bringing with them the perspective of having taught in another educational setting. We will aim to increase European dimension of courses for non-mobile students, provided it is based on existing modules.

The Foreign Language Centre responsible for the provision of foreign language teaching within the University offers courses within the compulsory study programmes and evening courses for adult learners. In academic year 2005/2006 Foreign Language Centre offered courses, co-financed by the EU EFS Programme, to adult workers from Małopolska region. Management Education Centre at Małopolska School of Economics organises courses in European Economics matters within Jean Monnet Programme. The postgraduate programme with European content has been elaborated and it commences this academic year.

Courses of Polish language will be offered to incoming students from partner universities which is intended to integrate the program as part of ECTS. There are still some training issues that need addressing, as well as the adoption of the common grading scheme.

ECTS so far has not been extended to all courses including postgraduate courses, as we are currently reviewing all our courses. All other principles of ECTS are in operation, with all incoming and all outgoing students, irrespective of the country of origin or destination being treated the same. This will continue with the grading scheme being tested as time permits.

Vital objectives include:

 • To ensure appropriate provision for all students, including EU students, with disabilities and other special needs.
 • To support an integrated, international campus community by continuing to develop cultural awareness through staff training.
 • To maintain and enhance systems for ensuring and monitoring equal opportunities with a range of equal opportunities courses relating to the recruitment and selection of students.

Where possible additional funding will be sought to achieve our aims in all of the above areas

II. To ensure availability for all staff and students mobility the Institutional Co-ordinator will liaise with academic departments including regular meetings with departmental representatives to plan and encourage further SOCRATES activities. The on-line course catalogue with ECTS credit-rating information is being elaborated. All university transcripts issued to SOCRATES students carry ECTS credit information.

To maintain and enhance the recruitment and support of international students, promote the international dimension of courses MWSE will continue activities of

 • initiating and encouraging new schemes of study attractive to international students with at least two new schemes with an international focus
 • improving the quality of information through the introduction of a new European portal by September 2007 to draw together all existing University websites with a European dimension and provide a single entry point for all the University’s European activities. The portal will assist the development of new European projects by enhancing access by organizations external to the University;
 • appointing MWSE Students’ Association closely cooperating with International Relations on the matters connected with receiving international students
 • assuring employment of academic staff from other partner universities from other countries providing them with another educational setting
 • an increase in the accommodation available for EU students
 • increasing departmental participation in SOCRATES activities with a target of a 20% increase an outgoing student exchange and all academic departments participating in SOCRATES by 2012/2013

To maintain the University’s international collaborative research MWSE will continue activities of

 • supporting academic staff attendance at international conferences and symposia and participation in international research groups;
 • encouraging involvement in European Union projects;
 • establishing a Directory of European Activities at MWSE under the auspices of the University’s Jean Monnet Centre of Excellence designation

III. Theoretical knowledge connection with practical training is one of the most important targets of curriculum at MWSE. Students of the fifth semester undergo compulsory placements in the local and global companies. To ensure high quality of placements MWSE has sought to develop its links with local and regional businesses and is committed to continuing development of this type of activity. MWSE treats cooperation with business environment as a priority, hereby professional training of students during the period of study give them opportunities of adjustment to the European market requirements, professional skills’ acquisition and ‚know-how’. MWSE supports placement mobility of students by making use of Leonardo da Vinci Programme. To ensure the high quality in students’ placements, MWSE continues to develop distinctive programmes with an international dimension, which provide MWSE students with skills required for working in the global economy.

To fulfill essential objectives MWSE will undertake activities leading to:

  • strengthening the international dimension of degrees offered at MWSE
  • providing pre-placement intercultural communication course to improve students’ abilities of social integration in the working environment
  • selecting companies for placements according to students individual preferences, needs and expectations
  • finding adequate placements in companies for individual students according to their specializations chosen
  • elaborating of project implementation plan including tutorial areas, assessment methods, tasks and responsibility division between project partners
  • providing students with certificates and documents confirming their work period abroad
  • evaluating and validating students’ placements on the basis of certificates issued by companies representatives and students’ „after-placement” reports
  • disseminating project results by organizing a conference with local authorities and project participants

 

Polityka europejska Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

I. Od roku 2000 Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna uczestniczy w wielu międzynarodowych przedsięwzięciach, z pośród których wymiana studentów z zagranicznymi partnerami stanowi jeden z głównych elementów. Podobne działania podejmowane są w celu stwarzania możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich przez nauczycieli akademickich MWSE oraz podejmowania zagranicznych wykładowców w naszej uczelni. Wymiany kadry dydaktycznej przyczyniają się do weryfikacji, rozwoju i ciągłego doskonalenia oferty edukacyjnej spełniającej wymogi europejskich kryteriów. Władze uczelni podejmować będą starania w kierunku zintensyfikowania współpracy w ramach wymian studentów i kadry dydaktycznej, włączania się do wspólnego opracowywania programów studiów, a także prowadzenia prac naukowo-badawczych w obszarach ekonomii, problematyki Unii Europejskiej, itp., które przyczynią się do wzmocnienia wymiaru europejskiego oferty edukacyjnej dla mniej mobilnych studentów.

Studium Języków Obcych (SJO) MWSE oferuje kursy: j. angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego w ramach obowiązkowych zajęć dla studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, a także organizuje kursy popołudniowe dla osób dorosłych pragnących podnieść swoje kompetencje językowe. W roku akademickim 2005/2006 SJO opracowało projekt współfinansowany ze środków UE Programu EFS. Odbiorcami projektu były osoby dorosłe zatrudnione w instytucjach państwowych w regionie Małopolski. SJO planuje podjąć kolejne starania o uzyskanie dotacji UE na kontynuacje szkoleń doskonalenia kompetencji językowych.

Centrum Edukacji Menedżerskiej (CEM) MWSE organizuje kursy w zakresie gospodarki i polityki europejskiej w ramach realizacji programu Jean Monnet. CEM opracował także program studiów podyplomowych z ramienia Programu Europejskiego Funduszu Społecznego, który uruchomiony zostanie w bieżącym roku akademickim.

Organizowany jest także kurs j. polskiego skierowany do studentów zagranicznych . Kurs ten jest integralną częścią oferty edukacyjnej w ramach tzw. English Track – jednosemestralnego programu zajęć prowadzonych w j. angielskim.

Niektóre obszary, takie jak system oceniania za pomocą punktów ECTS – wprowadzony jedynie w ofercie edukacyjnej skierowanej do studentów zagranicznych, wymagają ulepszenia i rozszerzenia na wszystkie kierunki i specjalności będące w ofercie edukacyjnej MWSE.

II. W celu zapewnienia szerokiego dostępu do informacji nt. możliwości udziału w Programie Erasmus, Uczelniany Koordynator pozostawał będzie w stałym kontakcie ze studentami i kadrą dydaktyczną poprzez organizację regularnych spotkań, współpracę z kierownikami poszczególnych komórek, wydziałów. Zamieszczony zostanie także katalog oferowanych kursów wraz z przyporządkowanymi punktami ECTS w ramach English Track.

W celu utrzymania współpracy międzynarodowej w ramach wymian studentów i kadry dydaktycznej MWSE wspierać będzie następujące działania:

   • wprowadzanie nowych programów nauczania atrakcyjnych dla studentów zagranicznych
   • doskonalenie jakości informacyjnej poprzez wprowadzenie nowego portalu Europejskiego zapewniającego dostęp do organizacji poza Uczelnią
   • powołanie Stowarzyszenia Studentów MWSE ściśle współpracujących z Uczelnianym Koordynatorem w organizowaniu odbioru ze stacji, przyjęcia i organizacji czasu wolnego studentom zagranicznym
   • zapewnienie nowych, lepszych miejsc zakwaterowania dla studentów zagranicznych i kadry dydaktycznej
   • zwiększenie mobilności wyjeżdżających i przyjeżdżających studentów oraz kadry dydaktycznej o 20% do roku 2013.

W celu poprawy współpracy zagranicznej MWSE kontynuować będzie działania w kierunku:

   • wspierania udziału kadry dydaktycznej w konferencjach, sympozjach międzynarodowych oraz uczestniczenia w międzynarodowych grupach badawczych
   • angażowanie kadry dydaktycznej w opracowania i realizację projektów UE

III. Zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce jest głównym celem programu studiów MWSE. Dlatego studenci drugiego roku są zobligowani do podjęcia obowiązkowych praktyk zawodowych w firmach . W celu zapewnienia wysokiej jakości praktyk zawodowych MWSE podejmuje działania w kierunku nawiązania jak najbliższej współpracy ze środowiskiem biznesu w Polsce i za granicą. Szkolenia zawodowe studentów w renomowanych firmach podczas praktyk pozwalają na zdobycie wysokich kwalifikacji i lepszy start na rynku pracy po ukończonych studiach.

MWSE wspiera także mobilność studentów w ramach praktyk zagranicznych realizowanych z ramienia Programu Leonardo da Vinci.

Aby zapewnić wysoką jakość praktyk studenckich MWSE podejmie działania w kierunku:

  • wzmocnienia wymiaru europejskiego
  • dostarczenie szkoleń kulturowych w celu poprawy zdolności integracyjnych w środowisku pracy
  • staranny dobór firm odpowiednich do indywidualnych potrzeb studentów
  • zapewnienie odpowiednich stanowisk pracy w firmach zgodnie z obranymi w toku studiów specjalnościami
  • opracowanie planu wdrażania, metod oceny, zadań i odpowiedzialności studentów
  • dostarczenie certyfikatów i dokumentów potwierdzających odbytą przez studenta praktykę
Zamiana rozmiaru
Kontrast