Erasmus+ 2014-2020

logo programu Erasmus plusErasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia,  młodzież i sport, którego realizację przewidziano na lata 2014-2020. Budżet programu to 14,7 mld euro. Program Erasmus+ opiera się na doświadczeniach zdobytych w trakcie 25 lat funkcjonowania europejskich programów na rzecz młodzieży, a także wszelkich form kształcenia i szkolenia zawodowego, obejmujących współpracę w wymiarze zarówno wewnątrzunijnym, jak i międzynarodowym. Erasmus+ jest wynikiem połączenia realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007–2013 programów: Uczenie się przez całe życie, Młodzież w działaniu, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, a także programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Wspomniane  programy  wspierały  działania  w  dziedzinie  szkolnictwa  wyższego, w tym także w wymiarze międzynarodowym, a także kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.

Erasmus+  wykracza poza  zakres  realizowanych wcześniej  programów  przez  promowanie  synergii  i  wzajemnego inspirowania się w różnych dziedzinach kształcenia i szkolenia młodzieży, eliminowanie sztucznych granic między poszczególnymi  działaniami  i  projektami,  wspieranie  nowych  pomysłów,  zapraszanie do współpracy podmiotów  ze środowiska pracy i społeczeństwa obywatelskiego oraz inicjowanie nowych form współpracy.

W ramach programu wspierane są działania spójne z celami strategii „Europa 2020″ i jej inicjatywami przewodnimi, takimi jak Mobilna młodzież i Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia. Program przyczynia się również do realizacji celów strategicznych europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz strategii UE na rzecz młodzieży za pomocą otwartych metod koordynacji.

Do krajów uczestniczących w programie należą:

  • państwa członkowskie Unii Europejskiej (28),
  • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
  • państwa kandydujące do UE: Turcja, Macedonia (FYROM).

W  obszarze  szkolnictwa  wyższego,  w  ramach programu Erasmus+  wspierane  są:

  • międzynarodowa mobilność studentów i kadry z krajów partnerskich i wyjazdy do tych krajów (Akcja 1 – Mobilność edukacyjna);
  • projekty z  zakresu budowania  potencjału w szkolnictwie wyższym  promujące współpracę  i  partnerstwa,  które  mają  wpływ  na  modernizację  i  umiędzynarodowienie  instytucji  i systemów  szkolnictwa  wyższego  w  krajach  partnerskich,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  krajów partnerskich sąsiadujących z UE (Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wspierania dobrych praktyk);
  • dialog polityczny  za  pośrednictwem  sieci  ekspertów  do  spraw reformy  szkolnictwa  wyższego  w  krajach  partnerskich  sąsiadujących  z  UE,  międzynarodowego stowarzyszenia  absolwentów,  dialog  polityczny  z  krajami  partnerskimi  oraz  międzynarodowe imprezy mające na celu zwiększanie atrakcyjności i promocję (Akcja  3 – Wsparcie w reformowaniu polityk);
  • działania „Jean Monnet” mające na celu inspirowanie nauczania, badań i dyskusji w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej na całym świecie.

Outgoing staffPracownicy wyjeżdżający - Outgoing staff
Outgoing studentsStudenci wyjeżdżający - Outgoing students
Incoming staffPracownicy przyjeżdżający - Incoming staff
Incoming studentsStudenci przyjeżdżający - Incoming students