Zapraszamy nauczycieli na studia podyplomowe!

Terapia pedagogiczna - studia podyplomowe - plakatTerapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz. 1575) zajęcia z terapii pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne uwzględniające indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjnej oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych mogą prowadzić nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej oraz rewalidacji.

Studia podyplomowe w obszarze „Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” przeznaczone są dla nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych posiadających kwalifikacje zawodowe oraz przygotowanie pedagogiczne.

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje do pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się, w tym prowadzenia zajęć integracyjnych, kompensacyjno-korekcyjnych  oraz kwalifikacje do diagnozowania i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zobacz szczegóły dotyczące tego obszaru studiów podyplomowych wraz z planem trzysemestralnych studiów.

Rekrutacja trwa do 31 października br.