Nowe kwalifikacje dla studentów Zarządzania!

Miło nam poinformować, że Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna realizuje projekt Małopolska kuźnia kadr dla sektora BPO (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, III oś priorytetowa Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym).

Projekt będzie realizowany w okresie: 1 maja 2020 r. – 31 sierpnia 2022 r.
Uczelnia otrzymała na realizację projektu dofinansowanie z FE w wysokości 1 023 854 zł.

Celem projektu Małopolska kuźnia kadr dla sektora BPO jest podniesienie odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa kompetencji studentów kierunku Zarządzanie (studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim), dzięki realizacji wsparcia w formie modyfikacji obowiązujących w MWSE programów kształcenia.

Dostosowanie programu kształcenia zwiększy zakres kształcenia praktycznego i wprowadzi elementy dydaktyki w nowym kształcie, niedostępnym obecnie w MWSE. Program kształcenia zostanie określony w ścisłej współpracy z sektorem BPO (przedsiębiorcami). Zajęcia finansowane ze środków EFS będą prowadzić do nabywania kwalifikacji rynkowych, funkcjonujących w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). Rejestr ten działa w oparciu o przepisy ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) i jest nadzorowany przez MEN. Dzięki przyjęciu takiej formy wsparcia, studenci uzyskają dodatkowe praktyczne umiejętności. W oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb ustalono, że aktualizacja programu (tj. aktualizacja treści kształcenia) obejmie następujące obszary:

  • profesjonalne budowanie wizerunku organizacji, przedstawianie swoich planów, pomysłów oraz wyników pracy;
  • zarządzanie relacjami z klientami z użyciem specjalistycznych narzędzi ICT, tworzenie ofert handlowych, a także kierowanie konfliktami.

Małopolska kuźnia kadr - grafika ilustracyjna

Zamiana rozmiaru
Kontrast