Nowa specjalność na studiach II stopnia

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego w Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie uruchomione zostaną nowe specjalności na studiach I i II stopnia. W ofercie studiów II stopnia na kierunku Pedagogika znajdzie się specjalność Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe.

Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie studentów do pracy w charakterze profesjonalnych doradców zawodowych, wyposażenie w kompendium wiedzy zawodoznawczej, wykształcenie umiejętności i metod doradczych, zainspirowanie do samokształcenia i tworzenia własnych narzędzi pracy. Ponadto absolwent zostanie wyposażony w praktyczną wiedzę dotyczącą sfery przedsiębiorczości i zarządzania swoim warsztatem pracy.

Absolwent specjalności Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe uzyska wiedzę w zakresie wsparcia i pomocy jednostkom poszukującym pracy czy planującym swoją karierę. Nauczy się jak wesprzeć pracodawcę w doborze personelu, jak prawidłowo diagnozować przydatność do określonego zawodu. posiądzie kwalifikacje obejmujące podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii, prawa pracy, przedsiębiorczości i innowacji czy zarządzania.

Program studiów obejmuje przedmioty, np.: metodyka pracy pedagoga szkolnego, elementy prawa pracy i elastyczne formy zatrudnienia, informacja edukacyjna i zawodowa, zawodoznawstwo, andragogika, warsztat pracy doradcy zawodowego czy diagnostyka indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia w zakresie doradcy zawodowego w urzędach pracy, ośrodkach pomocy społecznej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych czy w działach kadrowych i HR, publicznych służbach zatrudnienia (powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej); Ochotniczych Hufcach Pracy (m.in. w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży, Młodzieżowych Biurach Pracy, Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej, Klubach Pracy); agencjach zatrudnienia (m.in. w agencjach pośrednictwa pracy, agencjach poradnictwa zawodowego, agencjach doradztwa personalnego i pracy tymczasowej); instytucjach szkoleniowych (publicznych oraz konsultingowych); instytucjach dialogu społecznego; instytucjach partnerstwa lokalnego; Akademickich Biurach Karier; Gminnych Centrach Informacji; Ośrodkach Wspierania Przedsiębiorczości; Centrach Pomocy Rodzinie; działach personalnych przedsiębiorstw; organizacjach pozarządowych. Absolwenci będą mogli zaistnieć na rynku pracy również jako: doradca zawodowy w gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; doradca zawodowy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, liceach, technikach; wychowawca w szkolnych schroniskach młodzieżowych.