Nowa oferta studiów podyplomowych dla nauczycieli!

Pedagog szkolny - plakatMałopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie zaprasza na studia podyplomowe „Pedagog szkolny”. Studia podyplomowe skierowane są do osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonywania pracy pedagoga szkolnego. Oferta skierowana jest do pedagogów, nauczycieli oraz  wychowawców w różnych typach placówek opiekuńczo-wychowawczych. Uczestnikiem studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne.

Celem studiów podyplomowych prowadzonych w obszarze pedagogiki szkolnej jest wyposażenie słuchacza w wiedzę oraz  w umiejętności praktyczne niezbędne w pracy pedagoga szkolnego, zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli wymaganych przez MEN (kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga-nauczyciela określone są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575). Zdobyta wiedza i kompetencje pozwolą absolwentom przyjąć aktywną rolę w procesie wychowania i edukacji uczniów w szkole i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów dyplomowych potwierdzające kwalifikacje pedagoga do pracy w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach branżowych I i II stopnia, szkołach policealnych, placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych,  kolegiach pracowników służb społecznych, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w czasie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Zobacz szczegóły dotyczące tego obszaru studiów podyplomowych wraz z planem trzysemestralnych studiów.